Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego do niższej grupy zaszeregowania AD8 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f) załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jakoby doznanej krzywdy i poniesionej szkody

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 5 czerwca 2012 r. wydanej przez trójczłonowy organ powołujący w sprawie MS 08/058, zgodnie z którą „przewidziana w art. 9 ust. 1 lit. f) załączniku IX do regulaminu pracowniczego sankcja przeniesienia do niższej grupy zaszeregowania zostaje nałożona (na skarżącego)” i to „ze skutkiem od następnego miesiąca po podpisaniu”;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 grudnia 2012 r., zakomunikowanej w dniu 18 grudnia 2012 r., w której organ powołujący oddalił zażalenie skarżącego, wniesione w dniu 10 października 2012 r. i noszące sygnaturę R/566/12;

zasądzenie od pozwanej zapłaty, tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania za szkody materialne i uszczerbek w karierze skarżącego, tymczasowo kwoty 1 EUR, na poczet kwoty ocenianej, z zastrzeżeniem jej podwyższenia albo obniżenia w toku postępowania w tej instancji, na 20.000 EUR;

w każdym razie obciążenie pozwanej całością kosztów postępowania, zgodnie z art. 87 ust. 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.