Language of document : ECLI:EU:C:2019:773

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 24. septembra 2019 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Osobné údaje – Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní týchto údajov umiestnených na webových stránkach – Smernica 95/46/ES – Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Internetové vyhľadávače – Spracúvanie údajov umiestnených na webových stránkach – Osobitné kategórie údajov podľa článku 8 tejto smernice a článkov 9 a 10 tohto nariadenia – Uplatniteľnosť týchto článkov na poskytovateľa vyhľadávača – Rozsah povinností tohto poskytovateľa podľa uvedených článkov – Uverejnenie údajov na webových stránkach výlučne na žurnalistické účely alebo na účely umeleckého alebo literárneho vyjadrenia – Dôsledky pre vybavenie žiadosti o odstránenie odkazu – Články 7, 8 a 11 Charty základných práv Európskej únie“

Vo veci C‑136/17,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d'État (Štátna rada, Francúzsko) z 24. februára 2017 a doručený Súdnemu dvoru 15. marca 2017, ktorý súvisí s konaním:

GC,

AF,

BH,

ED

proti

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),

za účasti:

Premier ministre,

Google LLC, právny nástupca Google Inc.,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Arabadžiev, A. Prechal, T. von Danwitz, C. Toader a F. Biltgen, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund, C. Vajda a S. Rodin,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomníčka: V. Giacobbo‑Peyronnel, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 11. septembra 2018,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        AF, osobne,

–        BH, v zastúpení: L. Boré, avocat,

–        Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), v zastúpení: I. Falque‑Pierrotin, J. Lessi a G. Le Grand, splnomocnení zástupcovia,

–        Google LLC, v zastúpení: P. Spinosi, Y. Pelosi a W. Maxwell, avocats,

–        francúzska vláda, v zastúpení: D. Colas, R. Coesme, E. de Moustier a S. Ghiandoni, splnomocnení zástupcovia,

–        Írsko, v zastúpení: M. Browne, G. Hodge, J. Quaney a A. Joyce, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Gray, BL,

–        helénska vláda, v zastúpení: E.‑M. Mamouna, G. Papadaki, E. Zisi a S. Papaioannou, splnomocnené zástupkyne,

–        talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci F. De Luca a P. Gentili, avvocati dello Stato,

–        rakúska vláda, v zastúpení: G. Eberhard a G. Kunnert, splnomocnení zástupcovia,

–        poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, M. Pawlicka a J. Sawicka, splnomocnení zástupcovia,

–        vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Brandon, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci C. Knight, barrister,

–        Európska komisia, v zastúpení: A. Buchet, H. Kranenborg a D. Nardi, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 10. januára 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/[ES] z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu prebiehajúceho medzi pani GC a pánmi AF, BH a ED na jednej strane a Commission nationale de l’informatique et des libertés (Národná komisia pre informačné technológie a slobody, CNIL) (Francúzsko), ktorého predmetom sú štyri rozhodnutia CNIL o odmietnutí uloženia povinnosti spoločnosti Google Inc., teraz Google LLC, spočívajúcej v odstránení viacerých odkazov zahrnutých v zozname výsledkov, ktorý sa zobrazí po zadaní mena jednotlivých žalobcov do vyhľadávača, pričom uvedené odkazy smerujú na webové stránky uverejnené tretími osobami.

 Právny rámec

 Právo Únie

 Smernica 95/46

3        Cieľom smernice 95/46 je podľa jej článku 1 ods. 1 ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ako aj odstránenie prekážok voľného pohybu týchto údajov.

4        Odôvodnenia 33 a 34 smernice 95/46 stanovujú:

„(33)      keďže údaje, ktoré sú schopné vzhľadom na svoj charakter zasahovať do základných slobôd alebo súkromia, by sa nemali spracovávať, pokiaľ osoba, o ktorej údaje ide, k tomu nedá svoj výslovný súhlas; keďže ale výnimky z tohto zákazu musia byť výslovne uvedené vo vzťahu k špecifickým potrebám…

(34)      keďže členské štáty musia tiež byť zmocnené, pri oprávnení vyplývajúcom z dôvodov dôležitého verejného záujmu, odchýliť sa od zákazu spracovania citlivých kategórií údajov, kde to verejný záujem oprávňuje…; keďže je ich povinnosťou poskytovať špecifické a vhodné záruky, aby sa chránili základné práva a súkromie jednotlivcov“.

5        Článok 2 tejto smernice stanovuje:

„Na účely tejto smernice:

a)      ‚osobné údaje‘ znamenajú akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (‚údajového subjektu‘) [(‚dotknutej osoby‘) – neoficiálny preklad];…

b)      ‚spracovanie osobných údajov‘ (‚spracovanie‘) znamená akúkoľvek operáciu alebo komplex operácií, ktorá sa vykonáva na osobných údajoch, či už automatickými prostriedkami, alebo nie, ako je zber, zaznamenávanie, organizácia, uskladnenie, úprava alebo nahradenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, odhalenie prenosom [prenos – neoficiálny preklad], šírenie alebo sprístupnenie iným spôsobom, upravenie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie alebo zničenie;

d)      ‚kontrolór‘ [‚prevádzkovateľ‘ – neoficiálny preklad] znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám, alebo v spojení s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov;…

h)      ‚súhlas osoby pracujúcej s údajmi [dotknutej osoby – neoficiálny preklad]‘ znamená slobodne poskytnutú a informovanú indikáciu jeho prianí [akýkoľvek slobodne poskytnutý, konkrétny a informovaný prejav jej vôle – neoficiálny preklad], ktorou osoba pracujúca s údajmi [ktorým dotknutá osoba – neoficiálny preklad] prejaví svoj súhlas, aby sa osobné údaje, ktoré sa ho [jej – neoficiálny preklad] týkajú, spracovali.“

6        V kapitole II v oddiele I uvedenej smernice 95/46 nazvanom „Princípy týkajúce sa kvality údajov“ článok 6 tejto smernice znie:

„1.      Členské štáty zabezpečia, že osobné údaje musia byť:

a)      spracované spravodlivo a zákonne;

b)      zhromaždené na špecifikované, explicitné a zákonné účely a nebudú sa ďalej spracovávať spôsobmi, ktoré nie sú zlučiteľné s týmito účelmi. …

c)      adekvátne, relevantné a nie neprimerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú zhromažďované a/alebo ďalej spracované;

d)      presné a tam, kde je to nevyhnutné, udržiavané aktuálne; musí sa vykonať každé primerané opatrenie, aby sa zaistilo, že údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné, so zreteľom na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo pre ktoré sú ďalej spracovávané sa vymažú alebo skorigujú;

e)      udržiavané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb pracujúcich s údajmi [dotknutých osôb – neoficiálny preklad] počas obdobia ktoré je nevyhnutné na účely [obdobia, ktoré neprekračuje obdobie nevyhnutné na dosiahnutie cieľov – neoficiálny preklad], pre ktoré boli údaje zhromažďované, alebo pre ktoré sú ďalej spracovávané. Členské štáty stanovia primerané bezpečnostné opatrenia pre osobné údaje uložené na dlhšie obdobia pre historické, štatistické alebo vedecké použitie.

2.      Úlohou kontrolóra [prevádzkovateľa – neoficiálny preklad] je zaistiť, aby sa vyhovelo odseku 1.“

7        V kapitole II v oddiele II smernice 95/46 nazvanom „Kritériá na uzákonenie spracovania údajov“ článok 7 tejto smernice stanovuje:

„Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné osobné údaje spracovať, iba ak:

f)      spracovanie je nevyhnutné pre účely legitímnych záujmov, ktoré plní kontrolór [prevádzkovateľ – neoficiálny preklad], alebo tretia strana alebo strany, ktorým sú údaje odhalené [poskytnuté – neoficiálny preklad], s výnimkou, ak takéto záujmy sú prevýšené záujmami týkajúcimi sa základných práv a slobôd osoby pracujúcej s údajmi, ktoré potrebujú ochranu podľa článku 1 ods. 1 [s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu podľa článku 1 ods. 1 – neoficiálny preklad].“

8        V kapitole II oddiele III uvedenej smernice s názvom „Osobitné kategórie spracovania“ sa nachádzajú články 8 a 9. článok 8, nazvaný „Spracovanie osobitných kategórií údajov“, stanovuje:

„1.      Členské štáty môžu zabrániť spracovaniu [zakážu spracovanie – neoficiálny preklad] osobných údajov prezrádzajúcich rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenia, členstvo v odborových zväzoch a spracovaniu [a spracovanie – neoficiálny preklad] údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života.

