Language of document :

Жалба, подадена на 27 март 2013 г. — ZZ/СХВП

(Дело F-26/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ(представител: H. Tettenborn, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Предмет на производството

Отмяната на атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г. и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателя

да се отмени атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.;

да се осъди СХВП да заплати на жалбоподателя подходящо обезщетение, определено по оценка на Съда и не по-малко от 500 EUR, за неимуществените вреди, претърпени от него вследствие на оспорвания атестационен доклад;

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.