Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 30. maj 2014 – Județul Neamț mod Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Sag C-260/14)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bacău

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Județul Neamț

Sagsøgt: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Præjudicielle spørgsmål

Udgør den af en ordregivende myndighed – der er modtager af støtte fra strukturfondene – udviste tilsidesættelse af bestemmelser om offentlige kontrakter i forbindelse med indgåelsen af en offentlig kontrakt for gennemførelsen af den støtteberettigede aktivitet for en anslået kontraktværdi, der er lavere end tærsklen i artikel 7, litra a), i direktiv [2004/18

ngens artikel 5, litra c)?Såfremt det andet spørgsmål besvares med, at de finansielle korrektioner, der foretages af medlemsstaterne, udgør administrative sanktioner, finder princippet om, at de mindst strenge bestemmelser anvendes med tilbagevirkende kraft som omhandlet i artikel 2, stk. 2, andet punktum, i forordning (EF) nr. 2988/95, da anvendelse?Såfremt de finansielle korrektioner er blevet anvendt på udgifter, der medfinansieres af strukturfondene, som følge af tilsidesættelse af bestemmelser om offentlige kontrakter, er arti

kel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2988/95 sammenholdt med artikel 98, stk. 2, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1083/2006, også henset til retssikkerhedsprincippet og princippet om den berettigede forventning, da til hinder for, at en medlemsstat foretager finansielle korrektioner reguleret ved en national retsakt, som t

ræder i kraft efter det tidspunkt, hvor det antages, at den påståede tilsidesættelse af bestemmelser om offentlige kontrakter er sket?

____________

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT L 134, s. 114).     Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18.12.1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser EFT L 312, s. 1).     Rådets forordning (EF) n r. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond