Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 22. oktobrī - Strack/Komisija

(lieta F-118/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam zaudējumus EUR 1000 apmērā par nemateriālo veselības un morālo kaitējumu, ko prasītājs ir cietis laikā no 08.09.2006. līdz 07.10.2006., jo Komisija līdz tam laikam nebija pieņēmusi likumīgu lēmumu par viņa 07.03.2005. pieteikumu attiecībā uz viņa slimības atzīšanu par arodslimību, un tiktāl atcelt Komisijas 2007. gada 12. janvāra, 2007. gada 26. februāra un 2007. gada 20. jūlija lēmumus par pretējo;

piespriest atbildētājai izmaksāt atlīdzību vismaz EUR 10 000 apmērā par materiālajiem zaudējumiem, kā arī par nemateriālo veselības un morālo kaitējumu, kas prasītājam esot nodarīti laikā no 01.11.2006. līdz 31.12.2006. Komisijas pretlikumīgas rīcības rezultātā, kā arī tiktāl atcelt Komisijas 2007. gada 12. janvāra, 2007. gada 26. februāra un 2007. gada 20. jūlija lēmumus par pretējo;

piespriest atbildētājai izmaksāt kavējuma procentus par iepriekš minētajos ievilkumos minētajām maksājamām summām par laikposmu no 2007. gada 26. februāra līdz faktiskai samaksai 2 % apmērā gadā virs galveno refinansēšanas darbību procentu likmes, ko noteikusi Eiropas Centrālā Banka;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības par zaudējumu atlīdzību pamatojumam prasītājs apgalvo, ka laikā no 2000. gada līdz 2006. gadam Komisija un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) ir pieļāvušas attiecībā uz viņu daudzus administratīvus un tiesību pārkāpumus. Tas īpaši attiecas uz viņa darba vidi un psiholoģisko vajāšanu darba vietā, viņa "whistleblowings" rīcības vērtēšanu, veidu, kādā tika īstenota novērtējuma un paaugstināšanas procedūra, nelikumīgu personas datu izplatīšanu, centienu noskaidrot un pierādīt šos tiesību pārkāpumus traucēšanu, kā arī viņa pieteikuma saskaņā ar Eiropas Civildienesta noteikumu 73. un 78. pantu (Civildienesta noteikumi) prettiesisku un novēlotu uzskatīšanu.

Prasītājs apgalvo, ka atbildētāja turklāt ir pārkāpusi veselības aprūpes noteikumus, EKL 255. pantu, Pamattiesību hartas 1., 3., 8. un 41. pantu, kā arī turpmākos pantus, ECTK 8. un 13. pantu, Regulas Nr. 1049/2001 un 45/2001, Civildienesta noteikumu 11.a, 12., 22.a, 22.b, 24., 25., 26., 26.a, 43., 45., 73. un 78. pantu un OLAF dibināšanas aktus un īpaši nav izpildījusi pienākumu rūpēties par ierēdņiem un pārkāpusi patvaļīgas rīcības aizliegumu.

Tādejādi atbildētāja esot radījusi materiālu un nemateriālu kaitējumu, jo, kā to pa to laiku atzina arī atbildētāja procesā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. un 78. pantu, prasītājs saslima un vēlāk kļuva par invalīdu šo administratīvo pārkāpumu rezultātā. Šīs atzīšanas procedūras prettiesiska un novēlota īstenošana viņam radīja papildu nemateriālo kaitējumu.

____________