2.      Odsek 1 sa neuplatňuje tam, kde:

a)      osoba pracujúca s údajmi poskytla súhlas na spracovanie takýchto údajov [dotknutá osoba poskytla výslovný súhlas s takýmto spracovaním – neoficiálny preklad], s výnimkou ak zákony členského štátu zabezpečujú [stanovujú – neoficiálny preklad], že zabránenie, o ktorom sa hovorí v odseku 1, nesmie byť zrušené [zákaz podľa odseku 1 nemožno zrušiť – neoficiálny preklad] tým, že údajový subjekt poskytol [dotknutá osoba poskytla – neoficiálny preklad] svoj súhlas;

alebo

e)      spracovanie sa týka údajov, ktoré evidentne zverejní osoba pracujúca s údajmi [zjavne zverejnila dotknutá osoba – neoficiálny preklad], alebo je nevyhnutné pre ustanovenie, výkon alebo obranu [na potvrdenie, uplatnenie alebo obranu – neoficiálny preklad] právnych nárokov.

4.      Pod podmienkou poskytnutia vhodných bezpečnostných opatrení [záruk – neoficiálny preklad], členské štáty môžu, z dôvodov závažného verejného záujmu, stanoviť výnimky, okrem tých, ktoré boli stanovené v odseku 2, a to štátnym zákonom, alebo rozhodnutím dozorného úradu.

5.      Spracovanie údajov týkajúcich sa trestných činov, registra trestov [odsúdení v trestnom konaní – neoficiálny preklad] alebo bezpečnostných opatrení možno vykonávať iba pod kontrolou oficiálneho úradu [orgánu verejnej moci – neoficiálny preklad], alebo ak sú k dispozícii vhodné špecifické bezpečnostné opatrenia [záruky – neoficiálny preklad] podľa vnútroštátneho práva, podľa odchýlok, ktoré môže udeliť členský štát podľa vnútroštátnych zákonných ustanovení poskytujúcich vhodné špecifické bezpečnostné opatrenia [alebo ak vnútroštátne právo ustanovuje vhodné osobitné záruky, s výhradou výnimiek, ktoré členský štát môže udeliť na základe vnútroštátnych zákonných ustanovení upravujúcich vhodné osobitné záruky – neoficiálny preklad]. Avšak, úplný register trestov možno udržiavať [viesť – neoficiálny preklad] iba pod kontrolou úradnej moci [orgánu verejnej moci – neoficiálny preklad].

Členské štáty môžu zabezpečiť, aby údaje, ktoré sa týkajú administratívnych sankcií alebo rozhodnutí v civilných prípadoch boli tiež spracovávané pod kontrolou úradnej moci.

…“

9        Článok 9 tejto smernice 95/46, nazvaný „Spracovanie osobných údajov a sloboda prejavu“, stanovuje:

„Členské štáty vykonajú opatrenia pre [upravia – neoficiálny preklad] výnimky a odchýlky z ustanovení tejto kapitoly, kapitoly IV a kapitoly VI pre spracovanie osobných údajov, vykonávané výlučne na žurnalistické účely alebo účely umeleckého alebo literárneho vyjadrenia, iba vtedy, ak sú nevyhnutné pre uvedenie práva na súkromie do súladu s nariadeniami [pravidlami – neoficiálny preklad], ktorými sa riadi sloboda prejavu.“

10      Článok 12 tejto smernice, nazvaný „Právo prístupu“, stanovuje:

„Členské štáty zaručia osobe pracujúcej s údajmi [každej dotknutej osobe – neoficiálny preklad] právo získať od kontrolóra [prevádzkovateľa – neoficiálny preklad]:

b)      ak je to vhodné úpravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov, ktorých spracovanie nezodpovedá ustanoveniam tejto smernice, najmä z dôvodu neúplného alebo nepresného charakteru údajov;

…“

11      Článok 14 uvedenej smernice, nazvaný „Právo na vznesenie námietok osoby pracujúcej s údajmi [Právo dotknutej osoby na vznesenie námietok – neoficiálny preklad]“, stanovuje:

„Členské štáty zaručia osobe pracujúcej s údajmi [dotknutej osobe právo – neoficiálny preklad]:

a)      aspoň v prípadoch uvedených v článku 7 písm. e) a f) kedykoľvek vzniesť námietky z nevyvrátiteľných zákonných [z vážnych a legitímnych – neoficiálny preklad] dôvodov týkajúcich sa jeho [jej – neoficiálny preklad] konkrétnej situácie proti spracovaniu údajov, ktoré sa ho [jej – neoficiálny preklad] týkajú, iba ak to nie je upravené inak vnútroštátnym právom [ak vnútroštátne právo nestanoví inak – neoficiálny preklad]. Tam, kde existuje oprávnená námietka [Ak je námietka oprávnená – neoficiálny preklad], nesmie spracovanie zahájené kontrolórom [prevádzkovateľom – neoficiálny preklad] už viac zahŕňať tieto údaje;

…“

12      Článok 28 tejto smernice 95/46, nazvaný „Dozorný orgán“, uvádza:

„1.      Každý členský štát zabezpečí, aby jeden a alebo viac štátnych orgánov bolo zodpovedných za monitorovanie uplatňovania ustanovení v rámci jeho územia, prijatých členskými štátmi v súlade s touto smernicou.

3.      Každý je zabezpečený najmä [Každý dozorný orgán má najmä – neoficiálny preklad]:

–        vyšetrovacími právomocami [vyšetrovacie právomoci – neoficiálny preklad], ako sú práva prístupu k údajom, tvoriacich záležitosť subjektu operácií spracovania [ktoré sú predmetom spracovania – neoficiálny preklad] a práva zbierať všetky nevyhnutné informácie pre plnenie jeho kontrolných povinností,

–        efektívnymi právomocami intervencie [účinné intervenčné právomoci – neoficiálny preklad], ako sú napríklad… nariadenie zablokovania, vymazania alebo zničenia údajov, uvalenie dočasného alebo úplného zákazu na spracovanie…

Proti rozhodnutiam dozorného orgánu, ktoré vznesú žalobcovia, je možné odvolať sa prostredníctvom súdov [Rozhodnutia dozorného orgánu spôsobujúce ujmu možno napadnúť žalobou na súde – neoficiálny preklad].

4.      Každý dozorný orgán si vypočuje nároky uplatňované [rozhodne o žiadosti predloženej – neoficiálny preklad] každou osobou alebo každou asociáciou predstavujúcou [zastupujúcou – neoficiálny preklad] túto osobu, týkajúce sa ochrany jeho [týkajúcej sa ochrany jej – neoficiálny preklad] práv a slobôd vzhľadom na spracovanie osobných údajov. Príslušná osoba je informovaná o výsledku žaloby [o výsledku vybavenia žiadosti – neoficiálny preklad].

6.      Každý kontrolný [dozorný – neoficiálny preklad] orgán je kompetentný, bez ohľadu na príslušné vnútroštátne právo uplatniteľné na spracovanie, vykonávať na území svojho členského štátu právomoci jemu udelené v súlade s odsekom 3. Každý orgán môže byť požiadaný orgánom iného členského štátu, aby uplatnil svoje právomoci.

Dozorné orgány navzájom spolupracujú do miery, nevyhnutnej na plnenie svojich povinností, najmä výmenou všetkých užitočných informácií.

…“

 Nariadenie (EÚ) 2016/679

13      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1), sa podľa svojho článku 99 ods. 2 uplatňuje od 25. mája 2018. článok 94 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje, že smernica 95/46 sa zrušuje s účinnosťou od toho istého dátumu.

