Language of document : ECLI:EU:C:2019:773

Predmet C-136/17

GC i dr.

protiv

Commission nationale de l’informatique i des libertés (CNIL)

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d’État (Francuska))

 Presuda Suda (veliko vijeće) od 24. rujna 2019.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Osobni podaci – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom tih podataka koji se nalaze na mrežnim stranicama – Direktiva 95/46/EZ – Uredba (EU) 2016/679 – Internetski pretraživači – Obrada podataka sadržanih na internetskim stranicama – Posebne kategorije podataka navedene u članku 8. te direktive i u člancima 9. i 10. te uredbe – Primjenjivost tih odredbi na operatora pretraživača – Opseg obveza tog operatora s obzirom na navedene članke – Objava podataka na internetskim stranicama isključivo u novinarske svrhe ili svrhe umjetničkog ili književnog izražavanja – Utjecaj na obradu zahtjeva za uklanjanje poveznica – Članci 7., 8. i 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima”

1.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Članak 2. Direktive 95/46 – Obrada osobnih podataka – Pojam – Aktivnost pretraživača koja se sastoji u pronalaženju informacija koje su objavile ili stavile na internet treće osobe, od njihova indeksiranja, pohranjivanja i stavljanja na raspolaganje internetskim korisnicima – Uključenost – Voditelj obrade – Pojam – Operator pretraživača– Uključenost

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. t. (b) i (d))

(t. 35.-37.)

2.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Obrada posebnih kategorija osobnih podataka – Zabrane ili ograničenja u vezi s obradom navedenih kategorija podataka – Primjenjivost na operatora pretraživača – Uvjeti

(Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9. st. 1. i čl. 10. ; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 8. st. 1. i 5.)

(t. 42.-48., t. 1. izreke)

3.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Članci 12. i 14. Direktive 95/46 – Pravo ispitanikova pristupa osobnim podacima i pravo prigovora na njihovu obradu – Pravo da se zatraži uklanjanje poveznica prema mrežnim stranicama s popisa rezultata – Uvjeti

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 12. t. (b) i čl. 14., st.1. t. (a))

(t. 50.-52.)

4.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Članci 12. i 14. Direktive 95/46 – Pravo ispitanikova pristupa osobnim podacima i pravo prigovora na njihovu obradu – Pretraga po osobnom imenu osobe uz pomoć pretraživača – Prikazivanje popisa rezultata – Pravo da se zatraži prestanak stavljanja te informacije na raspolaganje širokoj javnosti

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7. i 8.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća , čl. 6. st. 1. t. (c) do (e), čl. 12. t. (b) i čl. 14. st. 1., t. (a))

(t. 53.)

5.        Temeljna prava – Privatnost – Zaštita osobnih podataka – Ograničenja – Uvjeti

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7. čl. 8. i čl. 52. st. 1.)

(t. 58.)

6.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Obrada posebnih kategorija osobnih podataka – Zahtjev za uklanjanje poveznica – Obveza operatora pretraživača da prihvati takav zahtjev – Iznimka – Podaci za koje je očito da ih je objavio ispitanik – Uvjeti

(Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9. st. 2. t. (a), (e) i (g), čl. 17. st. 1. t. (b) i (c) te čl. 21. st. 1.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 8. st. 1., čl. 8. st. 2. t. (a) i (e), čl. 8. st. 4. i čl. 14. st.1. t. (a))


(t. 61.-65., t. 2. izreke)

7.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Zaštita posebnih kategorija osobnih podataka – Zahtjev za uklanjanje poveznica – Obveza operatora pretraživača da prihvati takav zahtjev – Iznimka – Zaštita slobode informiranja internetskih korisnika – Provjera koju provodi navedeni operator

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7., 8. i 11. te čl. 52. st. 1.; Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9. st. 1. i čl. 10.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 8. st. 1. i 5.)

(t. 66.-69., t. 2. izreke)

8.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Obrada posebnih kategorija osobnih podataka – Podaci o kaznenim djelima i kaznenim osudama – Pojam – Informacije o pravosudnom postupku – Uključenost – Zahtjev za uklanjanje poveznica – Obveza operatora pretraživača da prihvati takav zahtjev – Uvjeti – Usklađivanje ispitanikova prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka sa slobodom informiranja internetskih korisnika – Provjera koju provodi navedeni operator

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7., 8. i 11.; Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 5. st. 1. t. (c) do (e) i čl. 10.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 6. st. 1. t. (c) do (e) i čl. 8. st. 4. i 5.)

(t. 72.-79., t. 3. izreke)

Kratak prikaz

Zabrana obrade određenih kategorija osjetljivih osobnih podataka primjenjuje se i na operatore pretraživača

Presudom od 24. rujna 2019., GC i dr. (Uklanjanje poveznica prema osjetljivim podacima) (C-136/17), Sud je, sastavljen u velikom vijeću, pojasnio obveze operatora pretraživača u okviru zahtjeva za uklanjanje poveznica prema osjetljivim podacima.

