Language of document : ECLI:EU:C:2016:360

Spojeni predmeti C‑260/14 i C‑261/14

Județul Neamț

i

Județul Bacău

protiv

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Curtea de Apel Bacău)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita financijskih interesa Europske unije – Uredba (EZ, Euratom) br. 2988/95 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Uredba (EZ) br. 1083/2006 – Dodjela korisnika sredstava koji djeluje kao javni naručitelj ugovora čiji je predmet izvršavanje subvencionirane djelatnosti – Pojam ‚nepravilnost’ – Kriterij u vezi s ‚povredom prava Unije’ – Postupci javne nabave protivni nacionalnom zakonodavstvu – Priroda financijskih ispravaka koje donose države članice – Upravne mjere ili upravne kazne”

Sažetak – Presuda Suda (peto vijeće) od 26. svibnja 2016.

1.        Pravo Europske unije – Tumačenje – Metode – Doslovno, sustavno i teleološko tumačenje

2.        Vlastita sredstva Europske unije – Uredba o zaštiti financijskih interesa Unije – Nepravilnost – Pojam – Povreda odredbi nacionalnog prava o provedbi postupka javne nabave od strane javnog naručitelja u okviru dodjele ugovora o javnoj nabavi za izvršavanje djelatnosti subvencionirane iz europskih strukturnih fondova – Uključenost – Pretpostavke 

(Uredba Vijeća br. 2988/95, čl. 1. st. 2. i Uredba Vijeća br. 1083/2006, čl. 2. t. 7.; Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18, kako je izmijenjena Uredbom br. 1422/2007, čl. 7. t. (a))

3.        Vlastita sredstva Europske unije – Uredba o zaštiti financijskih interesa Unije – Upravne mjere - Pojam – Financijski ispravak koji provodi država članica nakon što utvrdi nepravilnost u okviru provedbe postupka javne nabave za izvršavanje djelatnosti subvencionirane iz europskih strukturnih fondova – Uključenost

(Uredba Vijeća br. 2988/95, čl. 4. st. 1. al. 1. i Uredba Vijeća br. 1083/2006, čl. 98. st. 2.)

4.        Pravo Europske unije – Načela – Zaštita legitimnih očekivanja – Pravna sigurnost – Granice – Primjena novog propisa na buduće učinke situacija nastalih primjenom prijašnjeg propisa – Financijski ispravak koji primjenjuje država članica u odnosu na povrede nacionalnog prava počinjene prije datuma stupanja na snagu unutarnjeg akta koji uređuje ispravak – Povreda – Nepostojanje

1.        Vidjeti tekst odluke.

(vidjeti t. 35.)

2.        Članak 1. stavak 2. Uredbe Vijeća br. 2988/95 o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica i članak 2. točku 7. Uredbe br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu treba tumačiti na način da povreda nacionalnih odredbi javnog naručitelja, korisnika potpore iz strukturnih fondova u okviru provedbe postupka javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od praga predviđenog člankom 7. točkom (a) Direktive 2004/18 o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama [javnoj nabavi usluga], kako je izmijenjena Uredbom br. 1422/2007, može pri dodjeljivanju ugovora predstavljati nepravilnost u smislu navedenog članka 1. stavka 2. ili članka 2. točke 7., ako je ta povreda štetno utjecala ili bi mogla štetno utjecati na opći proračun Europske unije obračunom nepravilnog rashoda.

Naime, s obzirom na to da su operacije u glavnom postupku financirane sredstvima Unije, na njih se primjenjuje pravo Unije. Stoga pojam nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe br. 2988/95 i članka 2. točke 7. Uredbe br. 1083/2006 treba tumačiti na način da se odnosi ne samo na svaku povredu tog prava nego i na povredu odredbi nacionalnog prava koje doprinose osiguranju dobre primjene prava Unije o vođenju projekata koji se financiraju sredstvima Unije. To se odnosi i na povrede odredbi nacionalnog prava koje se primjenjuju na operacije financirane sredstvima iz strukturnih fondova.

(vidjeti t. 37., 43., 46., t. 1. izreke)

3.        Članak 98. stavak 2. prvi podstavak drugu rečenicu Uredbe br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu treba tumačiti na način da su financijski ispravci država članica, u slučaju kad se oni primjenjuju na troškove koji se sufinanciraju iz strukturnih fondova zbog nepoštovanja odredbi o provedbi postupka javne nabave, upravne mjere u smislu članka 4. Uredbe br. 2988/95 o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica.

Naime, iz samog teksta članka 98. stavka 2. Uredbe br. 1083/2006, čitanog zajedno s člankom 4. stavkom 1. prvom alinejom Uredbe br. 2988/95, proizlazi da je cilj financijskih ispravaka koje države članice moraju provesti kada uoče nepravilnosti u vezi s operacijama ili operativnim programima ostvarivanje povrata neosnovano stečene pogodnosti od dotičnih gospodarskih subjekata, osobito putem obveze naknade nepravilno isplaćenih iznosa. U tom pogledu obveza vraćanja pogodnosti koja je neosnovano stečena protupropisnim ponašanjem ne predstavlja sankciju, već je jednostavno posljedica utvrđenja da traženi uvjeti za stjecanje pogodnosti koja proizlazi iz propisa Unije nisu poštovani, zbog čega je stečena pogodnost neosnovana. Činjenica da postoji mogućnost da apsolutni iznos koji treba vratiti u konkretnom slučaju ne odgovara u potpunosti stvarnom gubitku strukturnih fondova ne može dovesti u pitanje taj zaključak.

(vidjeti t. 49.‑51., t. 2. izreke)

4.        Načelo pravne sigurnosti i načelo zaštite legitimnih očekivanja treba tumačiti na način da im nije protivna primjena države članice financijskih ispravaka uređenih unutarnjim pravnim aktom koji je stupio na snagu nakon što se dogodila navodna povreda odredbi o provedbi postupka javne nabave, pod uvjetom da je riječ o primjeni novog propisa na buduće učinke situacija koje su nastale u razdoblju važenja prijašnjeg propisa, a što treba provjeriti sud koji je uputio zahtjev vodeći računa o svim relevantnim okolnostima u glavnom postupku.

Naime, iako se načelo pravne sigurnosti protivi retroaktivnoj primjeni uredbe, odnosno primjeni na situaciju nastalu prije njezina stupanja na snagu, neovisno o pozitivnim ili negativnim učincima koje bi takva primjena mogla imati za zainteresiranu osobu, to isto načelo zahtijeva da se svaka činjenična situacija, osim ako nije izričito protivno određeno, u pravilu ocjenjuje s obzirom na pravna pravila koja su u to vrijeme bila na snazi. Međutim, iako novi propis vrijedi samo za buduće vrijeme, on se, osim u slučaju odstupanja, također primjenjuje na buduće učinke situacija koje su nastale tijekom razdoblja važenja prijašnjeg propisa. Isto tako, načelo zaštite legitimnih očekivanja ne smije se proširiti tako da se općenito isključi primjena novog pravila na buduće učinke situacija koje su nastale tijekom važenja prethodnog pravila.

(vidjeti t. 55.‑57., t. 3. izreke)