Language of document : ECLI:EU:C:2019:773

Asia C-136/17

GC ym.

vastaan

Commission nationale de l’informatique ja des libertés (CNIL)

(Ennakkoratkaisupyyntö – Conseil d’État (Ranska))

 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24.9.2019

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilötiedot – Yksilöiden suojelu internetsivuilla olevien henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – Asetus (EU) 2016/679 – Internethakukoneet – Internetsivustoihin sisältyvien tietojen käsittely – Kyseisen direktiivin 8 artiklassa ja kyseisen asetuksen 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut erityiset tietoryhmät – Kyseisten artiklojen sovellettavuus hakukoneen ylläpitäjään – Kyseisellä ylläpitäjällä mainittujen artiklojen nojalla olevien velvollisuuksien ulottuvuus – Tietojen julkaiseminen internetsivustoilla ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten – Vaikutus hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön käsittelyyn – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artikla

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 2 artikla – Henkilötietojen käsittely – Käsite – Hakukoneen toiminnan, joka käsittää sivullisten internetissä julkaisemien tai siihen liittämien tietojen löytämisen, indeksoinnin, tallentamisen ja asettamisen internetin käyttäjien saataville, kuuluminen käsitteen alaan – Rekisterinpitäjä – Käsite – Hakukoneen ylläpitäjän kuuluminen käsitteen alaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 2 artiklan b ja d alakohta)

(ks. 35–37 kohta)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva tietojenkäsittely – Mainittujen tietoryhmien käsittelyä koskevat kiellot tai rajoitukset – Sovellettavuus hakukoneen ylläpitäjään – Edellytykset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 9 artiklan 1 kohta ja 10 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 8 artiklan 1 ja 5 kohta)

(ks. 42–48 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 12 ja 14 artikla – Rekisteröidyn oikeus tutustua henkilötietoihin ja oikeus vastustaa niiden käsittelyä – Oikeus pyytää internetsivuille johtavien linkkien poistamista hakutulosten luettelosta – Edellytykset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 12 artiklan b alakohta ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta)

(ks. 50–52 kohta)

4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 12 ja 14 artikla – Rekisteröidyn oikeus tutustua henkilötietoihin ja oikeus vastustaa niiden käsittelyä – Hakukoneella jonkun henkilön nimellä tehty haku – Hakutulosten luettelon esittäminen – Oikeus pyytää, ettei kyseistä tietoa aseteta enää suuren yleisön saataville

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 6 artiklan 1 kohdan c–e alakohta, 12 artiklan b alakohta ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta)

(ks. 53 kohta)

5.        Perusoikeudet – Yksityiselämän kunnioittaminen – Henkilötietojen suoja – Rajoitukset – Edellytykset

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla sekä 52 artiklan 1 kohta)

(ks. 58 kohta)

6.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva tietojenkäsittely – Hakutulosten luettelosta poistamista koskeva pyyntö – Hakukoneen ylläpitäjän velvollisuus hyväksyä tällainen pyyntö – Poikkeus – Tiedot, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi – Edellytykset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 9 artiklan 2 kohdan a, e ja g alakohta, 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta sekä 21 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 8 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a ja e alakohta ja 4 kohta sekä 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta)

(ks. 61–65 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

7.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva tietojenkäsittely – Hakutulosten luettelosta poistamista koskeva pyyntö – Hakukoneen ylläpitäjän velvollisuus hyväksyä tällainen pyyntö – Poikkeus – Internetin käyttäjien tiedonvälityksen vapauden suojaaminen – Mainitun ylläpitäjän suorittama tarkastus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artikla sekä 52 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 9 artiklan 1 kohta ja 10 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 8 artiklan 1 ja 5 kohta)

