Language of document : ECLI:EU:F:2011:3

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä tammikuuta 2011

Asia F-121/07

Guido Strack

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Virkamiestuomioistuimen toimivalta – Tutkittavaksi ottaminen – Virkamiehelle vastainen toimi

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Guido Strack vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission 12.1, 26.2 ja 20.7.2007 tekemät päätökset siltä osin kuin niissä väitetysti evätään häneltä oikeus tutustua tiettyihin komission hallussa oleviin asiakirjoihin, ja velvoittamaan komission maksamaan vahingonkorvausta, jonka suuruudeksi on arvioitu vähintään 10 000 euroa, korotettuna viivästyskorolla, korvauksena vahingoista, joita edellä mainituista epäämispäätöksistä on aiheutunut.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Vastineen toimittaminen – Määräaika – Määräajan jatkaminen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Suullinen käsittely – Esittelevän tuomarin kertomus suullista käsittelyä varten – Kohde

3.      Euroopan unioni – Toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Luonteeltaan yleinen sääntö – Virkamiehen sellainen pyyntö saada tutustua häntä koskevaan henkilökansioon ja potilastietoihin, johon sovelletaan henkilöstösääntöjen järjestelmää

(Henkilöstösääntöjen 26 artiklan seitsemäs ja kahdeksas kohta sekä 26 a artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1049/2001)

4.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiestuomioistuimen toimivalta – Kanne päätöksestä, jolla evätään virkamiehen asetuksen N:o 1049/2001 nojalla esittämä pyyntö saada tutustua asiakirjoihin, kuuluu virkamiestuomioistuimen toimivaltaan

(EY 230 ja EY 236 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön liitteessä I oleva 1 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 8 artiklan 1 kohta; neuvoston päätöksen 2004/752 1 artikla)

5.      Euroopan unioni – Toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus n:o 1049/2001 – Käsite päätös, jolla kieltäydytään luovuttamasta asiakirjoja yleisölle

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 6 artiklan 2 kohta)

6.      Euroopan unioni – Toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus n:o 1049/2001 – Velvollisuus esittää tiedonsaantipyyntö riittävän täsmällisellä tavalla

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 6 artiklan 1 ja 2 kohta)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdassa määrätään virkamiestuomioistuimen presidentillä olevasta mahdollisuudesta pidentää vastaajalle asetettua määräaikaa vastineen jättämistä varten. Tältä osin siitä seikasta, että määräaikaa on pidennetty useita kertoja, koska kontradiktorista näkemystenvaihtoa ei ole ollut, ei aiheudu, että kantajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu, jos asianosaisten tilanne ei ole olennaisesti muuttunut. Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta on kuitenkin arvioitava asianosaisten koko tilanteen kannalta.

(ks. 39 kohta)

2.      Kuten sen otsikosta käy ilmi, unionin tuomioistuinten esittelevän tuomarin alustavan kertomuksen tarkoitus on valmistella suullista käsittelyä ja mahdollistaa asianosaisille mahdollisten huomautusten esittäminen riita-asiasta ja kyseisessä kertomuksessa esille tuoduista kysymyksistä tuomion laatimista varten. Tähän asiakirjaan tehdyillä muutoksilla ei sellaisenaan ole minkäänlaista vaikutusta oikeudenkäyntimenettelyn kulkuun ja tuomion sisältöön, koska asianosaisten siitä esittämät huomautukset voidaan, jos niillä on asian kannalta merkitystä, ottaa huomioon vasta tuomiota laadittaessa.

(ks. 42 kohta)

3.      Virkamiesten oikeudesta tutustua heitä koskeviin henkilökansioihin ja potilastietoihin säädetään henkilöstösääntöjen 26 artiklan seitsemännessä ja kahdeksannessa kohdassa ja henkilöstösääntöjen 26 a artiklassa, ja virkamiesten mahdollisuudesta tutustua kaikkiin muihin heitä koskeviin tietoihin säädetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetulla asetuksella N:o 1049/2001.

Vaikka asetus N:o 1049/2001 on luonteeltaan yleinen sääntö, jossa määritellään yleiset periaatteet, joilla säädellään kaikkien unionin kansalaisten oikeutta tutustua asianomaisten toimielinten asiakirjoihin kaikilla unionin toimialoilla, henkilöstöasiat mukaan lukien, täten säädettyä tutustumisoikeutta voidaan kaikkien luonteeltaan yleisten sääntöjen tavoin täsmentää, laajentaa tai päinvastoin rajoittaa tai se voidaan jopa poissulkea – sen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan erityisellä säännöllä voidaan poiketa yleisestä säännöstä (lex specialis derogat legi generali) – silloin, kun erityisistä aloista säädetään erityisissä säännöissä.

Tältä osin henkilöstösääntöjen 26 artiklan seitsemäs ja kahdeksas kohta sekä 26 a artikla ovat nimenomaan erityisiä säännöksiä, joilla poiketaan asetuksen N:o 1049/2001 säännöksistä, koska niillä säännellään oikeutta tutustua tietyntyyppisiin asiakirjoihin, joista osa koskee virkamiesten hallinnollista tilannetta, pätevyyttä, tehokkuutta ja käytöstä, ja joista osa on luonteeltaan lääketieteellisiä.

