Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

8 iulie 2014

Cauza F‑26/13

Rhys Morgan

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Cerere de anulare a raportului de evaluare”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, prin care domnul Morgan solicită anularea raportului de evaluare întocmit în privința sa pentru perioada 1 octombrie 2010-30 septembrie 2011, precum și obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) să îi plătească o sumă de cel puțin 500 de euro cu titlu de daune interese

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Morgan suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Aprecierea randamentului unui funcționar – Evaluare comparativă a randamentului nesatisfăcător și a randamentului îmbunătățit în cursul perioadei de evaluare – Eroare vădită – Inexistență

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Întocmire – Schimbarea aprecierii evaluatorului cu ocazia evaluării globale definitive – Încălcarea dreptului de a fi ascultat – Inexistență

(Statutul funcționarilor, art. 43)

3.      Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunerea motivelor invocate – Lipsa elementelor esențiale ale argumentației în drept din cererea introductivă – Trimitere la anexă – Inadmisibilitate

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 35 alin. (1)]

1.      În cazul în care randamentul unui funcționar este considerat ca fiind nesatisfăcător în prima jumătate a perioadei de evaluare și ca fiind net superior în a doua jumătate a acestei perioade, o instituție nu săvârșește o eroare vădită atunci când procedează la o evaluare comparativă a randamentului în cele două jumătăți ale perioadei și, în urma evaluării comparative, ajunge la concluzia că, în întreaga perioadă de evaluare, randamentul, competențele și conduita în serviciu a funcționarului nu se situau la un nivel acceptabil. Pe de altă parte, un funcționar sau un agent nu poate invoca propriile fapte pentru a fi exonerat de obligațiile sale profesionale. În consecință, depășirea obiectivelor în a doua jumătate a perioadei de evaluare nu dispensează funcționarul de respectarea obiectivului în cauză în prima jumătate a perioadei de evaluare.

(a se vedea punctele 57 și 60)

Trimitere la:

Curte: Hotărârea Comisia/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, punctul 44

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, punctul 68, și Hotărârea Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, punctul 57

2.      Faptul că un evaluator își schimbă aprecierea în raport cu propunerea făcută cu ocazia întrevederii de evaluare în cazul în care, în conformitate cu dispozițiile privind evaluarea, evaluarea globală nu este încă, în momentul respectiv, definitivă nu încalcă dreptul unui funcționar de a fi ascultat.

(a se vedea punctul 73)

3.      Pentru ca un motiv să fie admisibil, este necesar ca elementele esențiale de fapt și de drept pe care acesta se întemeiază să rezulte, cel puțin în mod sumar, dar coerent și comprehensibil, din chiar textul cererii introductive. În această privință, deși cererea introductivă poate fi susținută și completată cu privire la aspecte specifice, prin trimiteri la anumite pasaje din înscrisurile anexate, o trimitere globală la alte înscrisuri, chiar anexate la cererea introductivă, nu poate suplini lipsa elementelor esențiale ale argumentării în drept, care trebuie să figureze în cererea introductivă. Nu intră în competența Tribunalului să caute și să identifice în anexe motivele și argumentele care ar putea fi considerate drept temei al acțiunii, anexele având o funcție pur probatorie și auxiliară.

(a se vedea punctul 88)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Honeywell/Comisia, T‑209/01, EU:T:2005:455, punctele 56 și 57, și Hotărârea Angelidis/Parlamentul, T‑424/04, EU:T:2006:376, punctele 39-41