Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2016. május 26-i ítélete (a Curtea de Apel Bacău [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Judeţul Neamţ (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14) kontra Ministerul Dezvoltǎrii Regionale şi Administraţiei Publice

(C-260/14. és C–261/14. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – 2988/95/EK, Euratom rendelet – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – 1083/2006/EK rendelet – A támogatott tevékenység megvalósítását célzó közbeszerzési szerződésnek az alapok kedvezményezettje mint ajánlatkérő általi odaítélése – A „szabálytalanság” fogalma – Az „uniós jog megsértésére” vonatkozó feltétel – A nemzeti jogba ütköző közbeszerzési eljárások – A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók természete – Közigazgatási intézkedések vagy szankciók)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bacău

Az alapeljárás felei

Felperesek: Judeţul Neamţ (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)

Alperes: Ministerul Dezvoltǎrii Regionale şi Administraţiei Publice

Rendelkező rész

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 7. pontját úgy kell értelmezni, hogy ezen 1. cikk (2) bekezdése vagy e 2. cikk 7. pontja értelmében vett, a közbeszerzési szerződés odaítélésével kapcsolatos „szabálytalanságnak” minősülhet az, ha egy ajánlatkérő szerv – amely olyan közbeszerzési szerződés odaítélésével összefüggésben részesül a strukturális alapokból származó támogatásban, amelynek becsült értéke nem éri el a 2007. december 4-i 1422/2007/EK bizottsági rendelettel módosított, az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének a) pontjában meghatározott értékhatárt – megsérti a nemzeti rendelkezéseket, feltéve hogy e jogsértés egy indokolatlan kiadási tétel elszámolása révén az Európai Unió általános költségvetésének a sérelmével jár vagy járhat.

Az 1083/2006 rendelet 98. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatát úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok pénzügyi korrekciói – abban az esetben, ha azokat a strukturális alapokból társfinanszírozott kiadások tekintetében a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt alkalmazták – a 2988/95 rendelet 4. cikke értelmében vett közigazgatási intézkedésnek minősülnek.

A jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha egy tagállam olyan nemzeti rendelkezéssel szabályozott pénzügyi korrekciókat alkalmaz, amely a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogszabályok állítólagos megsértését követően lépett hatályba, feltéve hogy az új szabályozást a régi szabályozás hatálya alatt létrejött helyzetek jövőben bekövetkező hatásaira alkalmazzák, aminek a vizsgálata az alapeljárásban releváns összes körülmény figyelembevételével a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

____________

1 HL C 292., 2014.9.1.