14      Odôvodnenia 1, 4, 51, 52 a 65 uvedeného nariadenia stanovujú:

„(1)      Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len ‚Charta‘) a v článku 16 ods. 1 [ZFEÚ] sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(4)      Spracúvanie osobných údajov by malo byť určené na to, aby slúžilo ľudstvu. Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Toto nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava slobody a zásady uznané v Charte, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života…, ochrana osobných údajov, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda podnikania…

(51)      Osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé v súvislosti so základnými právami a slobodami, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. …

(52)      Výnimka zo zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov by sa taktiež mala povoliť, ak je to stanovené v práve Únie alebo v práve členského štátu, a za splnenia vhodných záruk, aby boli chránené osobné údaje a iné základné práva…

(65)      Dotknutá osoba by mala mať… ‚právo na zabudnutie‘, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje toto nariadenie alebo právo Únie či právo členského štátu vzťahujúce sa na prevádzkovateľa. … Ďalšie uchovávanie osobných údajov by však malo byť zákonné v prípadoch, keď je potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na informácie…“

15      Článok 4 bod 11 nariadenia 2016/679 definuje pojem „súhlas dotknutej osoby“ ako „akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka [týkajú – neoficiálny preklad]“.

16      Článok 5 tohto nariadenia s názvom „Zásady spracúvania osobných údajov“ vo svojom odseku 1 písm. c) až e) stanovuje:

„Osobné údaje musia byť:

c)      primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú (‚minimalizácia údajov‘);

d)      správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia (‚správnosť‘);

e)      uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú… (‚minimalizácia uchovávania‘)“.

17      Článok 9 tohto nariadenia, nazvaný „Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov“, stanovuje:

„1.      Zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

2.      Odsek 1 sa neuplatňuje, ak platí niektorá z týchto podmienok:

a)      dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť;

e)      spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila;

g)      spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby;

…“

18      Článok 10 uvedeného nariadenia, nazvaný „Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky [týkajúcich sa odsúdení v trestnom konaní a trestných činov – neoficiálny preklad]“, stanovuje:

„Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky [týkajúcich sa odsúdení v trestnom konaní a trestných činov – neoficiálny preklad] alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 sa vykonáva len pod kontrolou orgánu verejnej moci, alebo ak je spracúvanie povolené právom Únie alebo právom členského štátu poskytujúcim primerané záruky ochrany práv a slobôd dotknutých osôb. Každý komplexný register uznania viny za trestné činy [register odsúdení v trestnom konaní – neoficiálny preklad] sa vedie iba pod kontrolou orgánu verejnej moci.“

19      Článok 17 nariadenia 2016/679 s názvom „Právo na vymazanie (právo ‚na zabudnutie‘)“ znie takto:

„1.      Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)      dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d)      osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)      osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)      osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

2.      Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3.      Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

…“

20      Článok 21 tohto nariadenia, nazvaný „Právo namietať“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.“

21      Článok 85 uvedeného nariadenia, nazvaný „Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie“, stanovuje:

„1.      Členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby.

2.      Pokiaľ ide o spracúvanie vykonávané na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby, členské štáty stanovia výnimky alebo odchýlky z kapitoly II (zásady), kapitoly III (práva dotknutej osoby), kapitoly IV (prevádzkovateľ a sprostredkovateľ), kapitoly V (prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám), kapitoly VI (nezávislé dozorné orgány), kapitoly VII (spolupráca a konzistentnosť) a kapitoly IX (osobitné situácie spracúvania údajov), ak sú potrebné na zosúladenie práva na ochranu osobných údajov so slobodou prejavu a právom na informácie.

…“

 Francúzske právo

22      Uplatňovanie smernice 95/46 vo francúzskom práve je zabezpečené prostredníctvom loi nº 78‑17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (zákon č. 78‑17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, informačných systémoch a slobodách) v znení uplatniteľnom na skutkové okolnosti vo veci samej.

23      Článok 11 tohto zákona spresňuje, že CNIL v rámci svojich úloh zabezpečuje, aby sa spracúvanie osobných údajov uskutočňovalo v súlade s ustanoveniami uvedeného zákona, pričom na tento účel prijíma reklamácie, petície a sťažnosti týkajúce sa vykonávania spracúvania osobných údajov a informuje ich podávateľov o výsledku ich vybavenia.

 Spory vo veciach samých a prejudiciálne otázky

24      Pani GC a páni AF, BH a ED požiadali spoločnosť Google, aby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, ktoré sa zobrazujú pri zadaní ich mien do vyhľadávača prevádzkovaného touto spoločnosťou, odstránila rôzne odkazy vedúce na webové stránky zverejnené tretími osobami, čo však uvedená spoločnosť odmietla.

25      Konkrétne pani GC požiadala o odstránenie odkazu na satirickú fotomontáž zverejnenú pod pseudonymom 18. februára 2011 na YouTube, na ktorej je vyobrazená po boku starostu obce, pre ktorú pracovala ako riaditeľka kancelárie starostu, pričom táto fotomontáž jasne naznačovala existenciu intímneho pomeru medzi nimi, ako aj vplyv tohto pomeru na jej vlastnú politickú kariéru. Táto fotomontáž bola uverejnená počas predvolebnej kampane do kantonálnych volieb, v ktorých pani GC kandidovala. V čase, keď jej bola zamietnutá jej žiadosť o odstránenie odkazu, dotknutá osoba vo voľbách neuspela ani ako kandidátka na získanie lokálneho volebného mandátu a nevykonávala už ani funkciu riaditeľky kabinetu starostu obce.

26      Pán AF požiadal o odstránenie odkazov na článok uverejnený v denníku Libération z 9. septembra 2008 a prevzatý na internetovej stránke Centre contre les manipulations mentales (Stredisko proti manipulácii mysle – CCMM) (Francúzsko), ktorý sa týkal samovraždy stúpenkyne scientologickej cirkvi v decembri roku 2006. Pán AF sa v tomto článku spomína ako manažér scientologickej cirkvi pre styk s verejnosťou, pričom túto funkciu už medzitým prestal vykonávať. Autor uvedeného článku okrem iného uvádza, že pána AF kontaktoval s cieľom dozvedieť sa jeho verziu udalostí, a referuje, o čom sa spolu pri tejto príležitosti rozprávali.

27      Pán BH požiadal o odstránenie odkazov na články, ktoré prevažne vyšli v tlači a týkali sa predbežného vyšetrovania začatého v júni 1995 v súvislosti s financovaním Republikánskej strany (PR), v rámci ktorého bol spolu s niekoľkými podnikateľmi a politickými osobnosťami obvinený z trestného činu. Konanie, ktoré sa týkalo jeho osoby, bolo skončené uznesením o zastavení konania z 26. februára 2010. Väčšina sporných odkazov smeruje na články, ktoré pochádzajú z obdobia začatia vyšetrovania, a preto neuvádzajú informácie o výsledku konania.

28      Pán ED požiadal o odstránenie odkazov na dva články uverejnené v denníkoch NiceMatinle Figaro, v ktorých sa píše o pojednávaní v rámci trestného konania, na ktorom bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní sedem rokov a na doplnkový trest súdneho ochranného dohľadu v trvaní desať rokov za trestné činy sexuálneho násilia spáchaného na maloletých osobách mladších ako pätnásť rokov. Jeden z týchto článkov čiernej kroniky navyše uvádza viacero detailov týkajúcich sa súkromia pána ED, ktoré vyšli najavo počas procesu.

29      V nadväznosti na zamietnutie ich žiadostí o odstránenie odkazov zo strany spoločnosti Google sa žalobcovia vo veci samej obrátili na CNIL so sťažnosťami smerujúcimi k tomu, aby bola tejto spoločnosti uložená povinnosť odstrániť predmetné odkazy. Listami z 24. apríla 2015, 28. augusta 2015, 21. marca 2016 a 9. mája 2016 predsedníčka CNIL informovala žalobcov vo veci samej o zastavení konaní o ich sťažnostiach.

30      Žalobcovia vo veci samej podali na vnútroštátny súd, Conseil d’État (Štátna rada, Francúzsko), žaloby smerujúce proti týmto zamietavým rozhodnutiam, ktorými CNIL odmietla uložiť spoločnosti Google povinnosť odstrániť príslušné odkazy v požadovanom rozsahu. Vnútroštátny súd konanie o týchto žalobách spojil.

31      Keďže Conseil d’État (Štátna rada) konštatovala, že tieto žaloby vyvolávajú viacero závažných ťažkostí týkajúcich sa výkladu smernice 95/46, rozhodla prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.      Uplatňuje sa zákaz uložený iným prevádzkovateľom spracovávať údaje uvedené v článku 8 ods. 1 a 5 smernice [95/46], s výhradou výnimiek stanovených týmto ustanovením, aj na poskytovateľa vyhľadávača ako prevádzkovateľa spracovania údajov týmto vyhľadávačom, a to so zreteľom na osobitné zodpovednosti, kompetencie a možnosti poskytovateľa vyhľadávača?

