Language of document : ECLI:EU:C:2016:360

Съединени дела C‑260/14 и C‑261/14

Județul Neamț
и

Județul Bacău

срещу

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Преюдициални запитвания, отправени от Curtea de Apel Brașov)

„Преюдициално запитване — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регламент (ЕО) № 1083/2006 — Възлагане на поръчка от получателя на средствата, действащ като възлагащ орган, с цел осъществяване на субсидираната дейност — Понятие за нередност — Критерий за „нарушаване на правото на Съюза“ — Процедури за възлагане на обществени поръчки в противоречие с националното законодателство — Естество на приетите от държавите членки финансови корекции — Административни мерки или санкции“

Резюме — Решение на Съда (пети състав) от 26 май 2016 г.

1.        Право на Европейския съюз — Тълкуване — Методи — Граматическо, систематично и телеологическо тълкуване

2.        Собствени ресурси на Европейския съюз — Регламент относно защитата на финансовите интереси на Съюза — Нередност — Понятие — Нарушение на националноправните разпоредби за възлагане на обществени поръчки от страна на възлагащ орган при възлагането на обществена поръчка за осъществяване на дейност, субсидирана от европейските структурни фондове — Включване — Условия

(член 1, параграф 2 от Регламент № 2988/95 на Съвета и член 2, точка 7 от Регламент № 1083/2006 на Съвета; член 7, буква а) от Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Регламент № 1422/2007)

3.        Собствени ресурси на Европейския съюз — Регламент относно защитата на финансовите интереси на Съюза — Административни мерки — Понятие — Финансова корекция, направена от държава членка след констатация на нередност в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка за осъществяване на дейност, субсидирана от европейските структурни фондове — Включване

(член 4, параграф 1, първо тире от Регламент № 2988/95 на Съвета и член 98, параграф 2 от Регламент № 1083/2006 на Съвета)

4.        Право на Европейския съюз — Принципи — Защита на оправданите правни очаквания — Правна сигурност — Граници — Прилагане на нова правна уредба към бъдещите последици от положения, възникнали при действието на по-ранна правна уредба — Финансова корекция, приложена от държава членка за нарушения на националното право, допуснати преди датата на влизане в сила на вътрешния акт, уреждащ корекцията — Нарушение — Липса

1.        Вж. текста на решението.

(вж. т. 35)

2.        Член 1, параграф 2 от Регламент № 2988/95 относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности и член 2, точка 7 от Регламент № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, трябва да се тълкуват в смисъл, че неспазването на национални разпоредби от възлагащ орган, ползващ се от структурни фондове при възлагането на обществена поръчка с прогнозна стойност под прага по член 7, буква а) от Директива 2004/18 относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, изменена с Регламент № 1422/2007, може да съставлява „нередност“ по смисъла на споменатия член 1, параграф 2 или пък на споменатия член 2, точка 7 при възлагането на такава поръчка, доколкото неспазването има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз чрез отчитане на неоправдан разход.

Всъщност, доколкото разглежданите операции са се ползвали от финансиране от Съюза, за тях се прилага правото на Съюза. Поради това понятието за нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент № 2988/95 и на член 2, точка 7 от Регламент № 1083/2006 трябва да се тълкува като отнасящо се не само до всяко нарушение на това право, но и до нарушаването на разпоредбите на националното право, които допринасят за обезпечаване на правилното прилагане на правото на Съюза в областта на управлението на финансирани със средства на Съюза проекти. Същото се отнася и за нарушенията на националноправни разпоредби, приложими по отношение на подкрепяните от структурните фондове операции.

(вж. т. 37, 43 и 46; т. 1 от диспозитива)

3.        Член 98, параграф 2, първа алинея, второ изречение от Регламент № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, трябва да се тълкува в смисъл, че в случая, в който финансовите корекции от страна на държавите членки се прилагат във връзка с разходи, съфинансирани от структурните фондове при неспазване на разпоредбите в областта на възлагането на обществени поръчки, те съставляват административни мерки по смисъла на член 4 от Регламент № 2988/95 относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности.

Всъщност от самия текст на член 98, параграф 2 от Регламент № 1083/2006 във връзка с член 4, параграф 1, първо тире от Регламент № 2988/95 следва, че финансовите корекции, които държавите членки трябва да извършат, когато установят нередности във връзка с операциите или оперативните програми, имат за цел отнемане на незаконно придобитата от съответните икономически операции облага, по-специално посредством задължението да възстановят недължимо платените суми. В това отношение задължението за връщането на облага, недължимо получена чрез нередност, не представлява санкция, а просто последица от установяването, че условията, необходими за получаване на облагата, произтичаща от правната уредба на Съюза, не са спазени, като по този начин са направили получената облага недължима. Обстоятелството, че абсолютната стойност на сумата за възстановяване може в конкретния случай да не съвпада напълно с действително претърпяната от структурните фондове загуба, не може да постави този извод под съмнение.

(вж. т. 49—51; т. 2 от диспозитива)

4.        Принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат държава членка да прилага финансови корекции, уредени с вътрешен нормативен акт, влязъл в сила след твърдяно нарушение на разпоредбите в областта на възлагането на обществени поръчки, при условие че става дума за прилагане на нова правна уредба по отношение на бъдещите последици от положения, възникнали при действието на предходна правна уредба, което е компетентен да провери националният съд, отчитайки всички релевантни обстоятелства по делото.

Всъщност, макар принципът на правна сигурност да не допуска обратно действие на регламент, т.е. действие по отношение на положение, възникнало преди неговото влизане в сила, независимо от благоприятните или неблагоприятни последици, които такова прилагане би могло да има за заинтересованото лице, същият принцип изисква всяко фактическо положение, извън случаите, в които е налице изрично указание в обратен смисъл, обикновено да бъде преценявано от гледна точка на правните норми, които са действали по време на неговото съществуване. Ако обаче новата норма има действие само за в бъдеще, тя се прилага, извън случаите, в които е предвидено изключение, и по отношение на бъдещите последици от положения, възникнали при действието на старата норма. Също така, приложното поле на принципа на защита на оправданите правни очаквания не може да бъде толкова широко, че да възпрепятства изобщо прилагането на новата правна норма спрямо бъдещите последици от положения, възникнали при действието на предходната норма.

(вж. т. 55—57; т. 3 от диспозитива)