Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

27 октомври 2009 година

Дело F-61/07

Gerhard Bauch

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Срочно наети служители — Обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение — Правно естество“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Bauch иска да се отмени решението на Комисията от 9 октомври 2006 г., отхвърлящо по същество искането му да се измени издаденото удостоверение относно обезщетението при прекратяване на служебно правоотношение, което му е изплатено през 1994 г. след изтичане на срока на неговия договор като срочно нает служител

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение — Връзка с правото на пенсия за осигурителен стаж

(член 11, параграф 1 и член 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение — Изчисляване

1.      Въпреки че обезщетението при прекратяване на служебно правоотношение само по себе си няма характер на пенсия за осигурителен стаж, от член 12 от приложение VIII към отменения правилник следва, че обезщетението при прекратяване на служебно правоотношение е предназначено за онези длъжностни лица или служители, които поради удържаните от възнаграждението им месечни вноски са започнали да трупат необходимия осигурителен стаж за пенсия, но не могат да се възползват нито от ефективното изплащане на пенсията за осигурителен стаж от Общността, тъй като са работили под десет години, нито от разпоредбата на член 11, параграф 1 от приложение VIII към Правилника, в сила до 30 април 2004 г. Освен това извършеното плащане на основание член 12, буква б) от приложение VIII към посочения правилник, тъй като представлява една от двете съставни части на обезщетението при прекратяване на служебно правоотношение на срочно наетите служители, се изчислява на базата на общата сума, приспадната от основната заплата на тези служители като пенсионноосигурителна вноска, увеличена със сложна лихва от 3,5 % годишно. Следователно не би трябвало да се приема, че обезщетението при прекратяване на служебно правоотношение е лишено от каквато и да било връзка с правото на пенсия за осигурителен стаж.

(вж. точки 51—56)

2.      Самото обстоятелство, че обезщетението при прекратяване на служебно правоотношение се изплаща — под формата на компенсация — на служителите, които са започнали да трупат необходимия осигурителен стаж за пенсия, но не могат да се възползват от ефективното изплащане на пенсията за осигурителен стаж, не предполага непременно, че размерът на това обезщетение следва да съответства на актюерската равностойност на натрупаната част от необходимия осигурителен стаж за пенсия.

(вж. точка 60)