Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Обединеното кралство) на 22 юли 2010 г. - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Дело C-366/10)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Ответник: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Преюдициални въпроси

Възможно ли е позоваване в настоящия случай на някоя от следните норми на международното право, за да се оспори валидността на Директива 2003/87/EО1, изменена с Директива 2008/101/EО2, с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии в рамките на ЕС (наричани общо "изменената директива"):

а) принципа на обичайното международно право, че всяка държава има пълен и изключителен суверенитет върху въздушното си пространство;

б) принципа на обичайното международно право, че никоя държава не може правомерно да претендира за подчиняване на която и да е част от откритото море на своя суверенитет;

в) принципа на обичайното международно право за свободата на полетите над открито море;

г) принципа на обичайното международно право (чието съществуване не се признава от ответника), че въздухоплавателните средства, извършващи полети над открито море, попадат под изключителната юрисдикция на държавата, в която са регистрирани, освен ако в международен договор изрично не е предвидено друго;

д) Чикагската конвенция (по-специално членове 1, 11, 12, 15 и 24);

е) Споразумението "Открито небе" (по-специално член 7, член 11, параграф 2, буква в) и член 15, параграф 3);

ж) Протокола от Киото (по-специално член 2, параграф 2)?

Ако отговорът на въпрос 1 е утвърдителен:

Невалидна ли е изменената директива, ако и доколкото тя прилага схемата за търговия с квоти за емисии към тези части от полетите (общо или на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети страни), които се извършват извън въздушното пространство на държавите - членки на ЕС, в противоречие с един или няколко от горепосочените принципи на обичайното международно право?

Невалидна ли е изменената директива, ако и доколкото тя прилага схемата за търговия с квоти за емисии към тези части от полетите (общо или на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети страни), които се извършват извън въздушното пространство на държавите - членки на ЕС:

а) в противоречие с членове 1, 11 и/или 12 от Чикагската конвенция;

б) в противоречие с член 7 от Споразумението "Открито небе"?

Невалидна ли е изменената директива, доколкото тя прилага схемата за търговия с квоти за емисии към авиационни дейности:

а) в противоречие с член 2, параграф 2 от Протокола от Киото и с член 15, параграф 3 от Споразумението "Открито небе";

б) в противоречие с член 15 от Чикагската конвенция, разглеждан сам по себе си или във връзка с член 3, параграф 4 и член 15, параграф 3 от Споразумението "Открито небе";

в) в противоречие с член 24 от Чикагската конвенция, разглеждан сам по себе си или във връзка с член 11, параграф 2, буква в) от Споразумението "Открито небе"?

____________

1 - Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (текст от значение за ЕИП) (OВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).

2 - Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (текст от значение за ЕИП) (OВ L 8, стр. 3).