Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. december 2011 - Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc. og United Airlines, Inc. mod Secretary of State for Energy and Climate Change (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - Det Forenede Kongerige)

(Sag C-366/10) 

(Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2003/87/EF - ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner - direktiv 2008/101/EF - inddragelse af luftfartsaktiviteter i denne ordning - gyldighed - Chicagokonventionen - Kyotoprotokollen - lufttransportaftalen mellem EU og De Forenede Stater - principperne i folkeretlig sædvaneret - retsvirkninger - påberåbelse udelukket - EU-rettens ekstraterritorialitet - begrebet "afgift" og "skat")

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc. og United Airlines, Inc.

Sagsøgt: Secretary of State for Energy and Climate Change

Procesdeltagere: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK og European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) - gyldigheden af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (EUT 2009 L 8, s. 3) - visse regler og/eller bestemmelser i folkeretten kan ikke påberåbes

Konklusion

Blandt de folkeretlige principper og bestemmelser, som den forelæggende ret har nævnt, er det under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, kun følgende, der kan påberåbes med henblik på prøvelse af gyldigheden af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet:

    -    dels inden for rammerne af en prøvelse af, om Unionen, henset til disse principper, kan anses for at have foretaget et urigtigt skøn med hensyn til dens kompetence til at vedtage dette direktiv:

    -    princippet, hvorefter enhver stat har fuldstændig og udelukkende højhedsret over sit luftrum

    -    princippet, hvorefter ingen stat retsgyldigt kan underlægge nogen del af det åbne hav sin højhedsret

    -    princippet om friheden til at flyve over det åbne hav

    -    dels

    -    artikel 7 og artikel 11, stk. 1, og stk. 2, litra c), i lufttransportaftalen indgået den 25. og den 30. april 2007 mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, som ændret ved protokollen, og

    -    denne aftales artikel 15, stk. 3, sammenholdt med aftalens artikel 2 og artikel 3, stk. 4.

Gennemgangen af direktiv 2008/101 har intet frembragt, der kan rejse tvivl om dets gyldighed.

____________

1 - EUT C 260 af 25.9.2010.