Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2007 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-119/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo odločbe Komisije z dne 30. maja 2005, 19. decembra 2006, 12. januarja 2007 in 20. julija 2007 v delu, v katerem nasprotujejo izvedbi neodvisnega postopka mediacije o vseh sporih med tožečo in toženo stranko, takojšnji intervenciji tožene stranke in sprejetju ukrepov za reševanje sporov;

za nični naj se razglasita odločbi Komisije z dne 26. februarja 2007 in 20. julija v delu, v katerem nasprotujeta plačilu predujma v skladu s členom 19(4) Pravil o zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti za nezgodno tveganje in poklicne bolezni;

Komisiji naj se naloži plačilo ustrezne odškodnine tožeči stranki, vendar vsaj 15.000 eurov za nepremoženjsko škodo ter škodo na zdravju, ki so ji jo povzročile odločbe, za katere se v obravnavani zadevi zahteva razglasitev ničnosti; poleg tega naj se ji od dneva vložitve tožbe plačajo zamudne obresti po več kot dvoodstotni letni obrestni meri, ki jo je v zadevnem obdobju uporabljala Evropska centralna banka za svoje glavne postopke refinanciranja;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v oporo svojemu prvemu in drugemu tožbenemu predlogu navaja kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja, ki jo ima tožena nasproti tožeči stranki, načeli dobrega upravljanja in prepovedi zlorabe oblasti oziroma napačno presojo v izpodbijanih odločbah Komisije. Poleg tega tožeča stranka v zvezi s prvima dvema tožbenima predlogoma trdi, da so odločbe v nasprotju s členom 25(2) Kadrovskih predpisov za evropske uradnike (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) in da posegajo v njene temeljne pravice do telesne integritete in zasebnosti, ki sta vsebovani v členih 3(1) in 7 (v zvezi z drugim tožbenim predlogom pa tudi v členih 41 in 47) Listine o temeljnih pravicah in členu 8 (v zvezi z drugim tožbenim predlogom pa tudi v členu 13) Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Tožeča stranka v drugem tožbenem predlogu trdi, da izpodbijane odločbe niso v skladu s členom 73 Kadrovskih predpisov in postopkovnimi določili Pravil o zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti za nezgodno tveganje in poklicne bolezni, posebno členom 15 in naslednjim.

V tretjem tožbenem predlogu trdi, da ji zaradi - po njenem mnenju - kršitve tožene stranke v skladu s členom 288(2) Pogodbe ES in splošnih pravnih načel pripada ustrezna odškodnina za povzročeno nepremoženjsko škodo.

V četrtem tožbenem predlogu tožeča stranka zahteva, naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov, ker naj bi to tožbo izzvala z domnevno neresničnimi izjavami v zvezi z domnevnim mnenjem zdravniškega odbora v sklepu o zavrnitvi pritožbe.

____________