Language of document :

Иск, предявен на 22 октомври 2007 г. - Strack/Комисия

(Дело F-120/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отменят решенията на Европейската Комисия от 30 май 2005 г., 25 октомври 2005 г., 15 март 2007 г. и 20 юли 2007 г. в частта им, която ограничава пренасянето на неизползвания от ищеца през 2004 г. годишен отпуск на 12 дни и съответно компенсацията на ищеца за неизползвания към момента на прекратяване на служебното му правоотношение отпуск,

Да се осъди Европейската комисия да плати на ищеца компенсация за 26,5 дни неизползван годишен отпуск, за които той не е получил компенсация съгласно член 4, параграф 2 от Приложение V от Правилника за длъжностните лица, заедно с лихви за забава, считано от 1 април 2005 г., в размер на 2 процентни пункта годишно над лихвения процент за съответния период, определен от Европейската централна банка за основните рефинансиращи операции,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът основава своя иск на член 4, параграфи 1 и 2 от Приложение V от Правилника за длъжностните лица и на административно известие № 66-2002 на ответника. Съгласно тези разпоредби той имал право на пълно пренасяне на годишния му отпуск за 2004 г. - отказано с оспорваните решения на ответника - тъй като не е използвал годишния си отпуск за 2004 г. до края на календарната година по причини, свързани с изискванията на службата. Причината за това е по-специално неговото заболяване, което междувременно е признато от ответника за професионална болест.

Освен това ищецът твърди, че предявената допълнителна претенция за обезщетяване на вреди се основава на това, че ответникът незаконосъобразно е отказал изплащане на компенсацията, дължимата към момента на прекратяване на служебното му правоотношение по силата на член 4, параграф 2 от Приложение V от Правилника за длъжностните лица.

____________