Language of document :

Žaloba podaná dne 22. října 2007 - Strack v. Komise

(Věc F-120/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. května 2005, 25. října 2005, 15. března 2007 a 20. července 2007 v rozsahu, v němž se v nich omezuje převod dovolené za kalendářní rok nevyčerpané žalobcem v roce 2004 na 12 dní a odpovídajícím způsobem i vyrovnání pro žalobce za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok k okamžiku skončení jeho služebního poměru;

uložit Evropské komisi, aby žalobci uhradila finanční vyrovnání za 26,5 dne dosud nevyrovnané, nevyčerpané dovolené za kalendářní rok podle ustanovení čl. 4 odst. 2 přílohy V služebního řádu a úroky z prodlení od 1. dubna 2005 ve výši převyšující o 2 % roční úrokovou míru použitou v daném období Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uvádí žalobce porušení čl. 4 odst. 1 a 2 přílohy V služebního řádu žalovanou a její správní sdělení č. 66-2002. Podle nich má žalobce nárok na plný převod dovolené za kalendářní rok 2004 do roku 2005, jenž mu byl napadenými rozhodnutími žalované zamítnut, neboť si svou dovolenou za kalendářní rok nevybral do konce kalendářního roku 2004 z důvodů souvisejících se služebním poměrem. Důvodem pro to bylo jeho onemocnění, jež bylo mezitím žalovanou uznáno za nemoc z povolání.

Žalobce dále uvádí, že uplatňovaný akcesorický nárok na náhradu škody vyplývá z toho, že mu žalovaná protiprávně odepřela platbu dlužné náhrady podle čl. 4 odst. 2 přílohy V služebního řádu ke dni skončení jeho služebního poměru.

____________