Language of document : ECLI:EU:C:2016:360

Spojené veci C‑260/14 a C‑261/14

Județul Neamț

a

Județul Bacău

proti

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Curtea de Apel Bacău)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 – Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) – Nariadenie (ES) č. 1083/2006 – Zadanie verejnej zákazky príjemcom prostriedkov konajúcim ako verejný obstarávateľ, ktorej predmetom je uskutočnenie dotovanej činnosti – Pojem ‚nezrovnalosť‘ – Kritérium týkajúce sa ‚porušenia práva Únie‘ – Verejné obstarávanie, ktoré je v rozpore s vnútroštátnou právnou úpravou – Povaha finančných opráv prijatých členskými štátmi – Správne opatrenia alebo sankcie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. mája 2016

1.        Právo Európskej únie – Výklad – Metódy – Historický, doslovný a teleologický výklad

2.        Vlastné zdroje Európskej únie – Nariadenie o ochrane finančných záujmov Únie – Nezrovnalosť – Pojem – Porušenie vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania obstarávateľom v rámci uzavretia verejnej zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie činnosti dotovanej z európskych štrukturálnych fondov – Zahrnutie – Podmienky

[Nariadenie Rady č. 2988/95, článok 1 ods. 2, a nariadenie Rady č. 1083/2006, článok 2 bod 7; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, zmenená a doplnená nariadením č. 1422/2007, článok 7 písm. a)]

3.        Vlastné zdroje Európskej únie – Nariadenie o ochrane finančných záujmov Únie – Správne opatrenia – Pojem – Finančná oprava prijatá členským štátom v nadväznosti na konštatovanie nezrovnalosti v rámci uzavretia verejnej zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie činnosti dotovanej z európskych štrukturálnych fondov – Zahrnutie

(Nariadenie Rady č. 2988/95, článok 4 ods. 1 prvá zarážka, a nariadenie Rady č. 1083/2006, článok 98 ods. 2)

4.        Právo Európskej únie – Zásady – Ochrana legitímnej dôvery – Právna istota – Obmedzenia – Uplatnenie novej právnej úpravy na budúce účinky situácií, ktoré vznikli za pôsobnosti predchádzajúceho pravidla – Finančná oprava prijatá členským štátom za porušenia vnútroštátneho právneho predpisu, ku ktorým došlo pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátneho právneho predpisu upravujúceho opravu – Porušenie – Neexistencia

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 35)

2.        Článok 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a článok 2 bod 7 nariadenia č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, sa majú vykladať v tom zmysle, že porušenie vnútroštátnej právnej úpravy v rámci verejného obstarávania týkajúceho sa uskutočnenia operácie spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov s nižšou odhadovanou hodnotou než prahovou hodnotou podľa článku 7 písm. a) smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1422/2007, ktoré vykonal verejný obstarávateľ, môže v rámci zadávania zákazky predstavovať nezrovnalosť v zmysle uvedeného článku 1 ods. 2 alebo článku 2 bodu 7, ak toto porušenie poškodilo alebo mohlo poškodiť všeobecný rozpočet Európskej únie jeho zaťažením neoprávnenou výdavkovou položkou.

Keďže operácie vo veci samej boli financované Úniou, tieto operácie patria do pôsobnosti práva Únie. Pojem nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 a článku 2 bodu 7 nariadenia č. 1083/2006 treba vykladať tak, že sa týka nielen porušenia tohto práva, ale aj porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prispievajú k zabezpečeniu správneho uplatnenia práva Únie týkajúceho sa riadenia projektov financovaných z prostriedkov Únie. To sa vzťahuje tiež na porušenia vnútroštátneho práva uplatňujúceho sa na operácie podporované štrukturálnymi fondmi.

(pozri body 37, 43, 46, bod 1 výroku)

3.        Článok 98 ods. 2 prvý pododsek druhá veta nariadenia č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, sa má vykladať v tom zmysle, že finančné opravy členských štátov sú v prípade, že sa uplatnili na spolufinancované náklady štrukturálnych fondov z dôvodu porušenia pravidiel v oblasti verejného obstarávania, správne opatrenia v zmysle článku 4 nariadenia č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

Zo samotného znenia článku 98 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 vykladaného v spojení s článkom 4 ods. 1 prvou zarážkou nariadenia č. 2988/95 vyplýva, že finančné opravy, ktoré musia členské štáty vykonať v prípade, že zistia nezrovnalosti v operáciách alebo operačných programoch, majú za cieľ odňať výhodu, ktorá bola neoprávnene poskytnutá dotknutým hospodárskym subjektom, najmä uložením povinnosti vrátiť neoprávnene vyplatené sumy. Vzhľadom na to nie je povinnosť vrátiť výhodu neoprávnene získanú v dôsledku nezrovnalosti sankciou, ale len jednoduchým dôsledkom zistenia, že podmienky požadované na získanie výhody vyplývajúcej z právnej úpravy Únie neboli splnené, čím sa poskytnutá výhoda stala neoprávnenou. Skutočnosť, že celková suma, ktorú treba vrátiť, nemusí v konkrétnom prípade úplne zodpovedať strate, ktorá skutočne vznikla štrukturálnemu fondu, tento záver nespochybňuje.

(pozri body 49 – 51, bod 2 výroku)

4.        Zásady právnej istoty a legitímneho očakávania sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát uplatnil finančné opravy na základe vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý nadobudol účinnosť neskôr, ako malo dôjsť k údajnému porušeniu pravidiel v oblasti verejného obstarávania, ak ide o uplatnenie novej právnej úpravy na budúce účinky situácií, ktoré vznikli za pôsobnosti predchádzajúceho pravidla, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti vo veci samej.

Hoci zásada právnej istoty bráni retroaktívnemu uplatneniu nariadenia, konkrétne na situáciu, ktorá nastala pred nadobudnutím jeho účinnosti, a to bez ohľadu na prípadné priaznivé alebo nepriaznivé účinky takéhoto uplatnenia pre dotknutú osobu, táto istá zásada vyžaduje, aby bol každý skutkový stav, ak nie je výslovne stanovené inak, riadne posúdený vo svetle účinných právnych noriem. Ak je však novoprijatý zákon účinný len do budúcnosti, okrem výnimiek sa uplatní aj na budúce následky situácií, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho zákona. Pôsobnosť zásady ochrany legitímnej dôvery totiž nemôže byť chápaná takým spôsobom, aby vo všeobecnosti bránila uplatneniu nového pravidla na neskoršie účinky situácií, ktoré vznikli za pôsobnosti predchádzajúcej právnej úpravy.

(pozri body 55 – 57, bod 3 výroku)