Language of document : ECLI:EU:C:2018:193

Asia C‑537/16

Garlsson Real Estate ym.

vastaan

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Corte suprema di cassazionen esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/6/EY – Markkinoiden manipulointi – Seuraamukset – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään hallinnollinen seuraamus ja rikosoikeudellinen seuraamus samasta teosta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 50 artikla – Ne bis in idem ‑periaate – Hallinnollisen seuraamuksen rikosoikeudellinen luonne – Saman rikkomuksen olemassaolo – 52 artiklan 1 kohta – Ne bis in idem ‑periaatteen rajoitukset – Edellytykset

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.3.2018

1.        Perusoikeudet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Soveltamisala – Unionin oikeuden täytäntöönpano – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään hallinnollisista seuraamusmaksuista henkilöille, jotka ovat vastuussa markkinoiden manipuloinnista, kuuluu mainittuun soveltamisalaan

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla ja 51 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6 5 artikla ja 14 artiklan 1 kohta)

2.        Perusoikeudet – Euroopan ihmisoikeussopimus – Väline, joka ei sisälly muodollisesti unionin oikeusjärjestykseen

(SEU 6 artiklan 3 kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohta)

3.        Perusoikeudet – Ne bis in idem -periaate – Soveltamisen edellytykset – Luonteeltaan rikosoikeudellisten menettelyiden ja seuraamusten päällekkäisyys – Arviointiperusteet – Rikkomuksen oikeudellinen luonnehdinta kansallisessa oikeudessa, rikkomuksen luonne ja aiheutuneen seuraamukseen ankaruuden aste

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla)

4.        Perusoikeudet – Ne bis in idem -periaate – Soveltamisen edellytykset – Saman rikkomuksen olemassaolo – Arviointiperuste – Aineellisten tosiseikkojen samuus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla)

5.        Perusoikeudet – Ne bis in idem -periaate – Rajoittaminen – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään luonteeltaan rikosoikeudellisen hallinnollisen seuraamuksen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen päällekkäisyydestä – Hyväksyttävyys – Edellytykset – Yleisen edun tavoitteen mukainen rajoitus – Unionin rahoitusmarkkinoiden luotettavuuden ja yleisön rahoitusinstrumentteja kohtaan tunteman luottamuksen suojaamista koskeva tavoite kuuluu mainitun käsitteen alaan

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla ja 52 artiklan 1 kohta)

6.        Perusoikeudet – Ne bis in idem -periaate – Rajoittaminen – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään luonteeltaan rikosoikeudellisen hallinnollisen seuraamuksen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen päällekkäisyydestä – Hyväksyttävyys – Edellytykset – Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen – Vaikutus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohta, 50 artikla ja 52 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6 5 artikla ja 14 artiklan 1 kohta)

7.        Perusoikeudet – Ne bis in idem -periaate – Rajoittaminen – Kansallista säännöstöä, jonka mukaan luonteeltaan rikosoikeudellista hallinnollista seuraamusta koskevan menettelyn toteuttaminen markkinoiden manipuloinnin perusteella sellaista henkilöä vastaan, joka on jo saanut samasta teosta lainvoimaisen, tehokkaan, oikeasuhteisen ja varoittavan rikostuomion, on sallittua, ei voida hyväksyä

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla ja 52 artiklan 1 kohta)

8.        Perusoikeudet – Ne bis in idem -periaate – Välitön oikeusvaikutus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla)

1.      Alustavasti on muistutettava siitä, että direktiivin 2003/6 14 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä sen 5 artiklan kanssa, mukaan jäsenvaltiot määräävät tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia toimenpiteitä tai seuraamuksia markkinoiden manipuloinnista vastuussa oleville henkilöille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Ennakkoratkaisupyynnössä olevien tietojen mukaan TUF:n 187 ter § on säädetty direktiivin 2003/6 säännösten panemiseksi täytäntöön Italian oikeudessa. Näin ollen pääasiassa kyseessä oleva hallinnollinen menettely ja kyseisessä 187 ter §:ssä säädetty hallinnollinen seuraamusmaksu, joka on määrätty Ricuccille, ovat perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua unionin oikeuden soveltamista. Näin ollen niissä on muun muassa kunnioitettava perusoikeuskirjan 50 artiklassa taattua perusoikeutta, jonka mukaan samasta rikoksesta ei saa tuomiota tai ei saa rangaista rikosoikeudellisesti kahta kertaa.