2.      V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

[a)]      Majú sa ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice [95/46] vykladať v tom zmysle, že zákaz uložený poskytovateľovi vyhľadávača spracovávať údaje uvedené v týchto ustanoveniach, s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou, ukladá poskytovateľovi vyhľadávača povinnosť systematicky vyhovieť žiadostiam o odstránenie odkazov na webové stránky, ktoré spracúvajú takéto údaje?

[b)]      Ako sa v tejto súvislosti majú vykladať výnimky stanovené v článku 8 ods. 2 písm. a) a e) smernice [95/46], ak sa uplatňujú na poskytovateľa vyhľadávača, so zreteľom na jeho osobitné zodpovednosti, kompetencie a možnosti? Konkrétne môže takýto poskytovateľ odmietnuť vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazov v prípade, ak zistí, že dotknuté odkazy vedú k obsahom, ktoré síce obsahujú údaje patriace do kategórií uvedených v článku 8 ods. 1, ale zároveň patria do pôsobnosti výnimiek stanovených v článku 8 ods. 2, a najmä [v písmenách a) a e) tohto odseku]?

[c)]      Majú sa rovnako ustanovenia smernice [95/46] vykladať v tom zmysle, že keď odkazy, ktorých odstránenie sa požaduje, vedú k spracovaniam osobných údajov výlučne na žurnalistické účely alebo účely umeleckého alebo literárneho vyjadrenia, pri ktorých môže podľa článku 9 smernice [95/46] dochádzať z tohto dôvodu k zberu a spracovaniu údajov patriacich do kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 a 5 tejto smernice, poskytovateľ vyhľadávača môže z tohto dôvodu odmietnuť vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazov?

3.      V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

[a)]      Aké osobitné požiadavky smernice [95/46] musí splniť poskytovateľ vyhľadávača vzhľadom na svoje zodpovednosti, kompetencie a možnosti?

[b)]      Ak poskytovateľ zistí, že webové stránky, na ktoré vedú odkazy, ktorých odstránenie sa požaduje, obsahujú údaje, ktorých zverejnenie na uvedených stránkach je protiprávne, majú sa ustanovenia smernice [95/46] vykladať v tom zmysle, že:

–        poskytovateľovi vyhľadávača ukladajú povinnosť odstrániť tieto odkazy zo zoznamu výsledkov zobrazovaných v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena žiadateľa,

–        alebo len vyžadujú, aby poskytovateľ vyhľadávača zohľadnil túto okolnosť pri posúdení dôvodnosti žiadosti o odstránenie odkazov,

–        alebo táto okolnosť nemá žiadny vplyv na posúdenie, ktoré je poskytovateľ vyhľadávania povinný vykonať?

Okrem toho, ak táto okolnosť nie je irelevantná, ako posúdiť zákonnosť zverejnenia sporných údajov na webových stránkach, ktoré sú výsledkom spracovaní, ktoré nepatria do územnej pôsobnosti smernice [95/46], a teda ani vnútroštátnych predpisov, ktorými sa táto smernica vykonáva?

4.      Bez ohľadu na to, aká bude odpoveď na prvú otázku:

[a)]      Odhliadnuc od zákonnosti zverejnenia osobných údajov na webovej stránke, na ktorú vedie sporný odkaz, majú sa ustanovenia smernice [95/46] vykladať v tom zmysle, že:

–        ak žiadateľ preukáže, že tieto údaje sa stali neúplnými alebo nesprávnymi, alebo že už nie sú aktuálne, poskytovateľ vyhľadávača je povinný vyhovieť jeho žiadosti o odstránenie odkazu,

–        konkrétne, ak žiadateľ preukáže, že vzhľadom na priebeh súdneho konania informácie týkajúce sa predchádzajúceho štádia konania už nezodpovedajú jeho súčasnej situácii, je poskytovateľ vyhľadávača povinný odstrániť odkazy na webové stránky obsahujúce takéto informácie?

[b)]      Majú sa ustanovenia článku 8 ods. 5 smernice [95/46] vykladať v tom zmysle, že informácie týkajúce sa vznesenia obvinenia z trestného činu voči jednotlivcovi alebo popisujúce súdne konanie a odsúdenie, ktoré z neho vyplynulo, predstavujú údaje o trestných činoch a odsúdeniach v trestnom konaní? Patrí vo všeobecnosti do pôsobnosti týchto ustanovení webová stránka, ktorá obsahuje údaje o odsúdeniach alebo súdnych konaniach, ktoré boli vedené proti fyzickej osobe?“

 O prejudiciálnych otázkach

32      Položené otázky sa týkajú výkladu smernice 95/46, ktorá sa uplatňovala v čase podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania. Táto smernica bola zrušená s účinnosťou od 25. mája 2018, teda odo dňa, od ktorého sa uplatňuje nariadenie 2016/679.

33      Súdny dvor preskúma položené otázky z hľadiska smernice 95/46, pričom však pri ich preskúmaní zohľadní aj nariadenie 2016/679, aby tak zabezpečil, že jeho odpovede budú v každom prípade pre vnútroštátny súd užitočné.

 prvej otázke

34      Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa majú ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 vykladať v tom zmysle, že zákaz alebo obmedzenia týkajúce sa spracovania osobitných kategórií osobných údajov podľa týchto ustanovení sa s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou vzťahujú aj na poskytovateľa vyhľadávača v rámci jeho zodpovedností, kompetencií a možností ako prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie osobných údajov uskutočnené v rámci činnosti tohto vyhľadávača.

35      V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť jednak, že činnosť vyhľadávača spočívajúca vo vyhľadávaní informácií, ktoré na internete zverejnili alebo umiestnili tretie osoby, v ich automatickom indexovaní, dočasnom uschovaní a napokon v ich sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí, sa má kvalifikovať ako „spracovanie osobných údajov“ v zmysle článku 2 písm. b) smernice 95/46 v prípade, že tieto informácie obsahujú osobné údaje, a jednak, že poskytovateľ tohto vyhľadávača sa musí považovať za „prevádzkovateľa“ uvedeného spracovania v zmysle článku 2 písm. d) tejto smernice (rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 41).

36      Spracovanie osobných údajov uskutočnené v rámci činnosti vyhľadávača sa totiž líši od spracovania uskutočneného editormi webových stránok, ktoré spočíva v umiestňovaní týchto údajov na webovú stránku a zároveň toto spracovanie dopĺňa, pričom táto činnosť má rozhodujúcu úlohu pri globálnom šírení uvedených údajov, keďže ich robí prístupnými každému používateľovi internetu, ktorý uskutočňuje vyhľadávanie na základe mena dotknutej osoby, vrátane používateľov internetu, ktorí by inak nenašli webovú stránku, na ktorej boli tieto údaje uverejnené. Navyše organizácia a zhromažďovanie informácií uverejnených na internete uskutočnené vyhľadávačmi s cieľom zjednodušiť ich používateľom prístup k nim môžu v prípade, že sa ich vyhľadávanie uskutoční na základe mena fyzickej osoby, viesť k tomu, že títo používatelia prostredníctvom zoznamu výsledkov získajú štruktúrovaný prehľad informácií o tejto osobe, dostupných na internete, ktoré im umožnia vyhotoviť viac či menej podrobný profil dotknutej osoby (rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, body 35 až 37).

37      V dôsledku toho keďže činnosť vyhľadávača môže významne, popri činnosti editorov webových stránok, ovplyvniť základné práva na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov, poskytovateľ tohto vyhľadávača ako osoba, ktorá určuje ciele a prostriedky tejto činnosti, musí v rámci svojich zodpovedností, kompetencií a možností zaručiť, že táto činnosť spĺňa požiadavky smernice 95/46, aby záruky ňou stanovené mohli mať plný účinok a aby účinná a úplná ochrana dotknutých osôb, a najmä práva na rešpektovanie ich súkromia, mohla byť skutočne dosiahnutá (rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 38).

38      Prvá prejudiciálna otázka sa týka určenia, či poskytovateľ vyhľadávača musí v rámci svojich zodpovedností, kompetencií a možností tiež spĺňať požiadavky, ktoré smernica 95/46 stanovuje vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov uvedeným v jej článku 8 ods. 1 a 5, ak sa takéto údaje nachádzajú medzi informáciami uverejnenými alebo umiestnenými na internete tretími osobami a tento poskytovateľ ich spracúva pre potreby fungovania svojho vyhľadávača.

