Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Garlsson Real Estate SA, u stečaju, i dr. protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(predmet C-537/16)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Garlsson Real Estate SA, u stečaju, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Tuženik: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prethodna pitanja

Protivi li se mogućnost vođenja upravnog postupka čiji je predmet djelo (protupravne radnje manipuliranja tržištem) za koje je navedena osoba pravomoćno kazneno osuđena odredbi članka 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenog s obzirom na članak 4. Protokola br. 7. uz EKLJP-e i uz njega vezanu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te nacionalno zakonodavstvo?

Može li nacionalni sud izravno primijeniti načela Unije u vezi s načelom ne bis in idem, na temelju članka 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenog s obzirom na članak 4. Protokola br. 7. uz EKLJP-e i uz njega vezanu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te nacionalno zakonodavstvo?

____________