(ks. 22 ja 23 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 24 kohta)

3.      On muistutettava siitä, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan pääasiassa kyseessä olevien kaltaisten menettelyiden ja seuraamusten rikosoikeudellisen luonteen arvioimisessa kolmella kriteerillä on merkitystä. Ensimmäinen kriteereistä koskee rikkomisen oikeudellista luonnehdintaa kansallisessa oikeudessa, toinen rikkomisen luonnetta ja kolmas sen seuraamuksen ankaruutta, joka tekijälle voidaan määrätä (ks. vastaavasti tuomio 5.6.2012, Bonda, C-489/10, EU:C:2012:319, 37 kohta ja tuomio 26.2.2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, 35 kohta).

Perusoikeuskirjan 50 artiklan soveltaminen ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan kansallisen oikeuden mukaan rikosoikeudellisina pidettäviin menettelyihin ja seuraamuksiin, vaan se ulottuu mainitunlaisesta luokittelusta riippumatta menettelyihin ja seuraamuksiin, joita on pidettävä luonteeltaan rikosoikeudellisina mainitussa 28 kohdassa tarkoitettujen kahden muun kriteerin perusteella.

Kun tarkastellaan toista kriteeriä, joka koskee rikkomisen luonnetta, on tutkittava, onko kyseessä olevan seuraamuksen tarkoituksena erityisesti rankaiseminen (ks. tuomio 5.6.2012, Bonda, C-489/10, EU:C:2012:319, 39 kohta). Tästä seuraa, että seuraamus, jonka tarkoituksena on rankaiseminen, on luonteeltaan perusoikeuskirjan 50 artiklassa tarkoitetulla tavalla rikosoikeudellinen ja pelkästään se seikka, että sillä on myös ennaltaehkäisevä tarkoitus, ei ole omiaan poistamaan sen luokittelua rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi. Sitä vastoin toimenpide, joka rajoittuu vain kyseisestä rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen, ei ole luonteeltaan rikosoikeudellinen.

(ks. 28, 32 ja 33 kohta)

4.      Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa, onko kyseessä sama rikkominen, merkityksellinen kriteeri on tapahtuneiden tekojen samuus, ymmärrettynä joukkona konkreettisia ja toisiinsa erottamattomasti liittyviä seikkoja, jotka ovat johtaneet kyseisen henkilön lainvoimaiseen vapauttamiseen tai tuomitsemiseen (ks. analogisesti tuomio 18.7.2007, Kraaijenbrink, C-367/05, EU:C:2007:444, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 16.11.2010, Mantello, C-261/09, EU:C:2010:683, 39 ja 40 kohta). Perusoikeuskirjan 50 artiklassa kielletään siis määräämästä useita luonteeltaan rikosoikeudellisia seuraamuksia samasta teosta tässä tarkoituksessa vireille pantujen eri menettelyjen päätteeksi.

Kyseisten tekojen tai suojatun oikeushyvän oikeudellisella luonnehdinnalla kansallisessa oikeudessa ei ole merkitystä todettaessa, että kyseessä on sama rikkominen, koska perusoikeuskirjan 50 artiklassa annetun suojan ulottuvuus ei voi vaihdella jäsenvaltiosta toiseen.

