Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 30 юни 2008 г. - Feral/Комитет на регионите

(Дело F-59/07)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра, поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 199, 25.8.2007 г., стр. 51