Language of document : ECLI:EU:C:2019:773

Lieta C136/17

GC u.c.

pret

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(Conseil d’État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

 Tiesas (virspalāta) 2019. gada 24. septembra spriedums

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Personas dati – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz šo tīmekļa lapās esošo datu apstrādi – Direktīva 95/46/EK – Regula (ES) 2016/679 – Interneta meklētājprogrammas – Tīmekļvietnēs ietverto datu apstrāde – Īpašas datu kategorijas, kas paredzētas šīs direktīvas 8. pantā un šīs regulas 9. un 10. pantā – Šo pantu piemērojamība meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam – Šā pakalpojumu sniedzēja pienākumu apjoms saskaņā ar minētajiem pantiem – Datu publicēšana tīmekļvietnēs tikai un vienīgi žurnālistikas vai mākslinieciskās vai literārās izteiksmes nolūkiem – Ietekme uz lūguma atsaistīt atsauci izskatīšanu – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 2. pants – Personas datu apstrāde – Jēdziens – Meklētājprogrammas darbība, kura izpaužas kā publicētās vai trešo personu internetā ievietotās informācijas atrašana, to indeksējot, uzglabājot un nododot interneta lietotāju rīcībā – Iekļaušana – Pārzinis – Jēdziens – Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 2. panta b) un d) punkts)

(skat. 35.–37. punktu)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Īpašu kategoriju personas datu apstrāde – Minēto kategoriju personas datu apstrādes aizliegumi vai ierobežojumi – Piemērojamība meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam – Nosacījumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 9. panta 1. punkts un 10. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 8. panta 1. un 5. punkts)

(skat. 42.–48. punktu un rezolutīvās daļas 1. punktu)

3.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 12. un 14. pants – Datu subjekta tiesības piekļūt personas datiem un tiesības iebilst pret to apstrādi – Tiesības pieprasīt saišu uz tīmekļa lapām izņemšanu no rezultātu saraksta – Nosacījumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 12. panta b) punkts un 14. panta pirmās daļas a) apakšpunkts)

(skat. 50.–52. punktu)

4.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 12. un 14. pants – Datu subjekta tiesības piekļūt personas datiem un tiesības iebilst pret to apstrādi – Meklēšana ar meklētājprogrammu, izmantojot attiecīgās personas vārdu – Rezultātu saraksta parādīšana – Tiesības pieprasīt vairs nesniegt šo informāciju sabiedrībai

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 6. panta 1. punkta c)–e) apakšpunkts, 12. panta b) punkts un 14. panta pirmās daļas a) apakšpunkts)

(skat. 53. punktu)

5.        Pamattiesības – Privātās dzīves neaizskaramība – Personas datu aizsardzība – Ierobežojumi – Nosacījumi

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants, un 52. panta 1. punkts)

(skat. 58. punktu)

6.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Īpašu kategoriju personas datu apstrāde – Lūgums atsaistīt atsauces – Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja pienākums apmierināt šādu lūgumu – Izņēmums – Dati, kurus acīmredzami ir publiskojis pats datu subjekts – Nosacījumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 9. panta 2. punkta a), e) un g) apakšpunkts, 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 21. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 8. panta 1. punkts, 2. punkta a) un e) apakšpunkts un 4. punkts un 14. panta pirmās daļas a) apakšpunkts)

(skat. 61.–65. punktu un rezolutīvās daļas 2. punktu)

7.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Īpašu kategoriju personas datu apstrāde – Lūgums atsaistīt atsauces – Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja pienākums apmierināt šādu lūgumu – Izņēmums – Interneta lietotāju informācijas brīvības aizsardzība – Minētā pakalpojumu sniedzēja veikta pārbaude

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants un 52. panta 1. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 9. panta 1. punkts un 10. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 8. panta 1. un 5. punkts)

(skat. 66.–69. punktu un rezolutīvās daļas 2. punktu)

8.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Īpašu kategoriju personas datu apstrāde – Dati par noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālsodāmību – Jēdziens – Informācija par tiesvedību – Iekļaušana – Lūgums atsaistīt atsauces – Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja pienākums apmierināt šādu lūgumu – Nosacījumi – Datu subjekta tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību salāgošana ar interneta lietotāju informācijas brīvību – Minētā pakalpojumu sniedzēja veikta pārbaude

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 5. panta 1. punkta c)–e) apakšpunkts un 10. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 6. panta 1. punkta c)–e) apakšpunkts un 8. panta 4. un 5. punkts)

(skat. 72.–79. punktu un rezolutīvās daļas 3. punktu)

Rezumējums

Aizliegums apstrādāt īpašu kategoriju sensitīvus personas datus attiecas arī uz meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēju

2019. gada 24. septembra spriedumā GC u.c. (Atsauču uz sensitīviem datiem atsaistīšana) (C‑136/17) Tiesas virspalāta konkretizēja meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja pienākumus saistībā ar lūgumu atsaistīt atsauces uz sensitīviem datiem.

Google bija atteikusies apmierināt četru personu lūgumus no rezultātu saraksta, kas meklētājprogrammā parādās, veicot meklēšanu pēc šo personu vārda, atsaistīt vairākas atsauces uz trešo personu publicētām tīmekļa lapām, tostarp uz presē publicētiem rakstiem. Šo četru personu sūdzības saņēmusī Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Valsts informātikas un brīvību komisija, Francija) atteicās pieprasīt, lai Google veiktu lūgto atsauču atsaistīšanu. Lietu izskatošā Conseil d’État (Valsts padome, Francija) lūdza Tiesai konkretizēt, kādi ir meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja pienākumi, kad tas izskata lūgumu atsaistīt atsauces saskaņā ar Direktīvu 95/46 (1).

