Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

17. september 2009

Sag F-118/07

Guido Strack

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – processuelle stridsspørgsmål – formalitetsindsigelse – proceduren for afsigelse af udeblivelsesdom«

Angående: Inden for rammerne af et søgsmål anlagt af Guido Starck den 22. oktober 2007 i henhold til artikel 236 EF og 152 EA har Kommissionen ved særskilt dokument fremsat en formalitetsindsigelse i henhold til procesreglementets artikel 78.

Udfald: Kommissionens formalitetsindsigelse antages til realitetsbehandling. Sagsøgerens påstand om afsigelse af udeblivelsesdom forkastes. Kommissionens formalitetsindsigelse henskydes til afgørelse i forbindelse med sagens realitet. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

1.      Retspleje – antagelse til realitetsbehandling af procesdokumenter – vurdering på tidspunktet for indgivelse af dokumentet

(Rettens procesreglement, art. 114; Personalerettens procesreglement, art. 78; Rådets beslutning 2004/752, art. 3, stk. 4)

2.      Retspleje – antagelse til realitetsbehandling af procesdokumenter – fremsættelse af en formalitetsindsigelse efter forlængelse af fristen for indgivelse af svarskrift – formaliteten

(Personalerettens procesreglement, art. 39 og 78)

1.      Såfremt en sagsøgt fremsætter en formalitetsindsigelse i henhold til artikel 78 i Personalerettens procesreglement vedrørende et søgsmål, der er anlagt inden reglementets ikrafttrædelse og omfattet af bestemmelserne i procesreglementet for Retten i Første Instans i medfør af artikel 3, stk. 4, i afgørelse 2004/752 om oprettelse af en ret for EU-personalesager, er den frist, der gælder for at fremsætte en formalitetsindsigelse, den frist, som er fastsat i det procesreglement, der var gældende på tidspunktet for forkyndelsen af stævningen. Uanset om der er tale om anvendelsesområdet for artikel 114 i procesreglementet for Retten i Første Instans eller anvendelsesområdet for artikel 78 i Personalerettens procesreglement, regnes fristen for at fremsætte en formalitetsindsigelse fra tidspunktet for denne forkyndelse.

(jf. præmis 1, 6, 9 og 12)

Henvisning til:

Personaleretten: 22. maj 2008, sag F-107/07, Daskalakis mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, præmis 25

2.       Såfremt Personaleretten har imødekommet sagsøgtes anmodning om udsættelse af fristen for at indgive svarskrift, kan den omstændighed, at denne part vælger inden udløbet af den forlængede frist at fremsætte en formalitetsindsigelse i henhold til artikel 78 i Personalerettens procesreglement i stedet for at indgive et svarskrift, der indeholder en vurdering af sagens realitet, ikke rejse tvivl med hensyn til, om anmodningen om udsættelse af fristen er i strid med de relevante bestemmelser i procesreglementet, og kan heller ikke bevirke, at anmodningen må anses for udtryk for misbrug.

Personaleretten har nemlig ved at indrømme en forlængelse af fristen for at indgive svarskrift inden udløbet af den frist, der er fastsat i procesreglementets artikel 78, inden for hvilken der kan fremsættes formalitetsindsigelse, indirekte accepteret, at sagsøgte inden for den således forlængede frist kan fremsætte en formalitetsindsigelse ved et særskilt dokument eller et svarskrift. Selv om det i denne henseende er korrekt, at der ikke findes udtrykkelige bestemmelser, som foreskriver muligheden for at forlænge den i artikel 78 fastsatte frist, kan det ikke heraf udledes, at en part ikke inden udløbet af den forlængede frist kan fremsætte en formalitetsindsigelse ved et særskilt dokument.

(jf. præmis 14 og 16)

Henvisning til:

Retten: 10. juli 2002, sag T-387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale mod Kommissionen, Sml. II, s. 3031, præmis 35