Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. svibnja 2014. uputio Curtea de Apel Bacău (Rumunjska) – Județul Neamț protiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Predmet C-260/14)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Bacău

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Județul Neamț

Tuženik: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Prethodna pitanja

Predstavlja li nepoštivanje, od strane javnog naručitelja koji je korisnik potpore iz strukturnih fondova, odredbi koje se odnose na javnu nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od praga predviđenog člankom 7. točkom (a) Direktive [2004/18/EEZ]1 , u vezi sa dodjeljivanjem ugovora koji imaju za predmet izvršavanje subvencionirane djelatnosti, „nepravilnost“ (na rumunjskom: abatere) u smislu članka 1. Uredbe (EZ) br. 2988/19952 ili „nepravilnost“ (na rumunjskom: neregularitate) u smislu članka [2.] točke 7. Uredbe (EZ) br. 1083/20063 ?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, potrebno je utvrditi treba li članak 98. stavak 2. drugu rečenicu Uredbe (EZ) br. 1083/2006 tumačiti na način da su financijski ispravci država članica, u slučaju kada se primjenjuju na sufinancirane troškove strukturnih fondova zbog nepoštivanja odredbi u području javnih nabava, upravne mjere u smislu članka 4. Uredbe (EZ) br. 2988/1995 ili upravne kazne u smislu članka 5. točke (c) te uredbe.

U slučaju da odgovor na drugo pitanje glasi da su financijski ispravci država članica upravne kazne, treba utvrditi primjenjuje li se načelo retroaktivne primjene manje stroge kazne iz članka 2. stavak 2. druge rečenice Uredbe (EZ) br. 2988/1995.Je li, u situaciji u kojoj su financijski ispravci primijenjeni na sufinancirane troškove strukturnih fondova zbog nepoštovanja odredbi u području javnih nabava, u suprotnosti s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 2988/1995 u vezi s člankom 98. stavkom 2. drugom rečenicom Uredbe (EZ) br. 1083/2006, uzimajući u obzir također načela pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja, to što država članica primjenjuje financijske ispravke propisane unutarnjim propisom koji je stupio na snagu nakon što je utvrđeno da je došlo do navodne povrede pravila o javnoj nabavi?

____________

____________

1 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, str. 114.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str 156.) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 5.) Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, str. 25.) (SL,