Language of document :

2010 m. liepos 22 d. High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. prieš The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Byla C-366/10)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Atsakovas: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Prejudiciniai klausimai

1) Ar šioje byloje galima remtis kuriomis nors iš toliau nurodytų tarptautinės teisės normų arba jomis visomis, siekiant ginčyti Direktyvos 2003/87/EB1, iš dalies pakeistos Direktyva 2008/101/EB2, kad į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (toliau kartu vadinama iš dalies pakeista direktyva), galiojimą:

a.    paprotinės tarptautinės teisės principu, pagal kurį kiekviena valstybė turi visišką ir išimtinį savo oro erdvės suverenitetą;

b.    paprotinės tarptautinės teisės principu, pagal kurį nė viena valstybė negali teisėtai reikalauti suvereniteto bet kuriai atvirosios jūros daliai;

c.    laisvės skristi virš atvirosios jūros principu kaip paprotinės tarptautinės teisės principu;

d.    paprotinės tarptautinės teisės principu (kurio nepripažįsta atsakovas), kad virš atvirosios jūros skrendantiems orlaiviams taikoma išimtinė jų registracijos šalies jurisdikcija, išskyrus tarptautinėje sutartyje aiškiai numatytus atvejus;

e.    Čikagos konvencija (visų pirma jos 1, 11, 12, 15 ir 24 straipsniais);

f.    Atvirosios oro erdvės susitarimu (visų pirma jo 7 straipsniu, 11 straipsnio 2 dalies c punktu ir 15 straipsnio 3 dalimi);

g.    Kioto protokolu (visų pirma jo 2 straipsnio 2 dalimi)?

Jeigu į 1 klausimą gali būti atsakyta teigiamai:

2)    Ar iš dalies pakeista direktyva negalioja, jeigu ir tiek, kiek pagal ją apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema taikoma skrydžių dalims (apskritai arba trečiosiose šalyse registruotų orlaivių) ne ES valstybių narių oro erdvėje, nes ja pažeidžiamas vienas ar daugiau minėtų paprotinės tarptautinės teisės principų?

3)    Ar iš dalies pakeista direktyva negalioja, jeigu ir tiek, kiek pagal ją apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema taikoma skrydžių dalims (apskritai arba trečiosiose šalyse registruotų orlaivių) ne ES valstybių narių oro erdvėje:

a.    nes ja pažeidžiami Čikagos konvencijos 1, 11 ir (arba) 12 straipsniai;

b.    nes ja pažeidžiamas Atvirosios oro erdvės susitarimo 7 straipsnis?

4)    Ar iš dalies pakeista direktyva negalioja, tiek, kiek pagal ją apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema taikoma aviacijos veiklai:

a.    nes ja pažeidžiama Kioto protokolo 2 straipsnio 2 dalis ir Atvirosios oro erdvės susitarimo 15 straipsnio 3 dalis;

b.    nes ja pažeidžiamas Čikagos konvencijos 15 straipsnis savarankiškai arba kartu su Atvirosios oro erdvės susitarimo 3 straipsnio 4 dalimi ir 15 straipsnio 3 dalimi;

c.    nes ja pažeidžiamas Čikagos konvencijos 24 straipsnis savarankiškai arba kartu su Atvirosios oro erdvės susitarimo 11 straipsnio 2 dalies c punktu?

____________

1 - 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).

2 - 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (Tekstas svarbus EEE) (OL L 8, p. 3).