Language of document : ECLI:EU:C:2019:773

C136/17. sz. ügy

GC és társai

kontra

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(a Conseil d’État [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

 A Bíróság ítélete (nagytanács), 2019. szeptember 24.

„Előzetes döntéshozatal – Személyes adatok – A weboldalakon található ilyen adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – 95/46/EK irányelv – (EU) 2016/679 rendelet – Internetes keresőmotorok – A weboldalakon található adatok kezelése – Az ezen irányelv 8. cikkében és az e rendelet 9. és 10. cikkében említett különleges adatkategóriák – E cikkeknek a keresőmotor működtetőjére való alkalmazhatósága – E működtető kötelezettségeinek említett cikkek szerinti terjedelme – Az adatok weboldalakon történő közzététele kizárólag újságírás vagy művészi, illetve irodalmi kifejezés céljából – A link törlése iránti kérelem elbírálására gyakorolt hatás – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke”

1.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – A 95/46 irányelv 2. cikke – Személyes adatok kezelése – Fogalom – Keresőmotorok útján végzett olyan tevékenység, amely harmadik fél által az interneten közzétett vagy megosztott információk kereséséből, indexálásából, tárolásából és az internethasználók számára történő hozzáférhetővé tételéből áll – Bennfoglaltság – Adatkezelő – Fogalom – A keresőmotor működtetője – Bennfoglaltság

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, b) és d) pont)

(lásd: 35–37. pont)

2.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – 95/46 irányelv – A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – Az említett adatkategóriák kezelésére vonatkozó tilalmak vagy korlátozások – A keresőmotor működtetőjére való alkalmazhatóság – Feltételek

(2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 9. cikk, (1) bekezdés és 10. cikk; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (1) és (5) bekezdés)

(lásd: 42–48. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

3.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – A 95/46 irányelv 12. és 14. cikke – Az érintettnek a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és a kezelésük elleni tiltakozáshoz való joga – Weboldalakra mutató linkek találati listáról való törlésének kérelmezéséhez való jog – Feltételek

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk, b) pont és 14. cikk, első bekezdés, a) pont)

(lásd: 50–52. pont)

4.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – A 95/46 irányelv 12. és 14. cikke – Az érintettnek a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és a kezelésük elleni tiltakozáshoz való joga – Valamely személy neve alapján történő, keresőmotor útján végzett keresés – Találati lista megjelenítése – Annak kérelmezéséhez való jog, hogy ezen információt többé ne tegyék hozzáférhetővé a nagy nyilvánosság számára

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7. és 8. cikk; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 6. cikk, (1) bekezdés, c)–e) pont; 12. cikk, b) pont és 14. cikk, első bekezdés, a) pont)

(lásd: 53. pont)

5.        Alapvető jogok – A magánélet tiszteletben tartása – A személyes adatok védelme – Korlátozások – Feltételek

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7. és 8. cikk, és 52. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 58. pont)

6.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – 95/46 irányelv – A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – Link törlése iránti kérelem – A keresőmotor működtetőjének e kérelem teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – Kivétel – Az érintett által egyértelműen nyilvánosságra hozott adatok – Feltételek

(2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 9. cikk, (2) bekezdés, a), e) és g) pont; 17. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont, és 21. cikk, (1) bekezdés; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (1) bekezdés, (2) bekezdés, a) és e) pont, (4) bekezdés és 14. cikk, első bekezdés, a) pont)

(lásd: 61–65. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

7.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – 95/46 irányelv – A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – Link törlése iránti kérelem – A keresőmotor működtetőjének e kérelem teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – Kivétel – Az internethasználók tájékozódási szabadságának védelme – Az említett működtető általi vizsgálat

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7., 8. és 11. cikk, és 52. cikk, (1) bekezdés; 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 9. cikk, (1) bekezdés és 10. cikk; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (1) és (5) bekezdés)

(lásd: 66–69. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

8.        Jogszabályok közelítése – A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyek védelme – 95/46 irányelv – A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – Bűncselekményekre és büntetőítéletekre vonatkozó adatok – Fogalom – Bírósági eljárásra vonatkozó információk – Bennfoglaltság – Link törlése iránti kérelem – A keresőmotor működtetőjének e kérelem teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – Feltételek – Az érintett személy magánélet tiszteletben tartásához és személyes adatok védelméhez való joga és az internethasználók tájékozódási szabadsága közötti összhang biztosítása – Az említett működtető általi vizsgálat

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7., 8. és 11. cikk; 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 5. cikk, (1) bekezdés, c)–e) pont és 10. cikk; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 6. cikk, (1) bekezdés, c)–e) pont és 8. cikk, (4) és (5) bekezdés)

(lásd: 72–79. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

Összefoglalás

A különleges személyes adatok bizonyos kategóriáinak kezelésére vonatkozó tilalom a keresőmotorok működtetőire is alkalmazandó

A 2019. szeptember 24‑i GC és társai (Különleges adatokra mutató linkek törlése) ítéletben (C‑136/17) a nagytanácsban eljáró Bíróság pontosította a keresőmotor működtetőjének a különleges adatokra mutató linkek törlése iránti kérelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.

A Google elutasította négy személy arra irányuló kérelmét, hogy a keresőmotorral a nevük alapján végzett keresés eredményeként megjelenített találati listáról töröljön különböző, harmadik felek által közzétett weboldalakra – többek között a sajtóban megjelent cikkekre – mutató linkeket. E négy személy panaszai nyomán a Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL, adatvédelmi hatóság, Franciaország) megtagadta a Google arra való kötelezését, hogy intézkedjen a linkek kért törlése érdekében. Az ügyben eljáró Conseil d’État (államtanács, Franciaország) arra kérte a Bíróságot, hogy pontosítsa a linkek törlése iránti, a 95/46 irányelven(1) alapuló kérelem elbírálásával összefüggésben a keresőmotor működtetőjére háruló kötelezettségeket.