39      Pokiaľ ide o tieto osobitné kategórie údajov, článok 8 ods. 1 smernice 95/46 stanovuje, že členské štáty zakážu spracovanie osobných údajov prezrádzajúcich rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenia, členstvo v odborových zväzoch, ako aj spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života. Niektoré výnimky a odchýlky od tohto zákazu sú osobitne stanovené v tomto článku 8 ods. 2.

40      Článok 8 ods. 5 smernice 95/46 stanovuje, že spracovanie údajov týkajúcich sa trestných činov, odsúdení v trestnom konaní alebo bezpečnostných opatrení možno vykonávať iba pod kontrolou orgánu verejnej moci, alebo ak vnútroštátne právo ustanovuje vhodné osobitné záruky, s výhradou výnimiek, ktoré členský štát môže udeliť na základe vnútroštátnych zákonných ustanovení upravujúcich vhodné osobitné záruky. Úplný register trestov však možno viesť iba pod kontrolou orgánu verejnej moci. Členské štáty môžu stanoviť, že údaje týkajúce sa správnych sankcií alebo rozhodnutí v občianskoprávnych veciach sa tiež budú spracúvať pod kontrolou orgánu verejnej moci.

41      Obsah článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 bol spolu s niekoľkými zmenami prevzatý v článku 9 ods. 1 a článku 10 nariadenia 2016/679.

42      V prvom rade je potrebné konštatovať, že zo znenia týchto ustanovení smernice 95/46 a nariadenia 2016/679 vyplýva, že zákaz a obmedzenia, ktoré stanovujú, sa s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou a týmto nariadením uplatňujú na každý druh spracúvania osobitných kategórií údajov, ktorých sa týkajú uvedené ustanovenia, a na všetky osoby vykonávajúce takéto spracúvanie.

43      Okrem toho žiadne iné ustanovenie uvedenej smernice alebo uvedeného nariadenia nestanovuje všeobecnú výnimku z tohto zákazu alebo týchto obmedzení v prospech takého spracúvania, aké sa vykonáva v rámci činnosti vyhľadávača. Naopak, ako vyplýva z bodu 37 tohto rozsudku, zo všeobecnej štruktúry týchto textov vyplýva, že poskytovateľ takéhoto vyhľadávača musí, rovnako ako každý iný prevádzkovateľ, v rámci svojich zodpovedností, kompetencií a možností zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov, ktoré uskutočňuje, spĺňalo požiadavky smernice 95/46 alebo nariadenia 2016/679.

44      Napokon výklad článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 alebo článku 9 ods. 1 a článku 10 nariadenia 2016/679, ktorý by a priori a vo všeobecnosti vylučoval činnosť vyhľadávača z uplatňovania osobitných požiadaviek, ktoré tieto ustanovenia stanovujú pre spracúvanie tam vymedzených osobitných kategórií údajov, by bol v rozpore s účelom uvedených ustanovení, ktorým je zabezpečiť zvýšenú ochranu v prípade takéhoto spracúvania, pričom, ako vyplýva aj z odôvodnenia 33 tejto smernice a z odôvodnenia 51 tohto nariadenia, ich spracúvanie môže vzhľadom na osobitnú citlivosť týchto údajov predstavovať obzvlášť závažný zásah do základných práv na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov zaručených článkami 7 a 8 Charty.

45      Hoci na rozdiel od toho, čo tvrdí najmä Google, špecifiká spracúvania, ktoré vykonáva poskytovateľ vyhľadávača v rámci činnosti tohto vyhľadávača, nemôžu odôvodniť oslobodenie tohto poskytovateľa od povinnosti dodržiavať článok 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46, ako aj článok 9 ods. 1 a článok 10 nariadenia 2016/679, tieto osobitosti zároveň môžu mať vplyv na rozsah zodpovedností a konkrétnych povinností uvedeného poskytovateľa vzhľadom na tieto ustanovenia.

46      V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ako zdôrazňuje Európska komisia, poskytovateľ vyhľadávača nenesie zodpovednosť preto, že na webovej stránke zverejnenej treťou osobou sa nachádzajú osobné údaje podľa uvedených ustanovení, ale preto, že na takúto stránku odkazuje, a osobitne preto, že sa odkaz na túto stránku uvádza vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sa zobrazia používateľom internetu po zadaní mena fyzickej osoby do vyhľadávača, pričom takéto zobrazenie môže významným spôsobom zasiahnuť do základných práv dotknutej osoby na ochranu jej súkromia a na ochranu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 80).

47      Za týchto podmienok, ako uviedol generálny advokát v bode 56 svojich návrhov a ako to v podstate uviedli všetky subjekty, ktoré sa k tejto otázke vyjadrili, vzhľadom na zodpovednosti, kompetencie a možnosti poskytovateľa vyhľadávača ako prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie osobných údajov uskutočnené v rámci činnosti tohto vyhľadávača sa zákazy a obmedzenia stanovené v článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46, ako aj v článku 9 ods. 1 a článku 10 nariadenia 2016/679 môžu na tohto poskytovateľa uplatniť len z titulu takéhoto odkazovania, a to v rámci overovania, ktoré sa má uskutočniť pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov, na základe žiadosti dotknutej osoby.

48      Z vyššie uvedeného vyplýva, že na prvú otázku je potrebné odpovedať tak, že ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že zákaz alebo obmedzenia týkajúce sa spracovania osobitných kategórií osobných údajov podľa týchto ustanovení sa s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou vzťahujú aj na poskytovateľa vyhľadávača v rámci jeho zodpovedností, kompetencií a možností ako prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie osobných údajov uskutočnené pri činnosti tohto vyhľadávača, a to v rámci overovania, ktoré tento poskytovateľ vykonáva pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov na základe žiadosti dotknutej osoby.

 druhej otázke

49      Svojou druhou otázkou, ktorá sa skladá z troch častí, sa vnútroštátny súd v podstate pýta:

–        či sa majú sa ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 vykladať v tom zmysle, že poskytovateľovi vyhľadávača v zásade ukladajú povinnosť, s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou, vyhovieť žiadostiam o odstránenie odkazov na webové stránky obsahujúce osobné údaje patriace do osobitných kategórií podľa týchto ustanovení,

–        či sa článok 8 ods. 2 písm. a) a e) smernice 95/46 má vykladať v tom zmysle, že na jeho základe môže takýto poskytovateľ odmietnuť vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazu, ak dospeje k záveru, že predmetné odkazy smerujú k obsahu zahŕňajúcemu osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v tomto článku 8 ods. 1, avšak na ich spracovanie sa vzťahuje niektorá z výnimiek stanovených v článku 8 ods. 2 písm. a) a e), a

–        či sa majú ustanovenia smernice 95/46 vykladať v tom zmysle, že poskytovateľ vyhľadávača môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazu aj z dôvodu, že odkazy, ktorých odstránenie sa požaduje, smerujú na webové stránky, na ktorých sa osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 alebo 5 tejto smernice uverejňujú iba na žurnalistické účely alebo na účely umeleckého alebo literárneho vyjadrenia, takže na toto uverejnenie sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 9 uvedenej smernice.

50      Na úvod je potrebné uviesť, že v rámci smernice 95/46 sú žiadosti o odstránenie odkazu, o aké ide vo veciach samých, založené najmä na jej článku 12 písm. b), na základe ktorého sú členské štáty povinné zaručiť dotknutým osobám právo dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie údajov, ktorých spracovanie nie je v súlade s touto smernicou.

51      Navyše podľa článku 14 prvého odseku písm. a) smernice 95/46 členské štáty zaručia dotknutej osobe aspoň v prípadoch uvedených v jej článku 7 písm. e) a f) právo kedykoľvek vzniesť námietky z vážnych a legitímnych dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracovaniu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak vnútroštátne právo nestanoví inak.

52      V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol, že článok 12 písm. b) a článok 14 prvý odsek písm. a) smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely dodržania práv stanovených v týchto ustanoveniach a pokiaľ sú podmienky nimi stanovené skutočne splnené, je poskytovateľ vyhľadávača povinný odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, odkazy na webové stránky uverejnené tretími osobami, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uvedenej osoby, a to aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne vymazané z týchto webových stránok, a to prípadne aj vtedy, ak je ich uverejnenie na uvedených stránkach ako také v súlade s právnymi predpismi (rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 88).

