Language of document :

Преюдициално запитване от Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Швеция), постъпило на 27 август 2019 г. — BY/CX

(Дело C-637/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: BY

Ответник: CX

Преюдициални въпроси

Има ли еднакво значение думата „публично“, която се съдържа в член 3, параграф 1 и в член 4, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се приеме, че разгласяване или разпространяване пред съд е „публично“ по смисъла на тези разпоредби?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

a)    може ли разгласяването на защитено произведение пред този съд да се счита за „публично“?

б)    може ли разпространяването на защитено произведение пред този съд да се счита за „публично“?

Фактът, че националното законодателство установява общия принцип на достъп до публични документи, съгласно който всяко подало молба лице може да получи достъп до предоставените на съда процесуални документи, освен ако не съдържат поверителна информация, релевантен ли е за преценката дали предоставянето на защитени произведения на съдилищата съставлява „публично разгласяване“ или „публично разпространяване“?

____________

1 ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.