Language of document :

Talan väckt den 25 oktober 2007 - Kolountzios mot kommissionen

(Mål F-117/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kolountzios (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 maj 2007 att avslå sökandens ansökan om att beräkna de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträdet i grekiska drakmer vid de grekiska pensionsorganen TMSEDE och ELPP utifrån den genomsnittliga, uppdaterade omräkningskurs som fastställts av kommissionen för att kunna beakta den grekiska drakmans fluktuationer under inbetalningsperioden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman i lönegrad AD 12, löneklass 4, åberopar tre grunder till stöd för sin talan. Som första grund gör sökanden gällande att de allmänna tillämpningsbestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna (särskilt artikel 7.3) är rättsstridiga och, i den mån det är nödvändigt, att även den angivna bestämmelsen i tjänsteföreskrifterna är rättsstridig.

Den andra grunden gäller åsidosättande av artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron (EGT L 162, s. 1).

Den tredje grunden rör åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, principen om likabehandling och av icke-diskrimineringsprincipen.

____________