Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

8. juuli 2014

Kohtuasi F‑26/13

Rhys Morgan

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Hindamisaruande tühistamise taotlus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles R. Morgan palub tühistada ajavahemiku 1. oktoober 2010 kuni 30. september 2011 kohta koostatud hindamisaruanne ning mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt talle väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja hüvitis summas 500 eurot.

Otsus:      Jäta hagi rahuldamata. Jätta R. Morgani kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Ametniku tulemuslikkuse hindamine – Mitterahuldava tulemuslikkuse kaalumine hindamisperioodil paranenud tulemuslikkusega – Ilmne viga – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

2.      Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Koostamine – Hindaja hinnangu muutumine lõpliku igakülgse hindamise raames – Õiguse olla ära kuulatud rikkumine – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

3.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Ülevaade esitatud väidetest – Õiguslike argumentide põhielementide puudumine hagist – Viitamine lisale – Vastuvõetamatus

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõige 1)

1.      Juhul, kui ametniku tulemuslikkus hindamisperioodi esimesel poolel loetakse mitterahuldavaks ja selle perioodi teisel poolel tunduvalt paremaks, ei tee institutsioon ilmset hindamisviga, kui ta kaalub mõlema ajavahemiku tulemuslikkust ja teeb kaalumise põhjal järelduse, et hindamisperioodil tervikuna ei olnud ametniku pädevus, tulemuslikkus ja tööalane käitumine vastuvõetaval tasemel. Lisaks ei saa ametnik või teenistuja tugineda tema enda tegevust puudutavale argumendile selleks, et vabastada ennast oma ametialastest kohustusest. Seetõttu ei vabasta ametnikule seatud eesmärkide ületamine hindamisperioodi teisel poolel teda kohustusest järgida neid eesmärke ka hindamisperioodi esimesel poolel.

(vt punktid 57 ja 60)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus komisjon vs. De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punkt 44.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused Ntouvas vs. ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, punkt 68, ning Bogusz vs. Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, punkt 57.

2.      Asjaolu, et hindaja muudab oma hinnangut võrreldes hindamisvestlusel tehtud esialgse ettepanekuga juhul, kui igakülgne hinnang ei ole hindamist käsitlevate sätete kohaselt sel hetkel veel lõplik, ei riku ametniku õigust olla ära kuulatud.

(vt punkt 73)

3.      Selleks, et väide oleks vastuvõetav, peavad selle aluseks olevad põhilised faktilised ja õiguslikud asjaolud vähemalt kokkuvõtlikult, kuid sidusalt ja arusaadavalt nähtuma hagiavaldusest endast. Kuigi teatavate punktide osas saab hagiavalduse teksti toetada ja täiendada viidetega hagiavaldusele lisatud dokumentide väljavõtetele, ei saa üldine viide muudele dokumentidele – isegi kui need on lisatud hagiavaldusele – korvata õigusliku argumentatsiooni selliste peamiste elementide puudumist, mis peavad olema hagiavalduses märgitud. Hagiavalduse lisadest hagi alusena käsitletavate väidete ja argumentide väljaotsimine ja kindlakstegemine ei kuulu Üldkohtu ülesannete hulka, kuna lisadel on üksnes tõenduslik ja abistav ülesanne.

(vt punkt 88)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsused Honeywell vs. komisjon, T‑209/01, EU:T:2005:455, punktid 56 ja 57, ning Angelidis vs. parlament, T‑424/04, EU:T:2006:376, punktid 39–41.