Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 (High Court of Justice, Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. ja United Airlines Inc. v. Secretary of State for Energy and Climate Change

(Asia C-366/10)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2003/87/EY - Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä - Direktiivi 2008/101/EY - Ilmailutoiminnan sisällyttäminen kyseiseen järjestelmään - Pätevyys - Chicagon yleissopimus - Kioton pöytäkirja - Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välinen lentoliikennesopimus - Kansainvälisen tapaoikeuden periaatteet - Oikeusvaikutukset - Mahdollisuus vedota kyseisiin periaatteisiin - Unionin oikeuden ekstraterritoriaalisuus - Maksun ja veron käsitteet)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. ja United Airlines Inc.

Vastaaja: Secretary of State for Energy and Climate Change

Muut osapuolet: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund ja Earthjustice

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) - Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/101/EY (EUVL 2009, L 8, s. 3) pätevyys - Mahdollisuus vedota kansainvälisen oikeuden tiettyihin sääntöihin ja/tai määräyksiin

Tuomiolauselma

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemista kansainvälisen oikeuden periaatteista ja määräyksistä voidaan pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa vedota direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/101/EY pätevyyden arvioimiseksi vain seuraaviin periaatteisiin ja määräyksiin:

-    yhtäältä sellaisen valvonnan rajoissa, joka koskee unionin syyksi luettavaa ilmeistä arviointivirhettä siinä, onko se kyseisten periaatteiden valossa toimivaltainen antamaan mainitun direktiivin,

-    periaate, jonka mukaan jokaisella valtiolla on täydellinen ja yksinomainen herruus oman alueensa yläpuolella olevaan ilmatilaan,

-    periaate, jonka mukaan yksikään valtio ei voi pätevin perustein esittää minkään aavan meren osan kuuluvan täysivaltaisuutensa piiriin, ja

-    periaate, joka takaa vapauden lentää aavan meren yläpuolella,

-    toisaalta

-    Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 25. ja 30.4.2007 tehdyn lentoliikennesopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 7 artikla ja 11 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan c alakohta sekä

-    kyseisen sopimuksen 15 artiklan 3 kohta, luettuna yhdessä sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 4 kohdan kanssa.

Direktiivin 2008/101 tutkinnassa ei ole ilmennyt sen pätevyyteen vaikuttavia seikkoja.

____________

1 - EUVL C 260, 25.9.2010.