(ks. 37 ja 38 kohta)

5.      Siitä, vastaako pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta kansallisesta säännöstöstä johtuva ne bis in idem -periaatteen rajoittaminen yleisen edun mukaista tavoitetta, unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta ilmenee, että mainitun säännöstön tarkoituksena on suojata unionin rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja yleisön luottamusta rahoitusinstrumentteihin. Kun otetaan huomioon se, miten tärkeänä markkinoiden manipuloinnin kiellon rikkomisen torjumista on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä pidetty kyseisen tavoitteen saavuttamisen kannalta (ks. vastaavasti tuomio 23.12.2009, Spector Photo Group ja Van Raemdonck, C-45/08, EU:C:2009:806, 37 ja 42 kohta), luonteeltaan rikosoikeudellisten menettelyiden ja seuraamusten päällekkäisyys voi olla perusteltua silloin, kun mainituilla menettelyillä ja seuraamuksilla pyritään mainitunlaisen tavoitteen saavuttamiseksi toisiaan täydentäviin päämääriin, joiden kohteena mahdollisesti ovat kyseessä olevan saman rangaistavan teon eri ulottuvuudet, minkä tarkastaminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.

Tältä osin markkinoiden manipulointiin liittyvien rikkomusten osalta on oikeutettua, että jäsenvaltio pyrkii yhtäältä ehkäisemään ennalta markkinoiden manipuloinnin kiellon rikkomisia ja rankaisemaan niistä, olivatpa ne tahallisia tai tahattomia, määräämällä hallinnollisia seuraamuksia, jotka on mahdollisesti vahvistettu kiinteämääräisesti, ja toisaalta ehkäisemään ennalta kyseisen kiellon sellaisia vakavia rikkomisia, jotka ovat erityisen haitallisia yhteiskunnan kannalta ja joista on perusteltua määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka ovat hallinnollisia seuraamuksia ankarampia, ja rankaisemaan niistä.

(ks. 46 ja 47 kohta)

6.      Suhteellisuusperiaatteesta on todettava, että se edellyttää, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa kansallisessa säännöstössä säädetyllä menettelyjen ja seuraamusten päällekkäisyydellä ei ylitetä niitä rajoja, jotka johtuvat siitä, mikä on tarpeellista asianomaisella säännöstöllä lainmukaisesti tavoiteltujen päämäärien toteuttamiseksi ja tähän soveltuvaa, eli silloin, kun on mahdollista valita usean tarkoituksenmukaisen toimenpiteen välillä, on valittava vähiten rajoittava, eivätkä toimenpiteistä aiheutuvat haitat saa olla liian suuria tavoiteltuihin päämääriin nähden (ks. vastaavasti tuomio 25.2.2010, Müller Fleisch, C-562/08, EU:C:2010:93, 43 kohta; tuomio 9.3.2010, ERG ym., C-379/08 ja C-380/08, EU:C:2010:127, 86 kohta, ja tuomio 19.10.2016, EL-EM-2001, C-501/14, EU:C:2016:777, 37 ja 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Tältä osin on muistutettava siitä, että direktiivin 2003/6 14 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin 5 artiklan kanssa, mukaan jäsenvaltioilla on vapaus valita markkinoiden manipuloinnista vastaaviin henkilöihin sovellettavat seuraamukset (ks. vastaavasti tuomio 23.12.2009, Spector Photo Group ja Van Raemdonck, C-45/08, EU:C:2009:806, 71 ja 72 kohta). Koska unionin oikeutta ei ole yhdenmukaistettu kyseisellä alalla, jäsenvaltioilla on siis oikeus säätää sekä järjestelmästä, jossa markkinoiden manipulointia koskevan kiellon rikkomisesta voidaan panna vireille menettelyitä ja määrätä seuraamuksia vain kerran, että järjestelmästä, jossa sallitaan päällekkäiset menettelyt ja seuraamukset. Näissä olosuhteissa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen kansallisen säännöstön oikeasuhteisuutta ei voida epäillä ainoastaan siksi, että kyseinen jäsenvaltio on päättänyt säätää tällaisen päällekkäisyyden mahdollisuudesta, sillä muutoin kyseiseltä jäsenvaltiolta viedään mainittu valinnanvapaus.

Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen kansallisen säännöstön ehdottomasta tarpeellisuudesta on ensinnäkin todettava, että siinä on säädettävä selkeistä ja täsmällisistä säännöistä, joiden perusteella oikeussubjektin on mahdollista ennakoida, mitkä toimet ja laiminlyönnit voivat johtaa mainitunlaisiin päällekkäisiin menettelyihin ja seuraamuksiin.

Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa kansallisessa säännöstössä on lisäksi varmistettava, että mainitunlaisesta päällekkäisyydestä kyseisille henkilöille johtuva taakka rajataan siihen, mikä on ehdottoman tarpeellista tämän tuomion 46 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Sellaisten luonteeltaan rikosoikeudellisten menettelyjen päällekkäisyydestä, jotka – kuten asiakirja-aineistoon sisältyvistä tiedoista ilmenee – käydään toisistaan riippumatta, on yhtäältä todettava, että edellisessä kohdassa mieleen palautettu edellytys merkitsee sitä, että on annettava sääntöjä, joilla varmistetaan yhteensovittaminen, jonka tarkoituksena on vähentää mainitunlaisesta päällekkäisyydestä kyseisille henkilöille aiheutuva lisätaakka ehdottoman tarpeelliseen.

Toisaalta luonteeltaan rikosoikeudellisten seuraamusten päällekkäisyyteen on liitettävä sääntöjä, joilla voidaan taata, että määrättyjen seuraamusten kokonaisuuden ankaruus vastaa kyseisen rikkomisen vakavuutta, sillä mainittu edellytys johtuu perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan lisäksi myös perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohdassa määrätystä periaatteesta, jonka mukaan rangaistuksen on oltava oikeassa suhteessa rikoksen vakavuuteen. Mainituissa säännöissä on säädettävä, että toimivaltaisten viranomaisten on toista seuraamusta määrättäessä huolehdittava siitä, että määrättyjen seuraamusten kokonaisuuden ankaruus ei ylitä todetun rikkomisen vakavuutta.

(ks. 48, 49, 51 ja 54–56 kohta)

7.      Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklaa on tulkittava niin, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa sallitaan luonteeltaan rikosoikeudellista hallinnollista seuraamusmaksua koskevan menettelyn toteuttaminen henkilöä vastaan sellaisen lainvastaisen markkinoiden manipuloinnin vuoksi, josta hänelle on jo annettu lainvoimainen rikostuomio, kun mainitun rikostuomion on yhteiskunnalle rikkomuksesta aiheutunut vahinko huomioiden katsottava olevan omiaan rankaisemaan rikkomuksesta tehokkaasti, oikeasuhteisesti ja varoittavasti.

Tätä päätelmää ei saata kyseenalaiseksi se, että TUF:n 185 §:n nojalla lainvoimaisesti annettu rangaistus voidaan mahdollisesti myöhemmin kumota armahduksella, kuten vaikuttaa tapahtuneen pääasiassa. Perusoikeuskirjan 50 artiklasta johtuu nimittäin, että ne bis in idem -periaate suojaa henkilöitä, jotka on jo vapautettu tai tuomittu lainvoimaisella rikostuomiolla, ja siis myös henkilöitä, joille on tällaisella tuomiolla määrätty rikosoikeudellinen seuraamus, joka on myöhemmin kumottu armahduksen vuoksi. Näin ollen kyseisellä seikalla ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen säännöstö ehdottoman tarpeellinen.

(ks. 62 ja 63 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

8.      Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklassa taattu ne bis in idem -periaate antaa yksityisille pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa oikeusriidassa välittömästi sovellettavan oikeuden.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan primaarioikeuden määräyksillä, joissa asetetaan täsmällisiä ja ehdottomia velvollisuuksia, jotka eivät edellytä mitään myöhempiä unionin viranomaisten tai kansallisten viranomaisten toimia niiden soveltamiseksi, luodaan suoraan oikeuksia oikeussubjekteille (ks. vastaavasti tuomio 1.7.1969, Brachfeld ja Chougol Diamond, 2/69 ja 3/69, EU:C:1969:30, 22 ja 23 kohta ja tuomio 20.9.2001, Banks, C-390/98, EU:C:2001:456, 91 kohta). Mainitussa 50 artiklassa yksityisille annettuun oikeuteen ei ole kyseisen artiklan sanamuodon mukaan liitetty mitään ehtoja, ja sitä voidaan siis suoraan soveltaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa oikeusriidassa.

(ks. 65, 66 ja 68 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)