Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) - Spojené kráľovstvo) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(vec C-366/10)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2003/87/ES - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - Smernica 2008/101/ES - Začlenenie činností leteckej dopravy do tohto systému - Platnosť - Chicagský dohovor - Kjótsky protokol - Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Spojenými štátmi - Zásady medzinárodného obyčajového práva - Právne účinky - Možnosť odvolávať sa - Exterioralita práva Únie - Pojmy "poplatok" a "daň")

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Žalovaný: The Secretary of State for Energy and Climate Change

za účasti: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) - Platnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 2009, s. 3) - Možnosť odvolať sa na niektoré zásady a/alebo ustanovenia medzinárodného práva

Výrok rozsudku

Zo zásad a ustanovení medzinárodného práva uvádzaných vnútroštátnym súdom sa možno za okolností, o aké ide vo veci samej, a na účely posúdenia platnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva, odvolávať len na:

na jednej strane v medziach preskúmania zjavne nesprávneho posúdenia pripísateľného Únii, pokiaľ ide o jej právomoc prijať túto smernicu z hľadiska týchto zásad:

-    zásadu, podľa ktorej má každý štát úplnú a výlučnú zvrchovanosť nad svojím vzdušným priestorom,

-    zásadu, podľa ktorej si nijaký štát nemôže robiť platné nároky na podrobenie ktorejkoľvek časti šíreho mora svojej zvrchovanosti,

-    zásadu, ktorá zaručuje slobodný prelet nad šírym morom,

na druhej strane,

-    článok 7, článok 11 ods. 1 a článok 11 ods. 2 písm. c) Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, uzatvorenej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej a doplnenej protokolom,

-    článok 15 ods. 3 uvedenej dohody v spojení s jej článkom 2 a článkom 3 ods. 4.

Preskúmanie smernice 2008/101 neodhalilo skutočnosti, ktorými by mohla byť dotknutá jej platnosť.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010.