Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. martā iesniedza Conseil d'État (Francija) – G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(lieta C-136/17)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: G. C., A. F., B. H., E. D.

Atbildētāja: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai, ņemot vērā meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja specifisko atbildību, kompetences un iespējas, aizliegums, kas ir noteikts citiem personas datu apstrādātājiem, uz kuriem attiecas 1995. gada 24. oktobra direktīvas 8. panta 1. un 5. punkts, ņemot vērā šajā tiesību aktā paredzētos izņēmumus, ir piemērojams arī šim pakalpojumu sniedzējam kā personas datu apstrādātājam, kas ir izveidojis šo meklētājprogrammu?

2.    Ja atbilde uz 1°. jautājumu ir apstiprinoša:

-    vai 1995. gada 24. oktobra direktīvas 8. panta 1. un 5. punkta tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka ar šādu meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam noteiktu aizliegumu apstrādāt datus, uz kuriem attiecas šīs tiesību normas, ņemot vērā šajā direktīvā paredzētos izņēmumus, tam ir uzlikts pienākums sistemātiski apmierināt pieteikumus izdzēst saites, kas novirza uz tīmekļa lapām, kurās šādi dati tiek apstrādāti;

-    no šāda viedokļa raugoties, kā ir jāinterpretē 1995. gada 24. oktobra direktīvas 8. panta 2. punkta a) un e) apakšpunktā paredzētie izņēmumi, ja tie ir piemērojami meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam, ņemot vērā viņa specifisko atbildību, kompetences un iespējas. It īpaši, vai šāds pakalpojumu sniedzējs var noraidīt pieteikumu izdzēst datus, ja viņš konstatē, ka attiecīgās saites novirza uz saturu, kas, lai arī tajā ir iekļauti 8. panta 1. punktā uzskaitīto kategoriju dati, ir iekļauts arī šīs direktīvas 8. pantā, it īpaši 2. punkta a) un e) apakšpunktā paredzēto izņēmumu piemērošanas jomā;

-    tāpat, vai 1995. gada 24. oktobra direktīvas tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja saites, kuru izdzēšana ir lūgta, novirza uz personas datu apstrādi, ko veic tikai un vienīgi žurnālistikas nolūkiem vai mākslinieciskās vai literārās izteiksmes nolūkiem, un tādējādi saskaņā ar 1995. gada 24. oktobra direktīvas 9. pantu meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs var vākt un apstrādāt datus, kas ietilpst šīs direktīvas 5. panta 1. un 5. punktā minētajās kategorijās, šī iemesla dēļ tas var noraidīt pieteikumu izdzēst datus?

3)    Ja atbilde uz 1. jautājumu ir noliedzoša:

-    kādas īpašas 1995. gada 24. oktobra direktīvas prasības ir jāpilda meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam, ņemot vērā tā atbildību, kompetences un iespējas;

-    ja viņš konstatē, ka tīmekļa lapas, uz kurām novirza saites, kuru izdzēšana ir lūgta, ietver datus, kuru publicēšana minētajās lapās ir nelikumīga, vai 1995. gada 24. oktobra direktīvas tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka:

-     meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ar tām ir uzlikts pienākums izdzēst šīs saites no rezultātu saraksta, kas ir atspoguļoti pēc veiktās meklēšanas, izmantojot pieteikuma iesniedzēja vārdu;

-     vai arī, vai tās nozīmē tikai to, ka viņš ņem vērā šo apstākli, lai izvērtētu pieteikuma izdzēst datus pamatotību;

-     vai arī šim apstāklim nav ietekmes uz vērtējumu, kas tam jāveic;

Turklāt, ja šis apstāklis ir neefektīvs, kā ir izvērtējama strīdīgo datu publiskošanas likumība tīmekļa lapās, kurās tiek veikta apstrāde, kas neietilpst 1995. gada 24. oktobra direktīvas un tādējādi tiesību aktu, ar kuriem tā tiek īstenota, teritoriālās piemērošanas jomā?

4)    Neatkarīgi no tā, kāda atbilde ir sniegta uz 1. jautājumu:

-    neatkarīgi no tā, vai personas dati tīmekļa lapā, uz kuru novirza strīdīgā saite, ir publiskoti likumīgi, vai 1995. gada 24. oktobra direktīvas tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka,

- gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka šie dati ir kļuvuši nepilnīgi, neprecīzi vai nav tikuši atjaunināti, meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir jāapmierina attiecīgais pieteikums izdzēst datus;

- it īpaši gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka, ņemot vērā tiesvedības gaitu, informācija par šīs tiesvedības iepriekšējo stadiju vairs neatbilst viņa pašreizējai situācijai, vai meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums izdzēst saites, kas novirza uz tīmekļa lapām, kas satur šo informāciju;

-    vai 1995. gada 24. oktobra direktīvas 8. panta 5. punkta tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka informācija par personas apsūdzību vai tiesvedību un no tās izrietošu notiesāšanu ir dati par noziedzīgu nodarījumiem un kriminālsodāmību; un vispārīgi – vai gadījumā, ja tīmekļa lapā ir iekļauti dati par notiesāšanu vai tiesvedībām, kas attiecās uz fizisku personu, tie ietilpst šo tiesību normu piemērošanas jomā?

____________