Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 29. jūnijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-430/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Scharf, J. Rius un G. von Rintelen)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka, līdz 2016. gada 18. septembrim nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES (2014. gada 23. jūlijs) par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām 1 , vai katrā ziņā nepaziņojot par tiem Komisijai, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti minētās direktīvas 29. panta 1. punktā;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu noteikt Spānijas Karalistei kavējuma naudu par katru dienu 48 919,20 EUR apmērā, skaitot no dienas, kad tiks pasludināts spriedums, ar ko tiks atzīts, ka nav izpildīts pienākums pieņemt tiesību aktus, kuri ir vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvu 2014/92/ES, vai katrā ziņā pienākums tos darīt zināmus Komisijai;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2014/92/ES 29. panta 1. punktu dalībvalstis līdz 2016. gada 18. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un nekavējoties Komisijai dara zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tā kā Spānijas Karaliste Direktīvu 2014/92/ES nav transponējusi pilnībā un nav Komisijai darījusi zināmus transponēšanas pasākumus, Komisija nolēma celt šo prasību Tiesā.

Komisija ierosina noteikt Spānijas Karalistei pienākumu samaksāt kavējuma naudu par katru dienu 48 919,20 EUR apmērā, skaitot no dienas, kad tiks pasludināts spriedums, kas aprēķināta, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu un preventīvo iedarbību, ievērojot minētās dalībvalsts maksātspēju.

____________

1 OV 2014, L 257, 214. lpp.