53      Súdny dvor okrem toho spresnil, že v rámci posúdenia podmienok uplatnenia rovnakých ustanovení je potrebné najmä preskúmať, či má dotknutá osoba právo na to, aby predmetná informácia, ktorá sa jej týka, už nebola v súčasnosti prepojená s jej menom prostredníctvom zoznamu výsledkov zobrazených v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania jej mena, pričom však predpokladom konštatovania existencie takéhoto práva nie je to, aby zahrnutie dotknutej informácie na zoznam výsledkov spôsobovalo tejto dotknutej osobe ujmu. Keďže dotknutá osoba môže vzhľadom na svoje základné práva podľa článkov 7 a 8 Charty žiadať, aby dotknutá informácia už nebola sprístupnená širokej verejnosti prostredníctvom jej zahrnutia na takýto zoznam výsledkov, tieto práva v zásade prevažujú nielen nad hospodárskym záujmom poskytovateľa vyhľadávača, ale aj nad záujmom verejnosti na prístupe k uvedenej informácii v rámci vyhľadávania týkajúceho sa mena tejto osoby. To však neplatí v prípade, ak sa z osobitných dôvodov, akým je úloha uvedenej osoby vo verejnom živote, zistí, že zásah do jej základných práv je odôvodnený prevažujúcim záujmom uvedenej verejnosti na prístupe k predmetnej informácii prostredníctvom takéhoto zahrnutia (rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 99).

54      V rámci nariadenia 2016/679 normotvorca Európskej únie zakotvil v článku 17 tohto nariadenia ustanovenie, ktoré upravuje osobitne „právo na vymazanie“, nazývané v názve tohto článku aj ako „právo na zabudnutie“.

55      Podľa tohto článku 17 ods. 1 má dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov vymenovaných v tomto ustanovení. V rámci týchto dôvodov uvedené ustanovenie uvádza skutočnosť, že údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, že dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávalo, pričom už neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, že dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 alebo 2 nariadenia 2016/679, ktorý nahrádza článok 14 smernice 95/46, že osobné údaje sa spracúvali nezákonne, že tieto údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, alebo že boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou deťom.

56      Článok 17 ods. 3 nariadenia 2016/679 však spresňuje, že článok 17 ods. 1 tohto nariadenia sa neuplatňuje ak je predmetné spracúvanie potrebné z dôvodov vymenovaných v prvom uvedenom ustanovení. Medzi týmito dôvodmi sa v článku 17 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia nachádza okrem iného právo na informácie.

57      Okolnosť, že článok 17 ods. 3 písm. a) nariadenia 2016/679 v súčasnosti výslovne stanovuje, že právo dotknutej osoby na vymazanie je vylúčené, ak je spracúvanie potrebné okrem iného na uplatnenie práva na informácie, ktoré garantuje článok 11 Charty, je vyjadrením skutočnosti, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútnym právom, ale musí sa, ako to zdôrazňuje odôvodnenie 4 tohto nariadenia, posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality [pozri tiež rozsudok z 9. novembra 2010, Volker und Markus Schecke a Eifert, C‑92/09 a C‑93/09, EU:C:2010:662, bod 48, ako aj stanovisko 1/15 (Dohoda PNR medzi EÚ a Kanadou) z 26. júla 2017, EU:C:2017:592, bod 136].

58      V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že článok 52 ods. 1 Charty pripúšťa, že výkon práv a slobôd uznaných v článkoch 7 a 8 tejto Charty môže byť obmedzený, ak je také obmedzenie stanovené zákonom, rešpektuje podstatu týchto práv a slobôd, je dodržaná zásada proporcionality, je nevyhnutné a skutočne zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných (rozsudok z 9. novembra 2010, Volker und Markus Schecke a Eifert, C‑92/09 a C‑93/09, EU:C:2010:662, bod 50).

59      Nariadenie 2016/679 a osobitne jeho článok 17 ods. 3 písm. a) teda výslovne zakotvuje požiadavku vyváženia medzi základnými právami na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov zaručených článkami 7 a 8 Charty na jednej strane a základným právom na informácie zaručeným článkom 11 Charty na druhej strane.

60      Práve vzhľadom na tieto úvahy je potrebné preskúmať, za akých podmienok je poskytovateľ vyhľadávača povinný vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazu, a teda odstrániť zo zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača odkaz na webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46.

61      V tejto súvislosti je na úvod potrebné konštatovať, že spracovanie osobitných kategórií údajov uvedených v článku 8 ods. 1 smernice 95/46 poskytovateľom vyhľadávača by v zásade mohlo spadať pod výnimky stanovené v tomto článku 8 ods. 2 písm. a) a e), na ktoré sa odvoláva vnútroštátny súd a ktorý stanovuje, že zákaz spracovania týchto osobitných kategórií údajov sa neuplatňuje, ak dotknutá osoba poskytla výslovný súhlas s takýmto spracovaním, a to s výnimkou prípadu, keď právna úprava dotknutého členského štátu takýto súhlas vylučuje, ani vtedy, ak sa spracovanie osobitne týka údajov, ktoré zjavne zverejnila táto osoba. Tieto výnimky sú v súčasnosti prevzaté v článku 9 ods. 2 písm. a) a e) nariadenia 2016/679. Okrem toho tento článok 9 ods. 2 písm. g), ktorý v podstate preberá článok 8 ods. 4 smernice 95/46, umožňuje spracúvanie uvedených kategórií údajov, ak je toto spracúvanie nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

62      Pokiaľ ide o výnimku uvedenú v článku 8 ods. 2 písm. a) smernice 95/46 a v článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia 2016/679, z definície pojmu „súhlas“ uvedenej v článku 2 písm. h) tejto smernice a v článku 4 bode 11 tohto nariadenia, vyplýva, že tento súhlas musí byť „konkrétny“, a teda musí sa konkrétne týkať spracúvania uskutočneného v rámci činnosti vyhľadávača, to znamená skutočnosti, že toto spracúvanie umožňuje tretím osobám získať vyhľadávaním na základe zadania mena tejto osoby zoznam výsledkov zahŕňajúci odkazy na webové stránky obsahujúce citlivé údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. V praxi je však ťažko predstaviteľné a navyše ani zo spisu predloženého Súdnemu dvoru nevyplýva, že by poskytovateľ vyhľadávača žiadal dotknuté osoby o výslovný súhlas pred uskutočnením spracúvania osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, pre potreby svojej činnosti vytvárania odkazov. V každom prípade, ako uviedli osobitne francúzska a poľská vláda, ako aj Komisia, samotná skutočnosť, že osoba formuluje žiadosť o odstránenie odkazu, v zásade znamená, že táto osoba prinajmenšom k dátumu podania tejto žiadosti už nesúhlasí so spracúvaním, ktoré vykonáva poskytovateľ vyhľadávača. V tejto súvislosti je tiež potrebné pripomenúť, že článok 17 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia medzi dôvodmi odôvodňujúcimi „právo na zabudnutie“ uvádza skutočnosť, že dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva podľa článku 9 ods. 2 písm. a) rovnakého nariadenia, pričom neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

63      Na druhej strane, ako v podstate uviedli všetky subjekty, ktoré sa v tejto súvislosti vyjadrili, okolnosť uvedená v článku 8 ods. 2 písm. e) smernice 95/46 a v článku 9 ods. 2 písm. e) nariadenia 2016/679, že predmetné údaje zjavne zverejnila dotknutá osoba, sa má uplatniť tak na poskytovateľa vyhľadávača, ako aj na editora predmetnej webovej stránky.

64      Preto pri splnení tohto predpokladu, je aj napriek prítomnosti osobných údajov patriacich do osobitných kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 smernice 95/46 a v článku 9 ods. 1 nariadenia 2016/679 na webovej stránke, na ktorú smeruje vytvorený odkaz, spracúvanie týchto údajov poskytovateľom vyhľadávača v rámci jeho činnosti pod podmienkou splnenia aj ostatných podmienok prípustnosti stanovených najmä v článku 6 tejto smernice alebo článku 5 tohto nariadenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 72) v súlade s týmito predpismi.

