Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. maja 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bacău - Romunija) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Združeni zadevi C-260/14 in C-261/14)1

(Predhodno odločanje – Varstvo finančnih interesov Unije – Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Uredba (ES) št. 1083/2006 – Oddaja naročila s strani prejemnika sredstev iz skladov, ki deluje kot naročnik, za izvedbo subvencionirane dejavnosti – Pojem ‚nepravilnost‛ – Merilo v zvezi s ‚kršitvijo prava Unije‘ – Postopki oddaje javnega naročila, ki so v nasprotju z nacionalno zakonodajo – Narava finančnih popravkov, ki jih sprejmejo države članice – Upravni ukrepi ali kazni)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bacău

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)

Tožena stranka: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Izrek

Člen 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in člen 2, točka 7, Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 je treba razlagati tako, da neupoštevanje nacionalnih predpisov s strani prejemnika sredstev iz strukturnih skladov v okviru postopka oddaje javnega naročila, katerega vrednost je nižja od praga, določenega v členu 7(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007, lahko pomeni „nepravilnost“ v smislu tega člena 1(2) ali navedenega člena 2, točka 7, če to neupoštevanje je oziroma bi lahko škodovalo splošnemu proračunu Unije z naložitvijo neupravičenih izdatkov.

Člen 98(2), prvi pododstavek, drugi stavek, Uredbe št. 1083/2006 je treba razlagati tako, da so finančni popravki držav članic, če so bili sprejeti za izdatke, sofinancirane iz strukturnih skladov, zaradi nespoštovanja določb na področju javnih naročil upravni ukrepi v smislu člena 4 Uredbe št. 2988/95.

Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da država članica sprejme finančne popravke, urejene z nacionalnim predpisom, ki je začel veljati po tem, ko naj bi prišlo do domnevne kršitve pravil na področju oddaje javnih naročil, če gre za uporabo novega predpisa za prihodnje učinke položajev, ki so nastali v okviru prejšnje ureditve, kar mora preveriti predložitveno sodišče ob upoštevanju vseh upoštevnih okoliščin zadeve v glavni stvari.

____________

1     UL C 292, 1.9.2014.