Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 15. marca 2011

Vec F‑120/07

Guido Strack

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Prevod dní riadnej dovolenky – Článok 4 prílohy V služobného poriadku – Dôvody, ktoré súvisia s požiadavkami služby – Článok 73 služobného poriadku – Smernica 2003/88/ES – Právo na platenú ročnú dovolenku – Nemocenská dovolenka“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou G. Strack navrhuje zrušiť rozhodnutia Komisie z 30. mája 2005, 25. októbra 2005, 15. marca 2007 a 20. júla 2007 v rozsahu, v akom obmedzujú prevod dní riadnej dovolenky nevyčerpaných v roku 2004 na dvanásť dní, čím obmedzujú sumu vyplatenú ako náhrada v čase odchodu zo služby, a zaviazať Komisiu na zaplatenie náhrady zodpovedajúcej 26,5 dňa riadnej dovolenky, zvýšenej o úroky z omeškania od 1. apríla 2005

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2007, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o prevod zostávajúcich dní riadnej dovolenky z roku 2004, sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania žalobcu.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dovolenka – Riadna dovolenka – Definitívne skončenie služobného pomeru – Náhrada za nevyčerpanú dovolenku – Výpočet peňažnej náhrady

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88, článok 7 ods. 2)

2.      Úradníci – Dovolenka – Riadna dovolenka – Prevod z dôvodu neprítomnosti pre dlhodobú chorobu

(Služobný poriadok úradníkov, články 1e a 57; príloha V, článok 4 prvý odsek)

1.      Z článku 7 ods. 2 smernice 2003/88 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vyplýva, že úradníka, ktorého lekársky odôvodnená práceneschopnosť trvala takmer do konca referenčného obdobia, nemožno zbaviť možnosti získať peňažnú náhradu za nevyčerpanú riadnu dovolenku.

Táto peňažná náhrada sa má vypočítať takým spôsobom, aby bola dotknutá osoba v situácii porovnateľnej so situáciou, v akej by sa nachádzala, ak by uvedené právo vykonala počas trvania svojho pracovného pomeru. Z toho vyplýva, že bežná odmena úradníka, ktorou je odmena, ktorá mu musí byť naďalej zachovaná počas obdobia pracovného odpočinku zodpovedajúceho platenej riadnej dovolenke, je rozhodujúca aj pre výpočet peňažnej náhrady za nevyčerpanú riadnu dovolenku pri skončení pracovného pomeru.

(pozri body 65 a 69)

Odkaz:

Súdny dvor: 20. januára 2009, Schultz‑Hoff, C‑350/06 a C‑520/06, bod 61

2.      V prípade, keď pracovníkovi v čerpaní riadnej dovolenky bráni neprítomnosť pre dlhodobú chorobu, sa má previesť celá riadna ročná dovolenka stanovená služobným poriadkom na základe článku 1e v spojení s článkom 57 služobného poriadku, a to napriek obmedzeniam obsiahnutým v článku 4 prvom odseku prílohy V služobného poriadku týkajúcim sa možností prevedenia nevyčerpanej ročnej dovolenky do nasledujúceho roka.

V dôsledku toho musí byť zrušené rozhodnutie administratívy, ktorým sa na základe tohto článku odmietlo prevedenie dní riadnej dovolenky presahujúcich počet dvanásť dní, ktoré si žalobca nevyčerpal z dôvodu dlhodobej nemocenskej dovolenky.

(pozri body 77 a 79)