(ks. 66–69 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

8.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva tietojenkäsittely – Rikoksia ja tuomioita koskevat tiedot – Käsite – Tuomioistuinmenettelyä koskevien tietojen kuuluminen käsitteen alaan – Hakutulosten luettelosta poistamista koskeva pyyntö – Hakukoneen ylläpitäjän velvollisuus hyväksyä tällainen pyyntö – Edellytykset – Rekisteröidyllä yksityiselämän kunnioittamiseen ja tietosuojaan olevien oikeuksien sovittaminen yhteen internetin käyttäjillä olevan tiedonvälityksen vapauden kanssa – Mainitun ylläpitäjän suorittama tarkastus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 5 artiklan 1 kohdan c–e alakohta ja 10 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 6 artiklan 1 kohdan c–e alakohta sekä 8 artiklan 4 ja 5 kohta)

(ks. 72–79 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)

Tiivistelmä

Tiettyjä arkaluonteisten henkilötietojen ryhmiä koskevaa käsittelykieltoa sovelletaan myös hakukoneiden ylläpitäjiin

Unionin tuomioistuin on suuressa jaostossa 24.9.2019 antamallaan tuomiolla GC ym. (Arkaluonteisten tietojen poistaminen hakutulosten luettelosta) (C-136/17) täsmentänyt hakukoneen ylläpitäjän velvollisuuksia arkaluonteisten tietojen osalta esitetyn hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön yhteydessä.

Google oli kieltäytynyt hyväksymästä neljän henkilön esittämiä pyyntöjä poistaa hakukoneella vastauksena heidän nimellään suoritetun haun johdosta näkyvästä hakutulosten luettelosta eri linkit, jotka johtavat sivullisten julkaisemille internetsivuille ja muun muassa lehdistöartikkeleihin. Näiden neljän henkilön tekemien kanteluiden johdosta Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (tietojenkäsittelystä ja perusvapauksista vastaava kansallinen elin, Ranska) kieltäytyi velvoittamasta Googlen toteuttamaan pyydetyt poistot. Conseil d’État (ylin hallintotuomioistuin, Ranska), jonka käsiteltäväksi asia saatettiin, pyysi unionin tuomioistuinta täsmentämään hakukoneen ylläpitäjälle direktiivin 95/46(1) nojalla kuuluvia velvollisuuksia hakutulosten luettelosta poistamista koskevaa pyyntöä käsiteltäessä.

Unionin tuomioistuin huomautti ensinnäkin, että sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, sekä terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien tietojen käsittely on kiellettyä,(2) jollei tietyistä poikkeuksista muuta johdu. Rikoksiin, rikostuomioihin tai turvaamistoimiin liittyvien tietojen käsittelyä voidaan lähtökohtaisesti suorittaa vain viranomaisen valvonnassa tai jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään erityisistä tarpeellisista suojatoimista.(3)

Unionin tuomioistuin katsoi, että näitä erityisiä tietoryhmiä koskevaan käsittelyyn liittyviä kieltoa ja rajoituksia sovelletaan hakukoneen ylläpitäjään kaikkien muiden henkilötietojen rekisterinpitäjien tavoin. Näiden kieltojen ja rajoitusten tarkoituksena on näet varmistaa parempi suoja tällaista käsittelyä vastaan, joka kyseisten tietojen erityisen arkaluonteisuuden vuoksi voi merkitä erityisen vakavaa puuttumista yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin.(4)

Hakukoneen ylläpitäjä ei ole kuitenkaan vastuussa siitä, että henkilötiedot ovat sivullisen julkaisemalla internetsivulla, vaan se on vastuussa kyseisen sivun lisäämisestä hakutulosten luetteloon. Arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevia kieltoa ja rajoituksia sovelletaan näin ollen hakukoneen ylläpitäjään vain tämän hakutuloksiin lisäämisen vuoksi ja siis sellaisen tarkastuksen välityksellä, joka on suoritettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten valvonnassa rekisteröidyn esittämän pyynnön perusteella.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, että kun hakukoneen ylläpitäjälle on esitetty arkaluonteisten tietojen poistamista hakutulosten luettelosta koskeva pyyntö, se on lähtökohtaisesti velvollinen hyväksymään kyseisen pyynnön, jollei tietyistä poikkeuksista muuta johdu. Se totesi näiden poikkeusten osalta, että ylläpitäjä voi kieltäytyä hyväksymästä tällaisen pyynnön muun muassa, jos se toteaa, että linkit johtavat tietoihin, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi,(5) kunhan tällaisten linkkien lisääminen hakutulosten luetteloon täyttää muut henkilötietojen käsittelyn laillisuutta koskevat edellytykset ja jollei rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa mainittua hakutulosten luetteloon lisäämistä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä.(6)

Kun hakukoneen ylläpitäjälle on esitetty hakutulosten luettelosta poistamista koskeva pyyntö, sen on joka tapauksessa tarkastettava, osoittautuuko sellaiselle internetsivulle johtavan linkin, jolla on julkaistu arkaluonteisia tietoja, sisällyttäminen kyseisen henkilön nimellä suoritetun haun johdosta näkyvään hakutulosten luetteloon ehdottoman tarpeelliseksi sellaisten internetin käyttäjien tiedonvälityksen vapauden(7) suojaamiseksi, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita saamaan kyseisen internetsivun tällaisella haulla saataviinsa. Unionin tuomioistuin korosti tältä osin, että vaikka yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskevat oikeudet syrjäyttävät pääsääntöisesti internetin käyttäjien tiedonvälityksen vapauden, tuo tasapaino voi kuitenkin riippua erityistapauksissa kyseessä olevien tietojen luonteesta ja niiden arkaluonteisuudesta rekisteröidyn yksityiselämän kannalta sekä yleisöllä olevasta intressistä saada kyseiset tiedot käyttöönsä, ja jälkimmäinen intressi voi olla erilainen muun muassa kyseisellä henkilöllä julkisuudessa olevan aseman perusteella.

Unionin tuomioistuin katsoi kolmanneksi, että sellaisten tietojen osalta, jotka koskevat rekisteröityä vastaan rikosasiassa vireille pantua tuomioistuinmenettelyä ja jotka liittyvät kyseisen menettelyn aikaisempaan vaiheeseen eivätkä vastaa enää tämän hetkistä tilannetta, esitetyn hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön yhteydessä hakukoneen ylläpitäjän on arvioitava, onko rekisteröidyllä kaikkien käsiteltävään tapaukseen liittyvien olosuhteiden perusteella oikeus siihen, että kyseessä olevia tietoja ei enää kyseisen arvioinnin ajankohtana liitetä hänen nimeensä hänen nimellään suoritetun haun johdosta näkyvässä hakutulosten luettelossa. Vaikka näin ei olekaan siitä syystä, että kyseessä olevan linkin sisällyttäminen osoittautuu ehdottoman tarpeelliseksi rekisteröidyllä yksityiselämän kunnioittamiseen ja tietosuojaan olevien oikeuksien sovittamiseksi yhteen mahdollisesti kiinnostuneilla internetin käyttäjillä olevan tiedonvälityksen vapauden kanssa, ylläpitäjän on kuitenkin viimeistään hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön esittämisen yhteydessä muutettava hakutulosten luetteloa siten, että internetin käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma ilmentää tämän hetkistä oikeudellista tilannetta, mikä edellyttää muun muassa, että linkit internetsivuille, jotka sisältävät tätä asiaa koskevia tietoja, näkyvät kyseisessä luettelossa ensimmäisinä.


1      Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, s. 31). Kyseinen direktiivi on 25.5.2018 alkaen kumottu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46 kumoamisesta 27.4.2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 2016, L 119, s. 1).


2      Direktiivin 95/46 8 artiklan 1 kohta ja asetuksen 2016/679 9 artiklan 1 kohta.


3      Direktiivin 95/46 8 artiklan 5 kohta ja asetuksen 2016/679 10 artikla.


4      Oikeudet yksityiselämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan on taattu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklalla.


5      Direktiivin 95/46 8 artiklan 2 kohdan e alakohta ja asetuksen 2016/679 9 artiklan 2 kohdan e alakohta.


6      Direktiivin 95/46 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta ja asetuksen 2016/679 21 artiklan 1 kohta.


7      Oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa.