Language of document :

2017 m. kovo 15 d. Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G. C., A. F., B. H., E. D. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Byla C-136/17)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d’État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: G. C., A. F., B. H., E. D.

Atsakovė: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Prejudiciniai klausimai

1. Ar, atsižvelgiant į paieškos variklio eksploatuotojo konkrečią atsakomybę, kompetenciją ir galimybes, kitiems duomenų valdytojams nustatytas draudimas tvarkyti 1995 m. spalio 24 d. direktyvos1 8 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytus duomenis, laikantis šiame dokumente numatytų išimčių, taip pat taikytinas ir paieškos variklio eksploatuotojui, kaip šio variklio duomenų valdytojui?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

–    Ar 1995 m. spalio 24 d. direktyvos 8 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatos turi būti aiškinamos taip: dėl paieškos variklio eksploatuotojui nustatyto tokio draudimo tvarkyti duomenis, kurie patenka į šių nuostatų taikymo sritį, laikantis šioje direktyvoje numatytų išimčių, šis eksploatuotojas privalo sistemingai patenkinti prašymus panaikinti saitų, nukreipiančių į tinklalapius, kuriuose tokie duomenys tvarkomi, nuorodas?

–    Atsižvelgiant į tai, kaip reikia aiškinti išimtis, numatytas 1995 m. spalio 24 d. direktyvos 8 straipsnio 2 dalies a ir e punktuose, kai jos taikomos paieškos variklio eksploatuotojui, atsižvelgiant į jo konkrečią atsakomybę, kompetenciją ir galimybes? Visų pirma ar toks eksploatuotojas gali atsisakyti patenkinti prašymą panaikinti nuorodą, kai nustato, kad ginčijami saitai nukreipia į turinį, kuris, nors jame ir yra duomenų, patenkančių į 8 straipsnio 1 dalyje išvardytas kategorijas, taip pat patenka į to paties straipsnio 2 dalyje, būtent a ir e punktuose, numatytų išimčių taikymo sritį?

–    Taip pat ar 1995 m. spalio 24 d. direktyvos nuostatos turi būti aiškinamos taip: kai saitai, kurių nuorodas prašoma panaikinti, nukreipia į asmens duomenis, tvarkomus tik žurnalistiniais sumetimais arba meninės ar literatūrinės raiškos tikslais, ir šiuo pagrindu pagal 1995 m. spalio 24 d. direktyvos 9 straipsnį gali būti renkami ir tvarkomi duomenys, patenkantys į šios direktyvos 8 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytas kategorijas, paieškos variklio eksploatuotojas dėl šios priežasties gali atsisakyti patenkinti prašymą panaikinti nuorodą?

3. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

–    Kokius konkrečius 1995 m. spalio 24 d. direktyvos reikalavimus turi atitikti paieškos variklio eksploatuotojas, atsižvelgiant į jo atsakomybę, kompetenciją ir galimybes?

–    Ar nustačius, kad tinklalapiuose, į kuriuos nukreipia saitai, kurių nuorodas prašoma panaikinti, yra šiuose tinklalapiuose neteisėtai paskelbtų duomenų, 1995 m. spalio 24 d. direktyvos nuostatos turi būti aiškinamos taip:

– pagal jas paieškos variklio eksploatuotojas privalo pašalinti šiuos saitus iš rezultatų, rodomų atlikus paiešką pagal pareiškėjo asmenvardį, sąrašo,

–    ar pagal jas tik reikia atsižvelgti į šią aplinkybę siekiant įvertinti prašymo panaikinti nuorodą pagrįstumą,

–    o gal ši aplinkybė neturi poveikio vertinimui, kurį jis turi atlikti?

Be to, jeigu ši aplinkybė nėra neveiksminga, kaip vertinti ginčijamų duomenų, kurių tvarkymas nepatenka į 1995 m. spalio 24 d. direktyvos, taigi ir į ją įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų teritorinę taikymo sritį, skelbimo tinklalapiuose teisėtumą?

4. Neatsižvelgiant į tai, kaip bus atsakyta į pirmąjį klausimą:

–    neatsižvelgiant į asmens duomenų skelbimo tinklalapyje, į kurį nukreipia ginčijamas saitas, teisėtumą, ar 1995 m. spalio 24 d. direktyvos nuostatos turi būti aiškinamos taip:

–    paieškos variklio eksploatuotojas privalo patenkinti atitinkamą prašymą panaikinti nuorodą, kai pareiškėjas nustato, kad šie duomenys tapo neišsamūs ar netikslūs arba nebėra nauji,

–    konkrečiau, kai pareiškėjas įrodo, kad atsižvelgiant į teismo proceso eigą informacija apie proceso ankstesnį etapą nebeatitinka tikros dabartinės jo padėties, ar paieškos variklio eksploatuotojas privalo panaikinti saitų, nukreipiančių į tinklalapius, kuriuose yra tokios informacijos, nuorodas?

–    ar 1995 m. spalio 24 d. direktyvos 8 straipsnio 5 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip: informacija, susijusi su ikiteisminio tyrimo pradėjimu asmens atžvilgiu, arba informacija apie procesą ir po jo priimtą nuosprendį yra su nusikaltimais ir nuosprendžiais baudžiamosiose bylose susiję duomenys? Apskritai ar tuo atveju, kai tinklalapyje yra duomenų apie nuosprendžius, priimtus dėl fizinio asmens, arba dėl šio asmens vykdytus teismo procesus, tinklalapis patenka į šių nuostatų taikymo sritį?

____________

1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).