65      Avšak aj pri splnení tohto predpokladu môže mať dotknutá osoba na základe článku 14 prvého odseku písm. a) smernice 95/46 alebo článku 17 ods. 1 písm. c) a článku 21 ods. 1 nariadenia 2016/679 právo na odstránenie predmetného odkazu z dôvodov týkajúcich sa jej osobitnej situácie.

66      V každom prípade poskytovateľ vyhľadávača, ktorému je predložená žiadosť o odstránenie odkazu, musí na základe dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 smernice 95/46 alebo v článku 9 ods. 2 písm. g) nariadenia 2016/679 a pri dodržaní podmienok stanovených v týchto ustanoveniach, overiť, či je zahrnutie odkazu smerujúceho na predmetnú webovú stránku do zoznamu výsledkov zobrazovaného v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena dotknutej osoby potrebné pre výkon práva na informácie chráneného článkom 11 Charty v prípade tých používateľov internetu, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o prístup na túto webovú stránku prostredníctvom takéhoto vyhľadávania. Hoci práva dotknutej osoby chránené článkami 7 a 8 Charty vo všeobecnosti prevažujú nad právom používateľov internetu na informácie, táto rovnováha môže v konkrétnych prípadoch závisieť od povahy predmetnej informácie a od jej citlivosti pre súkromný život dotknutej osoby, ako aj od záujmu verejnosti disponovať touto informáciou, ktorý sa môže líšiť najmä v závislosti od úlohy tejto osoby vo verejnom živote (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 81).

67      K tomu sa pridáva aj skutočnosť, že ak sa spracúvanie týka osobitných kategórií údajov uvedených v článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 alebo v článku 9 ods. 1 a článku 10 nariadenia 2016/679, zásah do základných práv na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov dotknutej osoby, ako bolo uvedené v bode 44 tohto rozsudku, môže byť vzhľadom na citlivosť týchto údajov obzvlášť závažný.

68      Preto ak je poskytovateľovi vyhľadávača predložená žiadosť o odstránenie odkazu na webovú stránku, na ktorej sú uverejnené takéto citlivé údaje, tento prevádzkovateľ musí na základe všetkých relevantných skutočností daného prípadu a vzhľadom na závažnosť zásahu do základných práv dotknutej osoby na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov zakotvených v článkoch 7 a 8 Charty, overiť na základe dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 smernice 95/46 alebo v článku 9 ods. 2 písm. g) nariadenia 2016/679 a pri dodržaní podmienok stanovených v týchto ustanoveniach, či sa zahrnutie tohto odkazu do zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača javí ako striktne nevyhnutné pre ochranu práva na informácie chráneného článkom 11 Charty v prípade tých používateľov internetu, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o prístup na túto webovú stránku prostredníctvom takéhoto vyhľadávania.

69      Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že na druhú otázku je potrebné odpovedať tak, že:

–        Ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že poskytovateľovi vyhľadávača v zásade ukladajú povinnosť, s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou, vyhovieť žiadostiam o odstránenie odkazov na webové stránky obsahujúce osobné údaje patriace do osobitných kategórií podľa týchto ustanovení.

–        Článok 8 ods. 2 písm. e) smernice 95/46 sa má vykladať v tom zmysle, že na jeho základe môže takýto poskytovateľ odmietnuť vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazu, ak dospeje k záveru, že predmetné odkazy smerujú k obsahu zahŕňajúcemu osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v tomto článku 8 ods. 1, avšak na ich spracovanie sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 8 ods. 2 písm. e), a to pod podmienkou, že toto spracovanie spĺňa všetky ostatné podmienky prípustnosti stanovené v tejto smernici, a s výnimkou prípadu, keď má dotknutá osoba podľa článku 14 prvého odseku písm. a) uvedenej smernice právo namietať proti uvedenému spracovaniu z vážnych a legitímnych dôvodov týkajúcich sa jej osobitnej situácie.

–        Ustanovenia smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že ak je poskytovateľovi vyhľadávača predložená žiadosť o odstránenie odkazu na webovú stránku, na ktorej sú uverejnené osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 alebo 5 tejto smernice, tento poskytovateľ musí na základe všetkých relevantných skutočností daného prípadu a vzhľadom na závažnosť zásahu do základných práv dotknutej osoby na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov, zakotvených v článkoch 7 a 8 Charty, overiť na základe dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice a pri dodržaní podmienok stanovených v poslednom uvedenom ustanovení, či sa zahrnutie tohto odkazu do zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača javí ako striktne nevyhnutné pre ochranu práva na informácie chráneného článkom 11 Charty v prípade tých používateľov internetu, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o prístup na túto webovú stránku prostredníctvom takéhoto vyhľadávania.

 tretej otázke

70      Keďže táto otázka bola položená len pre prípad zápornej odpovede na prvú otázku, vzhľadom na kladnú odpoveď na prvú otázku nie je potrebné na ňu odpovedať.

 štvrtej otázke

71      Svojou štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa majú ustanovenia smernice 95/46 vykladať v tom zmysle, že

–        jednak informácie týkajúce sa súdneho konania vedeného voči fyzickej osobe, a prípadne aj informácie o prípadnom z toho plynúcom odsúdení, predstavujú údaje o „trestných činoch“ a o „odsúdeniach v trestnom konaní“ v zmysle článku 8 ods. 5 smernice 95/46 a

–        jednak poskytovateľ vyhľadávača je povinný vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazov, ktorá sa týka odkazov na webové stránky obsahujúce takéto informácie, ak sa tieto informácie vzťahujú na skoršiu etapu predmetného súdneho konania a vzhľadom na jeho priebeh už nezodpovedajú súčasnej situácii.

72      V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, ako uviedol generálny advokát v bode 100 svojich návrhov a ako uviedli osobitne francúzska vláda, Írsko, talianska a poľská vláda, ako aj Komisia, že informácie o súdnych konaniach proti fyzickej osobe, ako sú informácie o jej obvinení alebo trestnom konaní vedenom proti nej, a z toho plynúcom prípadnom odsúdení, predstavujú údaje o „trestných činoch“ a „odsúdeniach v trestnom konaní“ v zmysle článku 8 ods. 5 smernice 95/46 a článku 10 nariadenia 2016/679, a to bez ohľadu na to, či počas tohto súdneho konania bolo alebo nebolo skutočne preukázané spáchanie trestného činu, pre ktorý bola osoba stíhaná.

73      Poskytovateľ vyhľadávača teda tým, že do zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača zahrnie odkaz na webové stránky, na ktorých sú uverejnené takéto údaje, uskutočňuje spracúvanie týchto údajov, ktoré podľa článku 8 ods. 5 prvého pododseku smernice 95/46 a článku 10 nariadenia 2016/679 podlieha osobitným obmedzeniam. Ako uviedla Komisia, takéto spracúvanie môže byť prípustné na základe týchto ustanovení a pri splnení ostatných podmienok prípustnosti stanovených touto smernicou a týmto nariadením, a to najmä ak vnútroštátne právo členského štátu stanovuje primerané osobitné záruky, pričom o takýto prípad môže ísť vtedy, ak predmetné informácie verejnosti sprístupnili orgány verejnej moci pri dodržaní uplatniteľného vnútroštátneho práva.

74      Pokiaľ ide o tieto ďalšie podmienky prípustnosti, je potrebné pripomenúť, že z požiadaviek stanovených v článku 6 ods. 1 písm. c) až e) smernice 95/46, ktoré sú v súčasnosti prebraté v článku 5 ods. 1 písm. c) až e) nariadenia 2016/679, vyplýva, že aj spracúvanie správnych údajov, ktoré bolo pôvodne v súlade s právnymi predpismi, sa môže časom stať nezlučiteľným s touto smernicou alebo týmto nariadením, pokiaľ tieto údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané. To platí najmä v prípade, keď sa javia ako neadekvátne, sú nerelevantné alebo už nerelevantné, alebo sú neprimerané vo vzťahu k týmto účelom a k uplynutému času (rozsudok z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, bod 93).

75      Ako však bolo konštatované v bode 66 tohto rozsudku, aj za predpokladu, že spracúvanie údajov podľa článku 8 ods. 5 smernice 95/46 a článku 10 nariadenia 2016/679 nezodpovedá obmedzeniam stanoveným v týchto ustanoveniach alebo nespĺňa iné podmienky prípustnosti, ako sú obmedzenia stanovené v článku 6 ods. 1 písm. c) až e) tejto smernice a v článku 5 ods. 1 písm. c) až e) tohto nariadenia, poskytovateľ vyhľadávača musí ešte overiť, či je na základe dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice alebo v článku 9 ods. 2 písm. g) uvedeného nariadenia a pri dodržaní podmienok stanovených v týchto ustanoveniach zahrnutie odkazu smerujúceho na predmetnú webovú stránku do zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača potrebné pre výkon práva na informácie chráneného článkom 11 Charty v prípade tých používateľov internetu, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o prístup na túto webovú stránku prostredníctvom takéhoto vyhľadávania.

76      V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že žiadosti dotknutých osôb, ktoré sa domáhali, aby bolo na základe článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 zakázané sprístupňovať na internete skoršie správy z trestného konania voči týmto osobám, si vyžadujú preskúmanie spravodlivej rovnováhy medzi právom týchto osôb na ochranu súkromia a osobitne právom verejnosti na informácie. Pri hľadaní tejto spravodlivej rovnováhy je potrebné zohľadniť rozhodujúcu úlohu tlače v demokratickej spoločnosti, ktorá zahŕňa aj vyhotovovanie správ a komentárov o súdnych konaniach. Okrem toho sa s funkciou médií spočívajúcou v sprístupňovaní takýchto informácií a myšlienok spája aj právo verejnosti na ich prijímanie. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti uznal, že záujmom verejnosti nie je len byť informovaná o aktuálnych udalostiach, ale aj mať možnosť vyhľadávať v minulých udalostiach, pričom rozsah verejného záujmu, pokiaľ ide o trestné konania, je rôzny a môže sa v priebehu času meniť najmä vzhľadom na okolnosti veci (rozsudok ESĽP, 28. júna 2018, M. L. a W. W. v. Nemecko, CE:ECHR:2018:0628JUD006079810, § 89 a 100 až 102).

77      Je teda úlohou poskytovateľa vyhľadávača posúdiť v rámci žiadosti o odstránenie odkazov na webové stránky, na ktorých sú uverejnené informácie týkajúce sa súdneho konania v trestných veciach vedeného proti dotknutej osobe, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúce štádium tohto konania a už nezodpovedajú aktuálnej situácii, či vzhľadom na všetky okolnosti danej veci, ako sú najmä povaha a závažnosť predmetného protiprávneho konania, priebeh a výsledok uvedeného konania, čas, ktorý uplynul, úloha tejto osoby vo verejnom živote a jej správanie v minulosti, záujem verejnosti v čase podania žiadosti, obsah a forma uverejnenia, ako aj jeho dôsledky pre dotknutú osobu, má posledná uvedená osoba právo na to, aby dotknuté informácie už neboli v súčasnom štádiu spájané s jej menom prostredníctvom zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní jej mena do vyhľadávača.

78      Je však potrebné dodať, že aj keby mal poskytovateľ vyhľadávača konštatovať, že o takýto prípad nejde z dôvodu, že zahrnutie predmetného odkazu sa javí ako striktne nevyhnutné na zosúladenie práv na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov dotknutej osoby s právom na informácie potenciálne dotknutých používateľov internetu, tento poskytovateľ je v každom prípade povinný najneskôr v prípade, že sa vyskytne žiadosť o odstránenie odkazu, usporiadať zoznam výsledkov tak, aby celkový obraz, ktorý z neho bude vyplývať pre používateľa internetu, odrážal aktuálnu právnu situáciu, čo si osobitne vyžaduje, aby boli odkazy na webové stránky obsahujúce informácie v tejto súvislosti uvedené v tomto zozname na prvom mieste.

79      Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je na štvrtú otázku potrebné odpovedať tak, že ustanovenia smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že

–        jednak informácie týkajúce sa súdneho konania vedeného voči fyzickej osobe, a prípadne aj informácie o prípadnom z toho plynúcom odsúdení, predstavujú údaje o „trestných činoch“ a o „odsúdeniach v trestnom konaní“ v zmysle článku 8 ods. 5 tejto smernice,

–        a jednak poskytovateľ vyhľadávača je povinný vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazov na webové stránky obsahujúce takéto informácie, ak sa tieto informácie vzťahujú na predchádzajúcu etapu predmetného súdneho konania a vzhľadom na jeho priebeh už nezodpovedajú aktuálnej situácii, ak sa v rámci overenia dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice konštatuje, že vzhľadom na všetky okolnosti danej veci základné práva dotknutej osoby zaručené článkami 7 a 8 Charty majú prednosť pred základnými právami potenciálne dotknutých používateľov internetu chránenými podľa článku 11 Charty.

 O trovách

80      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol takto:

1.      Ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/[ES] z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa majú vykladať v tom zmysle, že zákaz alebo obmedzenia týkajúce sa spracovania osobitných kategórií osobných údajov podľa týchto ustanovení sa s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou vzťahujú aj na poskytovateľa vyhľadávača v rámci jeho zodpovedností, kompetencií a možností ako prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie osobných údajov uskutočnené pri činnosti tohto vyhľadávača, a to v rámci overovania, ktoré tento poskytovateľ vykonáva pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov na základe žiadosti dotknutej osoby.

2.      Ustanovenia článku 8 ods. 1 a 5 smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že poskytovateľovi vyhľadávača v zásade ukladajú povinnosť, s výhradou výnimiek stanovených touto smernicou, vyhovieť žiadostiam o odstránenie odkazov na webové stránky obsahujúce osobné údaje patriace do osobitných kategórií podľa týchto ustanovení.

Článok 8 ods. 2 písm. e) smernice 95/46 sa má vykladať v tom zmysle, že na jeho základe môže takýto poskytovateľ odmietnuť vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazu, ak dospeje k záveru, že predmetné odkazy smerujú k obsahu zahŕňajúcemu osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v tomto článku 8 ods. 1, avšak na ich spracovanie sa vzťahuje výnimka stanovená v uvedenom článku 8 ods. 2 písm. e), a to pod podmienkou, že toto spracovanie spĺňa všetky ostatné podmienky prípustnosti stanovené v tejto smernici, a s výnimkou prípadu, keď má dotknutá osoba podľa článku 14 prvého odseku písm. a) uvedenej smernice právo namietať proti uvedenému spracovaniu z vážnych a legitímnych dôvodov týkajúcich sa jej osobitnej situácie.

Ustanovenia smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že ak je poskytovateľovi vyhľadávača predložená žiadosť o odstránenie odkazu na webovú stránku, na ktorej sú uverejnené osobné údaje patriace do osobitných kategórií uvedených v článku 8 ods. 1 alebo 5 tejto smernice, tento poskytovateľ musí na základe všetkých relevantných skutočností daného prípadu a vzhľadom na závažnosť zásahu do základných práv dotknutej osoby na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov, zakotvených v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, overiť na základe dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice a pri dodržaní podmienok stanovených v poslednom uvedenom ustanovení, či sa zahrnutie tohto odkazu do zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača javí ako striktne nevyhnutné pre ochranu práva na informácie chráneného článkom 11 tejto Charty v prípade tých používateľov internetu, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o prístup na túto webovú stránku prostredníctvom takéhoto vyhľadávania.

3.      Ustanovenia smernice 95/46 sa majú vykladať v tom zmysle, že

–        jednak informácie týkajúce sa súdneho konania vedeného voči fyzickej osobe, a prípadne aj informácie o prípadnom z toho plynúcom odsúdení, predstavujú údaje o „trestných činoch“ a o „odsúdeniach v trestnom konaní“ v zmysle článku 8 ods. 5 tejto smernice,

–        a jednak poskytovateľ vyhľadávača je povinný vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazov na webové stránky obsahujúce takéto informácie, ak sa tieto informácie vzťahujú na predchádzajúcu etapu predmetného súdneho konania a vzhľadom na jeho priebeh už nezodpovedajú aktuálnej situácii, ak sa v rámci overenia dôvodov závažného verejného záujmu uvedených v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice konštatuje, že vzhľadom na všetky okolnosti danej veci základné práva dotknutej osoby zaručené článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie majú prednosť pred základnými právami potenciálne dotknutých používateľov internetu chránenými podľa článku 11 tejto Charty.

Podpisy


* Jazyk konania: francúzština.