Language of document :

Žaloba podaná 29. júna 2018 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-430/18)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo do 18. septembra 2016 všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami1 , alebo v každom prípade tým, že neoznámilo všetky tieto predpisy Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 29 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Španielskemu kráľovstvu podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ dennú pokutu vo výške 48 919,20 eura, s účinnosťou od dátumu vyhlásenia rozsudku, ktorým sa vyhlasuje nesplnenie povinnosti prijať, alebo v každom prípade oznámiť Komisii predpisy potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2014/92/EÚ,

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 29 ods. 1 smernice 2014/92/EÚ členské štáty do 18. septembra 2016 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne to oznámia Komisii.

Vzhľadom na to, že Španielske kráľovstvo neprebralo smernicu 2014/92/EÚ v celom rozsahu a neoznámilo Komisii transpozičné opatrenia, Komisia rozhodla podať na Súdny dvor túto žalobu.

Komisia navrhuje uložiť Španielskemu kráľovstvu dennú pokutu vo výške 48 919,20 eura od dátumu vyhlásenia rozsudku, vypočítanej s prihliadnutím na závažnosť a trvanie porušovania a odstrašujúci účinok v závislosti od platobnej schopnosti uvedeného členského štátu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 257, 2014, s. 214.