Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. októbra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen - Švédsko) – Patent- och marknadsöverdomstolen - Švédsko) – BY/CX

(vec C-637/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 3 ods. 1 – Verejný prenos – Pojem „verejnosť“ – Zaslanie chráneného diela súdu elektronicky ako dôkazu v rámci súdneho konania)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: BY

Žalovaný: CX

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „verejný prenos“ uvedený v tomto ustanovení sa nevzťahuje na zaslanie chráneného diela súdu elektronicky ako dôkazu v rámci súdneho konania medzi jednotlivcami.

____________

1 Ú. v. EÚ C 372, 4.11.2019.