Language of document :

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. juni 2020 – SI, Brompton Bicycle mod Chedech/Get2Get (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de lʼentreprise de Liège – Belgien)

(Sag C-833/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – intellektuel og industriel ejendomsret – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29/EF – artikel 2-5 – anvendelsesområde – brugsgenstand – begrebet »værk« – ophavsretlig beskyttelse af værker – betingelser – et produkts form, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat – foldecykel)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de lʼentreprise de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SI, Brompton Bicycle

Sagsøgt: Chedech/Get2Get

Konklusion

Artikel 2-5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2011 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at den ophavsretlige beskyttelse, som de fastsætter, finder anvendelse på et produkt, hvis form i det mindste delvist er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, når dette produkt udgør et originalt værk, der er resultatet af en intellektuel frembringelse, idet dets ophavsmand gennem denne form på original måde udtrykker sin kreative evne ved at foretage frie og kreative valg, således at den nævnte form afspejler dennes personlighed, hvilket det tilkommer den nationale ret at efterprøve under hensyntagen til alle de relevante elementer i tvisten i hovedsagen.

____________

1 EUT C 82 af 4.3.2019.