Language of document :

2018. június 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-430/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Scharf, J. Rius és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel 2016. szeptember 18-ig nem fogadta el a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 való megfeleléshez szükséges valamennyi törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, illetve mivel mindenesetre nem közölte a Bizottsággal e rendelkezések összességét – nem teljesítette az említett irányelv 29. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján napi 48 919,20 EUR kényszerítő bírságot szabjon ki a Spanyol Királysággal szemben azon ítélet kihirdetésének napjától számítva, amely megállapítja a 2014/92/EU irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezések elfogadására, illetve mindenesetre e rendelkezéseknek a Bizottsággal való közlésére vonatkozó kötelezettség megszegését;

a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/92/EU irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tagállamok legkésőbb 2016. szeptember 18-ig kötelesek voltak elfogadni és kihirdetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett irányelvnek megfeleljenek, és kötelesek voltak e rendelkezésekről haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot.

Mivel a Spanyol Királyság nem ültette át teljesen a 2014/92/EU irányelvet, és nem tájékoztatta a Bizottságot az átültető intézkedésekről, a Bizottság úgy határozott, hogy a jelen keresettel fordul a Bírósághoz.

A Bizottság azt javasolja, hogy a Bíróság a Spanyol Királysággal szemben e tagállam fizetési képességére tekintettel a jogsértés súlyára és időtartamára, valamint az elrettentő hatásra figyelemmel kiszámított napi 48 919,20 EUR kényszerítő bírságot szabjon ki az ítélet kihirdetésének napjától kezdődően.

____________

1 HL 2014. L 257., 214. o.