Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 15. märtsil 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D. versus Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(kohtuasi C-136/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: G. C., A. F., B. H., E. D.

Vastustaja: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Eelotsuse küsimused

Kas otsingumootori haldaja konkreetseid ülesandeid, pädevust ja võimalusi arvestades on teistele vastutavatele töötlejatele kehtestatud keeld töödelda 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi1 artikli 8 lõigete 1 ja 5 kohaldamisalasse kuuluvaid andmeid, kui selles õigusaktis ette nähtud eranditest ei tulene teisiti, kohaldatav ka sellele haldajale kui isikule, kes vastutab töötlemise eest, mida see mootor endast kujutab?

Kui vastus punktis 1 esitatud küsimusele on jaatav:

–    kas 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi artikli 8 lõigete 1 ja 5 sätteid tuleb tõlgendada nii, et selliselt otsingumootori haldajale kehtestatud keeld töödelda nende sätete kohaldamisalasse kuuluvaid andmeid, kui selles direktiivis ette nähtud eranditest ei tulene teisiti, kohustab teda rahuldama süstemaatiliselt niisuguste linkide mahavõtmise taotlusi, mis viivad veebilehtedele, kus töödeldakse niisuguseid andmeid?

–    kuidas niisugusel juhul tõlgendada 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi artikli 8 lõike 2 punktides a ja e ette nähtud erandeid, kui need kehtivad otsingumootori haldajale, arvestades tema konkreetseid ülesandeid, pädevust ja võimalusi. Kas niisugune haldaja võib nimelt jätta lingi mahavõtmise taotluse rahuldamata, kui ta tuvastab, et kõnealused lingid viivad sisu juurde, mis sisaldab küll artikli 8 lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvaid andmeid, kuid kuulub ka sama artikli lõikes 2, eelkõige punktides a ja e ette nähtud erandite kohaldamisalasse?

–    samamoodi, kas 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi sätteid tuleb tõlgendada nii, et kui lingid, mille mahavõtmist taotletakse, viivad isikuandmete töötluse juurde, mis on tehtud ainult ajakirjanduse või kunstilise või kirjandusliku väljenduse jaoks, millega seoses võib 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi artikli 9 alusel selle direktiivi artikli 8 lõigetes 1 ja 4 nimetatud kategooriatesse kuuluvaid andmeid koguda ja töödelda, võib otsingumootori haldaja sel põhjusel lingi mahavõtmise taotluse rahuldamata jätta?

Kui vastus punktis 1 esitatud küsimusele on eitav:

–    milliseid konkreetseid 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi nõudeid peab otsingumootori haldaja tema ülesandeid, pädevust ja võimalusi arvestades täitma?

–    kui ta tuvastab, et veebilehed, millele need lingid, mille mahavõtmist taotletakse, viivad, sisaldavad andmeid, mille avaldamine nimetatud lehekülgedel on õigusvastane, kas siis tuleb 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi sätteid tõlgendada nii, et:

–    need kohustavad otsingumootori haldajat need lingid pärast taotleja nimega tehtud otsingut kuvatud tulemuste loetelust kustutama?

–    või need kohustavad teda seda asjaolu lingi mahavõtmise taotluse põhjendatuse hindamisel ainult arvesse võtma?

–    või ei mõjuta see asjaolu hinnangut, mille ta peab andma?

Peale selle, kui see asjaolu ei ole tähtsusetu, kuidas siis hinnata vaidlusaluste andmete niisugustel veebilehtedel avaldamise õiguspärasust, mis on saadud andmete töötlemisel, mis ei kuulu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi territoriaalsesse kohaldamisalasse ja sellest tulenevalt seda direktiivi rakendavate siseriiklike õigusaktide kohaldamisalasse?

Olenemata sellest, milline on punktis 1 esitatud küsimusele antav vastus:

–    kas sõltumata sellest, kas isikuandmete avaldamine veebilehel, millele viivad vaidlusalused lingid, on õiguspärane, tuleb 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi sätteid tõlgendada nii, et:

–    kui taotleja tõendab, et need andmed ei ole enam täielikud või on ebatäpsed, või et need ei ole enam ajakohased, siis kas otsingumootori haldaja on kohustatud vastava lingi mahavõtmise taotluse rahuldama?

–    täpsemalt, kui taotleja tõendab, et kohtumenetluse käiku arvestades ei vasta andmed selle menetluse varasema etapi kohta enam tema tegelikule olukorrale, kas siis otsingumootori haldaja on kohustatud niisuguseid andmeid sisaldavatele veebilehtedele viivad lingid maha võtma?

–    kas 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi artikli 8 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et andmed, mis puudutavad isiku suhtes uurimise alustamist või menetlust ja sellest tulenevat süüdimõistmist, on käsitatavad andmetena õigusrikkumiste ja süüdimõistvate kohtuotsuste kohta? Üldisemalt, kas juhul, kui veebileht sisaldab andmeid süüdimõistmiste või kohtumenetluste kohta, mis toimusid füüsilise isiku suhtes, kuulub see veebileht nende sätete kohaldamisalasse?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).