Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2014. gada 8. jūlijā

Lieta F‑26/13

Rhys Morgan

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Civildienests – Ierēdņi – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar kuru R. Morgan lūdz atcelt savu novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots attiecībā uz laika posmu no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. septembrim, kā arī piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) samaksāt viņam summu vismaz 500 EUR apmērā kā zaudējumu atlīdzību

Nolēmums      Prasību noraidīt. R. Morgan sedz savus un atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Ierēdņa efektivitātes novērtējums – Neapmierinošas efektivitātes un novērtējuma periodā uzlabotas efektivitātes izsvēršana – Acīmredzama kļūda – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

2.      Ierēdņi – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Pieņemšana – Novērtējuma maiņa, ko novērtētājs veic galīgajā vispārējā novērtējumā – Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

3.      Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Izvirzīto pamatu izklāsts – Būtisku juridiskā pamatojuma aspektu neesamība prasības pieteikumā – Norāde uz pielikumu – Nepieņemamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkts)

1.      Ja ierēdņa efektivitāte novērtējuma perioda pirmajā pusē tiek uzskatīta par neapmierinošu un šī perioda otrajā pusē par acīmredzami labāku, tad iestāde nepieļauj acīmredzamu kļūdu, izsvērdama efektivitāti abās perioda pusēs un izsvēršanas rezultātā secinādama, ka ierēdņa efektivitāte, spējas un uzvedība dienestā visā novērtējuma periodā nav bijušas pieņemamā līmenī. Turklāt ierēdnis vai darbinieks nevar izvirzīt argumentu par pašu šo faktu, lai atbrīvotos no saviem profesionālajiem pienākumiem. Tādējādi savu mērķu pārsniegšana novērtējuma perioda otrajā pusē neatbrīvo ierēdni no minētā mērķa ievērošanas novērtējuma perioda pirmajā pusē.

(skat. 57. un 60. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums Komisija/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, 44. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedumi Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, 68. punkts, un Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, 57. punkts.

2.      Ar to, ka novērtētājs maina vērtējumu salīdzinājumā ar savu ierosinājumu, kas pausts novērtējuma tikšanās reizē, – gadījumā, ja atbilstoši tiesību normām par novērtējumu vispārējais novērtējums tobrīd vēl nav galīgs – netiek pārkāptas ierēdņa tiesības tikt uzklausītam.

(skat. 73. punktu)

3.      Lai pamats būtu pieņemams, faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, uz kuriem tas balstīts, ir – vismaz kopsavilkuma veidā, bet saskaņoti un saprotami – jāizriet no paša prasības pieteikuma teksta. Šajā ziņā, lai gan prasības pieteikuma pamata daļu konkrētos punktos var pamatot un papildināt ar norādi uz prasības pieteikuma pielikumā pievienotiem izrakstiem no dokumentiem, ar vispārēju norādi uz citiem, kaut arī prasības pieteikumam pievienotiem, dokumentiem, nevar tikt labots tas, ka prasības pieteikumā nav ietverti būtiski aspekti juridiskajā pamatojumā. Civildienesta tiesai nav pienākuma pielikumos meklēt un identificēt pamatus un argumentus, ko tā varētu uzskatīt par tādiem, kas veido prasības pamatojumu, jo pielikumi ir izmantojami vienīgi pierādīšanas un tehniskos nolūkos.

(skat. 88. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedumi Honeywell/Komisija, T‑209/01, EU:T:2005:455, 56. un 57. punkts, un Angelidis/Parlaments, T‑424/04, EU:T:2006:376, 39.–41. punkts.