Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 24 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Дело C-136/17)1

(Преюдициално запитване — Лични данни — Защита на физическите лица при обработването на тези данни, които се намират на уебстраници — Директива 95/46/ЕО — Регламент (ЕС) 2016/679 — Търсачки в интернет — Обработване на данни, които се съдържат на уебсайтове — Специални категории от данни, посочени в член 8 от тази директива и в членове 9 и 10 от този регламент — Приложимост на тези членове по отношение на лицето, което управлява интернет търсачката — Обхват на задълженията на лицето, което управлява интернет търсачката, с оглед на посочените членове — Публикуване на данните на уебсайтове единствено за целите на журналистическа дейност или на литературно или художествено изразяване — Значение за обработването на искане за премахване от резултатите при търсене (дерефериране) — Членове 7, 8 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: GC, AF, BH, ED

Ответник: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

в присъствието на: Premier ministre, Google LLC, правоприемник на Google Inc.

Диспозитив

Разпоредбите на член 8, параграфи 1 и 5 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкуват в смисъл, че забраната или ограниченията за обработването на специалните категории от лични данни, посочени в тези разпоредби, се прилагат — при спазване на изключенията, предвидени в тази директива — и по отношение на лицето, което управлява интернет търсачка, в рамките на неговата отговорност, компетентност и възможности като администратор на данни, обработвани в рамките на дейността на тази интернет търсачка, при проверка, извършена от лицето, управляващо търсачката, под контрола на компетентните национални органи след подадено от съответното физическо лице искане.

Разпоредбите на член 8, параграфи 1 и 5 от Директива 95/46 трябва да се тълкуват в смисъл, че по силата на тези разпоредби лицето, което управлява интернет търсачка, по принцип е длъжно — при спазване на предвидените в Директивата изключения — да уважи исканията за премахване от резултатите при търсене на връзки, водещи към уебстраници, на които се намират лични данни, попадащи в обхвата на специалните категории, посочени в тези разпоредби.

Член 8, параграф 2, буква д) от Директива 95/46 трябва да се тълкува в смисъл, че съгласно този член лицето, което управлява интернет търсачка, може да откаже да уважи искане за премахване от резултатите при търсене, когато констатира, че въпросните връзки водят към съдържания, включващи лични данни, които попадат в обхвата на специалните категории, посочени в този член 8, параграф 1, но чието обработване е обхванато от изключението, предвидено във въпросния член 8, параграф 2, буква д), при условие че обработването отговаря на всички други изисквания за законосъобразност, поставени в тази директива, и ако съответното физическо лице няма правото съгласно член 14, първа алинея, буква а) от посочената директива да възрази срещу въпросното обработване въз основа на неопровержими законови основания, свързани с неговото конкретно положение.

Разпоредбите на Директива 95/46 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато лицето, което управлява интернет търсачка, е сезирано с искане за премахване от резултатите при търсене на връзка към уебстраница, на която са публикувани лични данни, които попадат в обхвата на специалните категории, посочени в член 8, параграф 1 или 5 от тази директива, управляващото интернет търсачка лице трябва, въз основа на всички относими към конкретния случай обстоятелства и предвид тежестта на вмешателството в основните права на съответното физическо лице на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, установени в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да провери дали по съображения, свързани със значим обществен интерес, посочени в член 8, параграф 4 от въпросната директива, и при спазване на условията, предвидени в тази последна разпоредба, включването на тази връзка в списъка с резултати, който се показва след търсене, извършено въз основа на името на това лице, се оказва напълно необходимо за защитата на установената в член 11 от Хартата свобода на информация на потребителите на интернет, които са потенциално заинтересовани да имат достъп до тази уебстраница посредством такова търсене.

Разпоредбите на Директива 95/46 трябва да се тълкуват в смисъл, че:

от една страна, информацията за съдебно производство, предмет на което е било физическо лице, както и евентуално информацията за присъдата, с която то е приключило, представляват данни, отнасящи се до „закононарушения“ и до „наказателни присъди“ по смисъла на член 8, параграф 5 от тази директива, и

от друга страна, лицето, което управлява интернет търсачка, е длъжно да уважи искане за премахване от резултатите при търсене на връзки към уебстраници, съдържащи такава информация, когато информацията се отнася до по-ранен етап от разглежданото съдебно производство и вече не отговаря на действителното положение предвид развитието на производството, доколкото е установено в рамките на проверката на съображенията, свързани със значим обществен интерес, посочени в член 8, параграф 4 от посочената директива, че с оглед на всички обстоятелства по случая основните права на съответното физическо лице, гарантирани от членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, имат предимство пред защитените в член 11 от тази харта основни права на потенциално заинтересованите интернет потребители.

____________

1 ОВ C 168, 29.5.2017 г.