Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 15 martie 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Cauza C-136/17)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamanți: G. C., A. F., B. H., E. D.

Pârâtă: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Întrebările preliminare

Având în vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile specifice ale operatorului unui motor de căutare, interdicția pentru alți operatori de a prelucra date prevăzută la alineatele (1) și (5) ale articolului 8 din Directiva din 24 octombrie 19951 , sub rezerva excepțiilor prevăzute de acest text, se aplică și acestui operator în calitate de operator al prelucrării efectuate de respectivul motor de căutare?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea adresată la punctul 1:

-    dispozițiile articolului 8 alineatele (1) și (5) din Directiva din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că interdicția astfel aplicată, sub rezerva excepțiilor prevăzute de această directivă, operatorului unui motor de căutare de a prelucra date care intră sub incidența acestor dispoziții l-ar obliga să admită sistematic cererile de înlăturare a unor linkuri ce duc spre pagini web care conțin astfel de date?

-    din această perspectivă, în ce mod sunt interpretate excepțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (e) din Directiva din 24 octombrie 1995 atunci când se aplică operatorului unui motor de căutare, având în vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile sale specifice. În special, un astfel de operator poate refuza admiterea unei cereri de înlăturare a unor linkuri dacă acesta constată că linkurile în cauză duc spre conținuturi care, dacă cuprind date care se încadrează în categoriile enumerate la alineatul (1) al articolului 8, intră de asemenea în domeniul de aplicare al excepțiilor prevăzute la alineatul (2) al aceluiași articol, în special literele (a) și (e)?

-    de asemenea, dispozițiile directivei din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că, atunci când linkurile a căror înlăturare este solicitată duc spre prelucrări de date cu caracter personal efectuate exclusiv în scopuri jurnalistice sau în scopuri artistice sau literare care, ca atare, în temeiul articolului 9 din Directiva din 24 octombrie 1995, pot colecta și prelucra date care se încadrează în categoriile menționate la articolul 8 alineatele (1) și (5) din această directivă, operatorul unui motor de căutare poate, din acest motiv, să refuze admiterea unei cereri de înlăturare?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea adresată la punctul 1:

care dintre cerințele specifice din Directiva din 24 octombrie 1995 trebuie să fie îndeplinită de către operatorul unui motor de căutare, având în vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile sale?

în cazul în care constată că paginile web, către care duc linkurile a căror înlăturare este solicitată, cuprind date a căror publicare, pe paginile respective, este ilegală, dispoziţiile directivei din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că:

- obligă operatorul unui motor de căutare să elimine aceste linkuri din lista de rezultate afișate în urma unei căutări efectuate plecând de la numele solicitantului;

- sau că implică numai luarea în considerare de către operator a acestei împrejurări pentru aprecierea temeiniciei cererii de înlăturare;

- sau că această împrejurare nu are impact asupra aprecierii pe care operatorul trebuie să o realizeze?

În plus, dacă această împrejurare nu este inoperantă, în ce mod se poate aprecia legalitatea publicării datelor în litigiu pe paginile web ce provin din prelucrări care nu intră în domeniul de aplicare teritorial al directivei din 24 octombrie 1995 și, prin urmare, al legislațiilor naționale care o pun în aplicare?

Oricare ar fi răspunsul la întrebarea adresată la punctul 1:

    -    indiferent de legalitatea publicării datelor cu caracter personal pe pagina web către care duce linkul în litigiu, dispozițiile directivei din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că:

- atunci când solicitantul stabilește că aceste date au devenit incomplete sau inexacte ori că nu sunt actualizate, operatorul unui motor de căutare trebuie să admită cererea de înlăturare corespunzătoare?

- mai precis, atunci când solicitantul demonstrează că, având în vedere derularea procedurii judiciare, informațiile cu privire la o etapă anterioară a procedurii nu mai corespund cu realitatea actuală a situației sale, operatorul unui motor de căutare este obligat să înlăture linkurile care duc spre pagini web ce conțin astfel de informații?

- dispozițiile articolului 8 alineatul (5) din Directiva din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că informațiile privind punerea sub acuzare a unui individ sau care descriu un proces, și condamnarea ce rezultă, constituie date referitoare la infracțiunile și condamnările penale? În general, dacă o pagină web cuprinde date care dezvăluie condamnări sau proceduri judiciare la care a fost supusă o persoană fizică, ea intră în domeniul de aplicare al acestor dispoziții?

____________

1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).