Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 februari 2011 - Strack / Commissie

(Zaak F-119/07)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Procedure bij ombudsman - Bezwarend besluit Artikel 73 van Statuut - Consolidering - Voorlopige vergoeding)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Curall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van een aantal besluiten van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoeken om een procedure bij de ombudsman in te leiden, een snelle tussenkomst, maatregelen ter oplossing van de conflicten alsmede om betaling van een voorschot krachtens artikel 19, lid 4, van de Regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten. Vordering tot schadevergoeding.

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 26 februari 2007 houdende weigering om Strack een voorlopige vergoeding te betalen in de zin van artikel 19, lid 4, van de gemeenschappelijke regeling, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie zal naast haar eigen kosten de helft van de kosten van Strack dragen.

Strack zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 183 van 19.7.2008, blz. 32.