Language of document : ECLI:EU:C:2016:360

Združeni zadevi C‑260/14 in C‑261/14

Județul Neamț

in

Județul Bacău

proti

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe,
ki ju je vložilo Curtea de Apel Bacău)

„Predhodno odločanje – Varstvo finančnih interesov Unije – Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Uredba (ES) št. 1083/2006 – Oddaja naročila s strani prejemnika sredstev iz skladov, ki deluje kot naročnik, za izvedbo subvencionirane dejavnosti – Pojem ‚nepravilnost‛ – Merilo v zvezi s ‚kršitvijo prava Unije‘ – Postopki oddaje javnega naročila, ki so v nasprotju z nacionalno zakonodajo – Narava finančnih popravkov, ki jih sprejmejo države članice – Upravni ukrepi ali kazni“

Povzetek – Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. maja 2016

1.        Pravo Evropske unije – Razlaga – Metode – Jezikovna, sistematična in teleološka razlaga

2.        Lastna sredstva Evropske unije – Uredba o zaščiti finančnih interesov Unije – Nepravilnost – Pojem – Kršitev določb nacionalnega prava na področju oddaje javnih naročil, ki jo stori naročnik v okviru oddaje javnega naročila za izvedbo dejavnosti, subvencionirane iz evropskih strukturnih skladov – Vključitev – Pogoji

(Uredbi Sveta št. 2988/95, člen 1(2), in št. 1083/2006, člen 2, točka 7; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1422/2007, člen 7(a))

3.        Lastna sredstva Evropske unije – Uredba o zaščiti finančnih interesov Unije – Upravni ukrepi – Pojem – Finančni popravek, ki ga država članica izvede po ugotovitvi nepravilnosti v okviru postopka oddaje javnega naročila za izvedbo dejavnosti, subvencionirane iz evropskih strukturnih skladov – Vključitev

(Uredbi Sveta št. 2988/95, člen 4(1), prva alinea, in št. 1083/2006, člen 98(2))

4.        Pravo Evropske unije – Načela – Varstvo legitimnega pričakovanja – Pravna varnost – Meje – Uporaba novih predpisov za prihodnje učinke položajev, nastalih na podlagi prejšnjih predpisov – Finančni popravek, ki ga država članica uporabi za kršitve nacionalnega prava, storjene pred začetkom veljavnosti nacionalnega akta, ki ureja popravek – Kršitev – Neobstoj

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 35.)

2.        Člen 1(2) Uredbe št. 2988/95 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in člen 2, točka 7, Uredbe št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu je treba razlagati tako, da neupoštevanje nacionalnih predpisov s strani prejemnika sredstev iz strukturnih skladov v okviru postopka oddaje javnega naročila, katerega vrednost je nižja od praga, določenega v členu 7(a) Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1422/2007, lahko pomeni nepravilnost v smislu tega člena 1(2) ali navedenega člena 2, točka 7, če to neupoštevanje je oziroma bi lahko škodovalo splošnemu proračunu Unije z naložitvijo neupravičenih izdatkov.

Ker zadevne operacije dejansko financira Unija, za njih velja pravo Unije. Prav tako je treba pojem „nepravilnost“ v smislu člena 1(2) Uredbe št. 2988/95 in iz člena 2, točka 7, Uredbe št. 1083/2006 razlagati tako, da se nanaša ne samo na vsakršno kršitev prava Unije, temveč tudi na kršitev določb nacionalnega prava, ki prispevajo k zagotavljanju pravilne uporabe prava Unije s področja upravljanja projektov, ki se financirajo iz sredstev Unije. Enako velja za kršitve določb nacionalnega prava, ki se uporabljajo za operacije, financirane iz strukturnih skladov.

(Glej točke 37, 43, 46 in točko 1 izreka.)

3.        Člen 98(2), prvi pododstavek, drugi stavek, Uredbe št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu je treba razlagati tako, da so finančni popravki držav članic, če so bili sprejeti za izdatke, sofinancirane iz strukturnih skladov, zaradi nespoštovanja določb na področju javnih naročil upravni ukrepi v smislu člena 4 Uredbe št. 2988/95 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Iz besedila člena 98(2) Uredbe št. 1083/2006 v povezavi s členom 4(1), prva alinea, Uredbe št. 2988/95 izhaja, da je namen finančnih popravkov, ki jih morajo države članice sprejeti, če odkrijejo nepravilnosti v zvezi s projekti ali operativnimi programi, odvzem neupravičeno pridobljene koristi s strani zadevnih gospodarskih subjektov, zlasti obveznost vračila neupravičeno prejetega zneska. V zvezi s tem, obveznost vračila koristi, ki je bila neupravičeno prejeta zaradi nepravilnega ravnanja, ne pomeni kazni, temveč je zgolj posledica ugotovitve, da zahtevani pogoji za pridobitev koristi iz ureditve Unije niso bili spoštovani, zaradi česar je pridobljena korist neupravičena. Tega sklepa ne more omajati dejstvo, da v konkretnem primeru celotni znesek, ki se nadomesti, ne more popolnoma ustrezati izgubi, ki so jo dejansko utrpeli strukturni skladi.

(Glej točke od 49 do 51 in točko 2 izreka.)

4.        Načeli pravne varnosti in legitimnih pričakovanj je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da država članica sprejme finančne popravke, urejene z nacionalnim predpisom, ki je začel veljati po tem, ko naj bi prišlo do domnevne kršitve pravil na področju oddaje javnih naročil, če gre za uporabo novega predpisa za prihodnje učinke položajev, ki so nastali v okviru prejšnje ureditve, kar mora preveriti nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh upoštevnih okoliščin obravnavane zadeve.

V skladu s to sodno prakso, čeprav načelo pravne varnosti nasprotuje temu, da bi se uredba uporabljala retroaktivno, namreč za položaj pred začetkom veljavnosti te uredbe, in to ne glede na ugodne ali neugodne učinke, ki bi jih lahko imela taka uporaba za zadevno osebo, pa to načelo zahteva, da bi moralo biti vsako dejansko stanje običajno – razen ob izrecnih nasprotnih navedbah – presojano ob upoštevanju pravnih pravil, ki so veljala ob tistem času. Vendar pa, če novi zakon velja le za prihodnost, se prav tako uporablja – razen v primeru odstopanj – za prihodnje učinke situacij, ki so nastale v okviru nekdanjega zakona. Prav tako področja uporabe načela varstva legitimnih pričakovanj ni mogoče razširiti toliko, da bi se na splošno preprečila uporaba nove ureditve glede prihodnjih učinkov položajev, ki so nastali v okviru prejšnje ureditve.

(Glej točke od 55 do 57 in točko 3 izreka.)