(ks. 65–67 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑376/03, Hendrickx v. neuvosto, 5.4.2005, 55 kohta; asia T‑371/03, Le Voci v. neuvosto, 14.7.2005, 122 kohta ja asia T‑93/04, Kallianos v. komissio, 17.5.2006, 87 kohta

Virkamiestuomioistuin: yhdistetyt asiat F‑124/05 ja F‑96/06, A ja G v. komissio, 13.1.2010, 294 kohta

4.      Unionin tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevasta 1 artiklasta seuraa, että virkamiestuomioistuimella on toimivalta käsitellä kaikki virkamiehen ja hänen toimielimensä väliset riidat, jotka perustuvat näiden väliseen työsuhteeseen riippumatta siitä, mihin säännöksiin tai määräyksiin virkamies vetoaa kanteensa tueksi. Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 2004/752 1 artiklassa tuetaan tätä toteamusta.

Näin ollen virkamiestuomioistuimella on toimivalta lausua EY 236 artiklan nojalla nostetusta kumoamiskanteesta, joka koskee päätöstä, jolla komissio hylkäsi virkamiehen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen N:o 1049/2001 nojalla esittämän sellaisen pyynnön saada tutustua asiakirjoihin, joka perustuu tämän virkamiehen tai toimihenkilön ja komission väliseen työsuhteeseen. Tätä toteamusta ei tee tyhjäksi se seikka, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään vain kumoamiskanteesta, josta määrätään EY 230 artiklassa. Se seikka, että lainsäätäjä on halunnut tällä asetuksella antaa mahdollisimman suuren vaikutuksen yleisön oikeudelle tutustua toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin, selittää, että lainsäätäjä on valinnut yleisimmän muutoksenhakukeinon, ilman, että EY 230 artiklaan tehdyn viittauksen seurauksena yksityisten oikeussuojakeinot olisi rajoitettu pelkkään kumoamiskanteeseen, josta tässä artiklassa määrätään, ja että virkamiestuomioistuimelle unionin tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevassa 1 artiklassa myönnettyä toimivaltaa täten rajoitettaisiin.

(ks. 71–74 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑355/04 ja T‑446/04, Co‑Frutta v. komissio, 19.1.2010, 71 kohta

5.      Nimittävän viranomaisen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen N:o 1049/2001 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemässä kehotuksessa täsmentää asiakirjoja koskevaa tutustumispyyntöä kyseessä olevien asiakirjojen suuren määrän vuoksi, jätetään selvästi avoimeksi tutustumispyynnön käsitteleminen, joten tällaisesta kehotuksesta nostettua kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi.

(ks. 84 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑123/99, JT’s Corporation v. komissio, 12.10.2000, 25 kohta

6.      Kun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen N:o 1049/2001 6 artiklan 1 ja 2 kohdan kaltaisissa selkeissä säännöksissä, jotka koskevat toimielinten hallussa olevia asiakirjoja koskevia tutustumispyyntöjä, säädetään yksiselitteisesti velvollisuudesta esittää pyyntö riittävän täsmällisesti, jotta hallinto voi vastata siihen, ei tämän velvollisuuden noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen, että hallinto on velvollinen suorittamaan itse tutkimukset tämän epätäsmällisyyden korjaamiseksi ja käyttämään mahdollisesti huomattavia voimavaroja. Säännöstä, jonka mukaan oikeussubjektit eivät saa käyttää yhteisön oikeussääntöihin vetoamista väärin, kuitenkin seuraa, että kun hallintoalamaiset esittävät hallinnolle pyyntöjä, heillä on velvollisuus antaa toimielimille tietoja ja toimia niitä kohtaan lojaalisti.

Tässä asiayhteydessä, vaikka toimielimelle, jolle pyyntö on esitetty, jää sellaisissa erityistapauksissa, joissa sille aiheutuisi asiakirjojen konkreettisen ja asiakirjakohtaisen tutkimisen vuoksi epätarkoituksenmukaisen laajoja hallinnollisia tehtäviä, mahdollisuus punnita yhtäältä yleisön intressiä siihen, että se saa tutustua asiakirjoihin, ja toisaalta työtaakkaa, joka tästä konkreettisesta ja asiakirjakohtaisesta tutkimisesta aiheutuu, jotta näissä erityistapauksissa turvattaisiin hyvän hallinnon vaatimukset, toimielimellä on sitä suuremmalla syyllä oltava tämä mahdollisuus silloin kun tutustumispyyntö koskee huomattavan suurta määrää asiakirjoja, joita ei ole selvästi yksilöity, minkä vuoksi pyynnön käsittely edellyttää huomattavaa etukäteen tehtävää tutkimustyötä.

(ks. 86, 87 ja 89 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑386/00, Gonçalves v. parlamentti, 23.1.2002, 74 kohta; asia T‑180/00, Astipesca v. komissio, 17.10.2002, 93 kohta; asia T‑186/00, Conserve Italia v. komissio, 11.3.2003, 50 kohta ja asia T‑2/03, Verein für Konsumenteninformation v. komissio, 13.4.2005, 102 kohta