Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. kontra Secretary of State for Energy and Climat Change

(C-366/10. sz. ügy)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 2008/87/EK irányelv - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere - 2008/101/EK irányelv - E rendszernek a légi közlekedésre történő kiterjesztése - Érvényesség - Chicagói Egyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv - EU/Egyesült Államok légiközlekedési megállapodás - A nemzetközi szokásjog elvei - Joghatások - Felhívhatóság - Az uniós jog területen kívüli hatálya - A "díj" és az "adó" fogalma)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Alperes: Secretary of State for Energy and Climat Change

Az eljárásban részt vesznek: az International Air Transport Association (IATA), a National Airlines Council of Canada (NACC), az Aviation Environment Federation, a WWF-UK, a European Federation for Transport and Environment, az Environmental Defense Fund és az Earthjustice

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - High Court of Justice Qeen's Bench Division (Administrative Court) - A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 8., 3. o.) érvényessége - A nemzetközi jog bizonyos szabályainak és/vagy rendelkezéseinek felhívhatósága

Rendelkező rész

A kérdéseket előterjesztő bíróság által említett nemzetközi jogi elvek és rendelkezések közül az alapügyhöz hasonló körülmények között és a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvényességének mérlegelése céljából csak a következőkre lehet hivatkozni:

egyrészt, az Unió ezen irányelv elfogadásával kapcsolatos hatáskörének vonatkozásában az Uniónak betudható nyilvánvaló mérlegelési hiba ezen elvekre tekintettel történő vizsgálatának korlátai között:

arra az elvre, mely szerint a saját területe feletti légtérben minden államot teljes és kizárólagos szuverenitás illet meg;

arra az elvre, mely szerint egyetlen állam sem támaszthat jogszerűen igényt arra, hogy a nyílt tenger bármely részét szuverenitása alá vonja, valamint

arra az elvre, amely biztosítja a nyílt tenger feletti szabad repülést,

másrészt,

az egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, másrészt pedig az Európai Közösség és tagállamai által 2007. április 25-én és 30-án megkötött, a jegyzőkönyvvel módosított légiközlekedési megállapodás 7. cikkére, valamint 11. cikkének (1) bekezdésére és (2) bekezdésének c) pontjára, továbbá

az említett megállapodás 2. cikkével és 3. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 15. cikkének (3) bekezdésére.

A 2008/101 irányelv vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek befolyásolnák ezen irányelv érvényességét.

____________

1 - HL C 260., 2010.9.25.