Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2007 r. - Tomas przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-116/07)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Niderlandy) (przedstawiciel: M. Michalauskas, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o zwolnieniu skarżącego, w zakresie, w jakim jej nieważność nie została stwierdzona przez decyzję oddalającą zażalenie, bądź stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie, w zakresie, w jakim nie stwierdziła ona nieważności decyzji o zwolnieniu;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 125 000 EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdy i szkody doznane przez skarżącego;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący domaga się po pierwsze stwierdzenia nieważności decyzji, w której organ powołujący zdecydował o jego zwolnieniu i po drugie zadośćuczynienia oraz odszkodowania. W uzasadnieniu skargi skarżący powołuje się na nadużycie kompetencji przez organ powołujący, naruszenie rozlicznych przepisów regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, jak również naruszenie art. 19 europejskiego kodeksu dobrej administracji, naruszenie zasad poszanowania prawa do obrony i dobrej administracji oraz naruszenia obowiązku staranności przez Parlament.

____________