Language of document :

Presuda Suda (peto vijeće) od 11. lipnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de l'entreprise de Liège – Belgija) – SI, Brompton Bicycle Ltd protiv Chedech/Get2Get

(predmet C-833/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravo intelektualnog i industrijskog vlasništva – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29/EZ – Članci 2. do 5. – Područje primjene – Koristan predmet – Pojam ‚djelo’ – Autorskopravna zaštita djela – Pretpostavke – Oblik proizvoda potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata – Sklopivi bicikl)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de l'entreprise de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SI, Brompton Bicycle Ltd

Tuženik: Chedech/Get2Get

Izreka

Članke 2. do 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da se autorskopravna zaštita koja je njima predviđena primjenjuje na proizvod čiji je oblik, barem djelomice, potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata, kad taj proizvod predstavlja originalno djelo koje je proizišlo iz intelektualne tvorevine jer kroz taj oblik njegov autor na originalan način izražava svoju kreativnu sposobnost čineći slobodne i kreativne izbore, tako da navedeni oblik odražava njegovu osobnost, što mora provjeriti nacionalni sud vodeći računa o svim relevantnim okolnostima spora u glavnom postupku.

____________

1 SL C 82, 4. 3. 2019.