Google je odbio prihvatiti zahtjeve četiriju osoba da s popisa rezultata koji se prikazuje na pretraživaču nakon izvršene pretrage po njihovim osobnim imenima ukloni različite poveznice prema mrežnim stranicama što su ih objavile treće osobe, osobito prema novinskim člancima. Nakon što su te četiri osobe podnijele pritužbe, Commission nationale de l’informatique et des libertés (Državna komisija za informatičke tehnologije i slobode, CNIL) (Francuska) odbio je naložiti Googleu da provede zatražena uklanjanja poveznica. Conseil d’État (Francuska), koji odlučuje u predmetu, zatražio je od Suda da pojasni obveze operatora pretraživača prilikom obrade zahtjeva za uklanjanje poveznica na temelju Direktive 95/46.(1)

Kao prvo, Sud je podsjetio na to da su obrada osobnih podataka kojima se otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i obrada podataka u vezi sa zdravljem ili spolnim životom zabranjeni, uz određene iznimke i odstupanja(2). Kada je riječ o obradi podataka koji se odnose na kaznena djela, kaznene osude i sigurnosne mjere ona se može izvršiti jedino pod nadzorom službenog tijela, ili ako su nacionalnim pravom predviđene prikladne i posebne mjere(3).

Sud je ocijenio da se zabrana i ograničenja koji se odnose na obradu tih posebnih kategorija podataka primjenjuju na operatora pretraživača, kao i na svakog drugog voditelja obrade osobnih podataka. Naime, cilj tih zabrana i ograničenja je osiguravanje pojačane zaštite od takvih obrada koje, zbog posebne osjetljivosti tih podataka, mogu predstavljati osobito teško miješanje u temeljna prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka(4).

Međutim, operator pretraživača nije odgovoran za to što se osobni podaci nalaze na mrežnoj stranici koju je objavila treća osoba, nego za postavljanje poveznice prema toj stranici. U tim okolnostima, zabrana i ograničenja koja se odnose na obradu osjetljivih podataka primjenjuju se na tog operatora samo zbog tog postavljanja te stoga provjerom koju valja provesti na temelju ispitanikova zahtjeva i pod nadzorom nadležnih nacionalnih tijela.

Kao drugo, Sud je ocijenio da, kada operator odlučuje o zahtjevu za uklanjanje poveznica prema osjetljivim podacima načelno ga je dužan prihvatiti, uz određene iznimke. Kada je riječ o tim iznimkama, operator može, među ostalim, odbiti takav zahtjev ako utvrdi da poveznice vode prema podacima za koje je očito da ih je objavio ispitanik(5), pod uvjetom da postavljanje takvih poveznica zadovoljava ostale uvjete zakonitosti obrade osobnih podataka, osim ako ispitanik ima pravo prigovora na postavljanje tih poveznica zbog razloga koji se tiču njegove posebne situacije(6).

U svakom slučaju, kada odlučuje o zahtjevu za uklanjanje poveznica, operator pretraživača mora provjeriti je li uključivanje poveznice prema mrežnoj stranici na kojoj su objavljeni osjetljivi podaci u popis rezultata prikazan nakon pretrage po osobnom imenu te osobe strogo nužno za zaštitu slobode informiranja internetskih korisnika potencijalno zainteresiranih da posredstvom navedene pretrage pristupe toj mrežnoj stranici(7). U tom pogledu Sud je naglasio da iako prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka općenito prevaguju nad slobodom informiranja internetskih korisnika, ta ravnoteža u posebnim slučajevima ipak ovisiti o naravi informacije o kojoj je riječ, o njezinoj osjetljivosti u odnosu na ispitanikov privatni život kao i o javnom interesu za tu informaciju, koji se može razlikovati osobito s obzirom na ulogu koju ta osoba ima u javnom životu.

Kao treće, Sud je zaključio da u okviru zahtjeva za uklanjanje poveznica prema mrežnim stranicama na kojima su objavljene informacije o pravosudnom postupku u kaznenim stvarima vođenom protiv ispitanika, koje se tiču ranije faze tog postupka i više ne odgovaraju trenutačnoj situaciji, na operatoru pretraživača je da procijeni ima li navedena osoba, s obzirom na sve okolnosti predmetnog slučaja pravo na to da se informacije o kojima je riječ u trenutačnom stanju više ne povezuju s njezinim osobnim imenom na popisu rezultata prikazanom nakon pretrage po tom imenu. Međutim, čak i ako to nije slučaj zato što se uključivanje poveznice o kojoj je riječ pokazuje strogo nužnim za usklađivanje ispitanikova prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka sa slobodom informiranja potencijalno zainteresiranih internetskih korisnika, operator je dužan, najkasnije povodom zahtjeva za uklanjanje poveznica, urediti popis rezultata na takav način da opća slika koju taj popis pruža internetskom korisniku odražava trenutačnu pravosudnu situaciju, što osobito zahtijeva da se poveznice prema mrežnim stranicama koje sadržavaju informacije o toj temi nađu na vrhu spomenutog popisa.


1      Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.). Ta je Direktiva stavljena izvan snage, s učinkom od 25. svibnja 2018., Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravak SL 2018., L 127, str. 2.)


2      Članak 8. stavak 1. Direktive 95/46 i članak 9. stavak 1. Uredbe 2016/679.


3      Članak 8. stavak 5. Direktive 95/46 i članak 10. Uredbe 2016/679.


4      Prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka zajamčena su u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.


5      Članak 8. stavak 2. točka (e) Direktive 95/46 i članak 9. stavak 2. točka (e) Uredbe 2016/679.


6      Članak 14. prvi stavak točka (a) Direktive 95/46 i članak 21. stavak 1. Uredbe 2016/679.


7      Pravo na slobodu izražavanja i informiranja utvrđeno je u članku 11. Povelje Europske unije o temeljenim pravima.