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy bizonyos kivételekkel és eltérésekkel tilos az olyan személyes adatok kezelése, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkoznak.(2) A bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok kezelése főszabály szerint kizárólag a hatóság ellenőrzése mellett történhet, vagy ha a nemzeti jog megfelelő külön biztosítékot nyújt.(3)

A Bíróság kimondta, hogy az ezen sajátos adatkategóriák kezelésére vonatkozó tilalom és korlátozások – a személyes adatokat kezelő bármely más adatkezelőhöz hasonlóan – a keresőmotor működtetőjére is alkalmazandók. E tilalmak és korlátozások célja ugyanis az ilyen adatkezeléssel szembeni fokozott védelem biztosításában áll, mivel az adatkezelés ezen adatok különösen érzékeny jellege folytán különösen súlyos beavatkozást jelenthet a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogokba.(4)

A keresőmotor működtetőjének felelőssége ugyanakkor nem a személyes adatoknak valamely harmadik fél által közzétett weboldalon való fellelhetőségén, hanem ezen oldal találati listán való feltüntetésén alapul. E körülmények között a különleges adatok kezelésére vonatkozó tilalom és korlátozások kizárólag a találati listán való e feltüntetés alapján – és így az érintett által előterjesztett kérelem nyomán és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok ellenőrzése mellett folytatandó vizsgálat alapján – alkalmazandók e működtetőre.

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy a különleges adatokra mutató linkek törlése iránti kérelem elbírálásakor a működtető – bizonyos kivételek mellett – főszabály szerint köteles teljesíteni e kérelmet. E kivételeket illetően a működtető többek között akkor jogosult visszautasítani az ilyen kérelem teljesítését, ha megállapítja, hogy a linkek az érintett által egyértelműen nyilvánosságra hozott adatokra mutatnak,(5) feltéve, hogy az ilyen linkek megjelenítése egyúttal a jogszerű személyesadat‑kezelés többi feltételének is eleget tesz, és feltéve, hogy az érintett személy nem jogosult arra, hogy a sajátos helyzetével kapcsolatos érdekből tiltakozzon az említett adatkezeléssel szemben.(6)

Mindenesetre a linkek törlése iránti kérelem elbírálásakor a keresőmotor működtetőjének meg kell vizsgálnia, hogy a különleges adatokat közzétevő weboldalra mutató linknek az e személy neve alapján végzett keresés nyomán megjelenített találati listán való feltüntetése feltétlenül szükséges‑e azon internethasználók tájékozódás szabadságához való jogának(7) védelméhez, akiknek esetleg érdekük fűződik ahhoz, hogy az ilyen keresés alapján hozzáférjenek e weboldalhoz. A Bíróság e tekintetben hangsúlyozta, hogy jóllehet főszabály szerint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogok megelőzik az internethasználók tájékozódási szabadságát, ez az egyensúly egyes egyedi esetekben a kérdéses információ jellegétől, illetve attól is függhet, hogy az információ mennyire érzékeny az érintett személy magánélete szempontjából, illetve hogy a nyilvánosságnak milyen érdeke fűződik ezen információ megszerzéséhez, ami többek között attól függően változhat, hogy e személy játszik‑e valamilyen közéleti szerepet.

Harmadszor, a Bíróság kimondta, hogy az érintett személy elleni büntetőeljárásra vonatkozó olyan adatokra mutató linkek törlése iránti kérelem keretében, amelyek ezen eljárás korábbi szakaszára vonatkoznak, és már nem tükrözik az aktuális helyzetet, a keresőmotor működtetőjének feladata annak megvizsgálása, hogy az ügy összes körülményére tekintettel az említett személy jogosult‑e arra, hogy a szóban forgó információt a neve alapján végzett keresés eredményeként megjelenített találati lista segítségével aktuálisan már ne lehessen a nevével összekapcsolni. Ugyanakkor, még ha az érintett személy nem is jogosult erre, mivel a szóban forgó link megjelenítése feltétlenül szükségesnek bizonyul az érintett személy magánélet tiszteletben tartásához és személyes adatok védelméhez való jogának az esetlegesen érdekelt internethasználók tájékozódási szabadságával való összeegyeztetéséhez, e működtető mindenképpen köteles legkésőbb a link törlése iránti kérelem alkalmával oly módon megváltoztatni a találati listát, hogy az internethasználó számára abból eredő átfogó kép a bírósági eljárás aktuális állását tükrözze, amihez többek között az szükséges, hogy az e tárgyra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkek e listán legfelül jelenjenek meg.


1      A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24‑i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.). Ezt az irányelvet 2018. május 25‑i hatállyal hatályon kívül helyezte a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27‑i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.).


2      A 95/46 irányelv 8. cikkének (1) bekezdése és a 2016/679 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése.


3      A 95/46 irányelv 8. cikkének (5) bekezdése és a 2016/679 rendelet 10. cikke.


4      A magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke biztosítja.


5      A 95/46 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének e) pontja és a 2016/679 rendelet 9. cikke (2) bekezdésének e) pontja.


6      A 95/46 irányelv 14. cikke első bekezdésének a) pontja és a 2016/679 rendelet 21. cikkének (1) bekezdése.


7      A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságáról az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke rendelkezik.