Pirmkārt, Tiesa atgādināja, ka apstrādāt tādus personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī datus par veselību vai seksuālo dzīvi, – ar zināmiem izņēmumiem un atkāpēm – ir aizliegts (2). Savukārt datus par noziedzīgiem nodarījumiem, kriminālsodāmību vai drošības pasākumiem principā var apstrādāt tikai valsts iestādes kontrolē vai tad, ja attiecīgās valsts tiesībās ir paredzētas atbilstīgas speciālas garantijas (3).

Tiesa nosprieda, ka aizliegums apstrādāt šo īpašo kategoriju personas datus un šādas apstrādes ierobežojumi ir piemērojami meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam gluži tāpat kā ikvienam citam personas datu pārzinim. Proti, šo aizliegumu un ierobežojumu mērķis ir nodrošināt ciešāku aizsardzību pret tādu apstrādi, kas šo datu īpašās sensitivitātes dēļ iespējami varētu radīt īpaši smagu iejaukšanos pamattiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību (4).

Tomēr meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs nevis tāpēc, ka personas dati atrodas kādas trešās personas publicētā tīmekļa lapā, bet gan tāpēc, ka tas sasaista atsauces uz šo lapu. Šajos apstākļos aizliegums apstrādāt sensitīvos datus vai šādas apstrādes ierobežojumi šim meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir piemērojami tikai šīs atsauču sasaistīšanas dēļ, un tātad tas darāms, kompetento valsts iestāžu uzraudzībā veicot pārbaudi pēc datu subjekta pieprasījuma.

Otrkārt, Tiesa uzskatīja, ka meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam, saņemot lūgumu atsaistīt atsauces uz sensitīviem datiem, šis lūgums – ar zināmiem izņēmumiem – principā ir jāapmierina. Runājot par šiem izņēmumiem, jāteic, ka pakalpojumu sniedzējs var noraidīt šādu lūgumu, piemēram, ja viņš konstatē, ka attiecīgās saites novirza uz datiem, kurus acīmredzami ir publiskojis pats datu subjekts (5), ar nosacījumu, ka šo atsauču sasaistīšana atbilst pārējiem personas datu apstrādes likumīguma nosacījumiem un ja vien šim subjektam nav tiesību iebilst pret minēto atsauču sasaistīšanu ar viņa īpašo situāciju saistītu iemeslu dēļ (6).

Katrā ziņā, saņemot lūgumu atsaistīt atsauces, meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir jāpārbauda, vai saites uz tīmekļa lapu, kurā ir publicēti sensitīvi dati, iekļaušana rezultātu sarakstā, kas parādās, veicot meklēšanu pēc šā subjekta vārda, izrādās esam absolūti nepieciešama, lai aizsargātu informācijas brīvību to interneta lietotāju gadījumā (7), kuri varētu būt ieinteresēti piekļūt šai tīmekļa lapai, veicot šādu meklēšanu. Šajā ziņā Tiesa uzsvēra, ka, lai gan tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību principā ir pārākas par interneta lietotāju informācijas brīvību, šis samērs tomēr īpašos gadījumos var būt atkarīgs no attiecīgās informācijas būtības un no tā, cik šī informācija ir sensitīva datu subjekta privātās dzīves aspektā, kā arī no sabiedrības interesēm saņemt šo informāciju, kas savukārt var atšķirties tostarp atkarībā no attiecīgā subjekta lomas sabiedriskajā dzīvē.

Treškārt, Tiesa nosprieda, ka meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam, saņemot lūgumu atsaistīt atsauces uz datiem par tiesvedību krimināllietā pret datu subjektu, kuri attiecas uz šīs tiesvedības agrāku posmu un vairs neatbilst pašreizējai situācijai, ir jāizvērtē, vai – ņemot vērā visus attiecīgās lietas apstākļus – šim subjektam ir tiesības uz to, lai attiecīgā informācija pašreiz vairs netiktu saistīta ar viņa vārdu rezultātu sarakstā, kas parādās, veicot meklēšanu pēc šā vārda. Tomēr, lai arī tā tas nav tāpēc, ka attiecīgās saites iekļaušana izrādās esam absolūti nepieciešama, lai datu subjekta tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību salāgotu ar iespējami ieinteresēto interneta lietotāju informācijas brīvību, pakalpojumu sniedzējam – vēlākais, saņemot lūgumu atsaistīt atsauces – ir jāpārveido rezultātu saraksts tādējādi, lai interneta lietotāja gūtā kopaina atspoguļotu pašreizējo tieslietu situāciju, un tālab ir vajadzīgs tostarp, lai saites uz tīmekļa lapām, kurās ir rodama informācija par šo jautājumu, parādītos šā saraksta sākumā.


1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV 1995, L 281, 31. lpp.). Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.) šī direktīva kopš 2018. gada 25. maija ir atcelta.


2      Direktīvas 95/46 8. panta 1. punkts un Regulas 2016/679 9. panta 1. punkts.


3      Direktīvas 95/46 8. panta 5. punkts un Regulas 2016/679 10. pants.


4      Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību ir garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā.


5      Direktīvas 95/46 8. panta 2. punkta e) apakšpunkts un Regulas 2016/679 9. panta 2. punkta e) apakšpunkts.


6      Direktīvas 95/46 14. panta pirmās daļas a) apakšpunkts un Regulas 2016/679 21. panta 1. punkts.


7      Tiesības uz vārda un informācijas brīvību ir nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā.